colourbox7441250.jpg

Det er DANVA, der ejer datamodellerne og udvekslingsformatet. For at få adgang til og anvende datamodellerne skal der indgås en licensaftale med DANVA via en af følgende forhandlere, der endvidere udvikler applikationer, der baserer sig på modellerne.

Køb af DANDAS programmer

Applikationshus 

(Forhandler)

Ledningsregistrerings-

applikation

Understøtter

version

Andre applikationer

 

Understøtter 

version

COWI - - -   

DandasXML - Standalone import/eksport- og valideringsværktøj

2.6

Intergraph
Danmark A/S
(HEXAGON)

G/DANDAS 2.6

TVI Manager:

G/DANDAS XML

Intergraph Forsynings Portal 

G/LER Plot

2.6

 

LE34 VA Bank 3.0 - - -  
NIRAS    

DAS Web (TV inspektion)

VALUE (Værdiansættelse)

ASSET (Anlægsregister)

STRAP (Renoveringsplanlæg)

DRIVE (D&V af kloak) 

2.5.2

2.6

2.6

2.6

 

2.6

Orbicon DanDasGraf 2.6 DIVA DanDas 2.6
Powel Danmark

IG DANDAS

GEONIS Afløb

2.5.2

2.5.2

Geocortex

ArcGIS Online

ArcGIS

LER Forsyningsextenstion 

2.5.2

2.5.2

2.5.2

2.5.2


Køb af DANVAND programmer

Applikationshus

(Forhandler)

Ledningsregistrerings-

applikation

Understøtter

version

Andre applikationer

 

Understøtter

version

Intergraph
Danmark A/S
(HEXAGON)
G/DANVAND 1.1

G/DANVAND XML

Intergraph Forsynings Portal 

G/LER Plot

1.1

1.1

1.1

LE34 VA Bank 2.0 - - -  
NIRAS - - -  

ASSET (Anlægsregister)

STRAP (Renoveringsplan)

DRIVE (D&V af vandfors)

1.1

1.1

1.1

Obicon DanVandGraf 1.1 DIVA DanVand 1.1
Powel Danmark

IG DANVAND

GEONIS VAND

1.1

1.1

Geocortex

ArcGIS Online

ArcGIS

LER Forsyningsextenstion

1.1

1.1

1.1

1.1

 

Køb af D&V licens

DANVA har besluttet, at D&V 1.1.1 modellen fremadrettet ikke skal videreudvikles fra 1. januar 2017. DANVA indstiller derfor salget af licenser til D&V modellen samt stopper opkrævningen af det årlige Service- og vedligeholdelses gebyr. Applikationshusene NIRAS, som har applikationen "DRIVE" og Orbicon, som har applikationen "D og V Plan" har fortsat drift og vedligeholdelses applikationer, som tager udgangspunkt i den udgået model.  

Priser 2019

Priserne på datamodellerne DANVAND og DANDAS er baseret på DANVAs kontingenttrappe og de vandmængder forsyningerne senest har indberettet til DANVA i forbindelse med fastsættelse af DANVAs kontingentet.

Prisen på DANVAND er baseret på drikkevandsdistribution defineret som forsyningens afregnede vandmængde i m3 i forsyningsområdet, og prisen på DANDAS og D&V er baseret spildevandstransport defineret som summen af alle bidragende vandforsyningers afregnede vandmængde i m3 indenfor kloakoplandet.

Prisen for modelanvendelsen er opdelt i to:

  1. Royalty, betales én gang, når der første gang anskaffes en applikation, der er baseret på en af ovennævnte datamodeller.
  2. Service & Vedligehold, betales løbende én gang årligt ved årsskiftet. Første betaling falder sammen med Royalty og omfatter den måned licensaftalen indgås og året ud.

DANVA har i første omgang besluttet at licensbetalingen for anvendelsen af datamodellerne også inkluderer anvendelsen af de tilhørende moduler, der introduceres sammen med DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0.

Prisregulering

Priserne reguleres én gang årligt pr. 1. januar med minimum samme prisudviklingsindeks, som bruges i den økonomiske regulering af vandselskaberne. Reguleringen fra 2018 til 2019 var 1,50 %.   

Sådan fastsættes prisen

Hvert enkelt vandselskab eller kommune, der køber en applikation baseret på DANDAS, DANVAND eller D&V, betaler royalty (éngangsbeløb) for hver model de ønsker at anvende, ud fra vandmængder på hhv. drikkevandsdistribution (DANVAND) og spildevandstransport (DANDAS). Illustreret i nedenstående tabel 1.

Til beregning anvendes de senest indberettede vandmængder i forbindelse med DANVAs kontingentfastsættelse. Dette kan betyde årlige variationer i modelpriserne for den enkelte vandselskab. De indberettede vandmængder medfører et portionstal gældende for hver anvendt model. For vejledende pris på royalty og for serv. & vedl. multipliceres portionstallet med portionsprisen.

For Royalty er størrelsen upåvirket af hvornår på året aftalen indgås.

Service og vedligehold for eksisterende og nye aftaler afregnes også efter ovenstående metode, illustreret i tabel 1. Nye aftaler regnes fra den pågældende måned aftalen indgås.

Salg til rådgivere, entreprenører og andre

Der betales for en modellicens hver gang et kontor eller en afdeling anskaffer sig den første applikation. Priserne er angivet nedenfor i tabel 2.

Eksempel: Et rådgivende firma med flere afdelinger/kontorer, uanset antallet af ansatte, der hver for sig bestiller applikationer, skal alle betale royalty.

En rådgiver, der udfører f.eks. ledningsregistrering for forsyninger o.lign. på baggrund af modellerne, er forpligtede til at have en modellicens. Ligeledes skal rådgiveren sikre sig, at den forsyning de udfører arbejdet for, tilsvarende har licens til modellen.

TV-Inspektionsfirmaer

DANVA har indgået en aftale med de firmaer, der er medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers Kontrolordning, DTVK.

Der er i øjeblikket ca. 32 medlemmer. Aftalen er gældende for 40 medlemmer. I forbindelse med salg af applikationer til disse firmaer, hvor DANDAS indgår, gives besked til DANVA, der derefter forstår fremsendelse af den nødvendige dokumentation til brugeren. DTVK afregner direkte med DANVA via samarbejdsaftalen.

For TV-inspektionsfirmaer der IKKE er medlem af DTVK afregnes som for rådgivere i tabel 2.

Landinspektører

DANVA har indgået en aftale med Praktiserende Landinspektørers Forening for anvendelse af DANDAS.
Der afregnes direkte med DANVA jf. samarbejdsaftalen. Aftalen gælder for alle medlemmer af PLF.

For landinspektører uden PLF-medlemskab afregnes som for rådgivere i tabel 2.

Hosting, webhotel og datafællesskaber

Såfremt et vandselskab anvender en hostet løsning, som er baseret på datamodellerne, skal vandselskabet også betale royalty samt service & vedligehold.

Samme regel gælder, hvis et vandselskabs ledningsregistrering og vedligehold heraf varetages af rådgiver eller datafællesskab. Licens til datamodellerne følger altid CVR-nummeret.