COLOURBOX605204.jpg

I manualen foreslås acceptkriterier for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger. Acceptkriterierne bygger på observationerne i fotomanualen og er bygherrens værktøj til at beslutte om kvaliteten af et nyt eller fornyet afløbssystem er acceptabelt.
Der findes kriterier for følgende ledningstyper: Beton, plast, forede ledninger og lange sammensvejste rør. Hver del indeholder beskrivelse af mulige observationer og forslag til acceptkriterier for disse.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.