Formål

Formålet med DANVA’s kommunikationsnetværk, KOMFOR, er, at det som fagligt forum skal styrke netværksdannelsen og erfaringsudvekslingen indenfor kommunikationsområdet i vandselskaber i DANVA’s medlemskreds.

Endvidere er formålet at inspirere til udviklingen af kampagner, pressearbejde og politisk dialog.

KOMFOR bidrager til at styrke kommunikationsopgaverne i vandselskaberne og samarbejdet med aktører i vandbranchen.

Fokus er primært rettet mod følgende emneområder:

 • Kundekommunikation
 • Pressekommunikation
 • Kampagnekoordinering
 • Politisk strategisk kommunikation
 • Virksomhedskommunikation

Målgruppe

Kommunikationsnetværket KOMFOR er primært målrettet ansatte ved vandselskaber i DANVA’s medlemskreds med kommunikation og formidling som arbejds- og interesseområde.

Baggrund

KOMFOR udspringer af indsatsområdet Profilering, arbejdet med kommunikation & Videndeling samt ERFA-gruppen Beredskab på initiativ af DANVA’s Vandforsyningskomité. Efter nedlæggelsen af Vandforsyningskomitéen er ERFA-gruppen videreført i DANVA’s regi under navnet KOMFOR – kommunikationsforsyningen - som et netværk.

Formidling

KOMFORS aktiviteter formidles via DANVA’s hjemmeside. Her er der oprettet et forum for netværkets medlemmer. Dette forum understøtter erfaringsudveksling i netværket og skaber rum for debat. Dette forum skal benyttes i forbindelse med annoncering og distribution af materiale fra møderne i KOMFOR.

KOMFORs aktiviteter formidles endvidere til DANVA’s medlemskreds via danskVAND, DANVA Nyt og direct mails.

Kontaktpersonen formidler kontakt til KOMFOR og sikrer opdatering af information om KOMFOR på DANVA’s hjemmeside og ajourfører medlemskartoteket på medlemsnettet.

Organisering

KOMFOR ledes af en kontaktgruppe bestående af 4 til 6 medlemmer. Kontaktgruppen udpeger formanden for KOMFOR. Sammensætningen af kontaktgruppen og formanden evalueres minimum hvert andet år eller efter behov. Beslutning om ændret sammensætning af kontaktgruppen foretages af kontaktgruppen. Alle landsdele skal så vidt muligt være repræsenteret i kontaktgruppen (Sjælland, Fyn og Jylland).

DANVA stiller en kontaktperson til rådighed for KOMFOR.

Organisationen:

 • Julie Maj Bryderup Gaardsdal, DIN Forsyning (formand)
 • Jan Tøibner, Aarhus Vand
 • Astrid Skotte, HOFOR
 • Claus Blem Jensen, TREFOR
 • Marianne Bjerrum Lai, VandCenter Syd
 • Bjørk Hasager Sørensen, Fors
 • Lars Fischer, DANVA (kontaktperson)

Formanden for KOMFOR er ansvarlig for kontakten mellem DANVA’s sekretariat og KOMFOR. Formanden for KOMFOR er endvidere ansvarlig for formidling af netværkets aktiviteter.

Kontaktgruppen er ansvarlig for at ajourføre KOMFORs kommissorium. Endvidere er kontaktgruppen an-svarlig for at tilbyde medlemmerne af KOMFOR sparring i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på temamøder. Kontaktgruppen er endvidere ansvarlig for at arrangere det årlige ”kommunikationsstatuseventmøde” (jf. punkt 6: Samarbejdsform).

DANVA’s kontaktperson er ansvarlig for kontakten mellem DANVA’s sekretariat og KOMFOR. DANVA’s kontaktperson er endvidere ansvarlig for opdatering af information om KOMFOR på DANVA’s hjemmeside - herunder administration af medlemskartoteket på medlemsnettet.

Alle KOMFORs medlemmer forventes at tage ansvar for planlægning, gennemførelse og opfølgning i forbindelse med temamøder (jf. punkt 6) i KOMFOR. Opfølgning omfatter bl.a. udarbejdelse af referater og upload af præsentationer m.v. på DANVA’s medlemsnet.

Samarbejdsform

Det forventes, at alle medlemmer af KOMFOR bidrager aktivt til videndelingen og erfaringsudvekslingen via KOMFORs møder, dialog i øvrigt og via DANVA’s medlemsnet.

Der fastsættes to årlige ordinære netværksmøder, som placeres henholdsvis primo april og primo september.

Desuden kan der på initiativ af medlemmerne i KOMFOR afholdes temamøder. Temamøderne planlægges og gennemføres af KOMFORs medlemmer. Temamøderne afholdes fortrinsvis lokalt hos netværkets medlemmer.

Der tages referat fra alle møder. Mødereferater og oplæg skal uploades på DANVA’s medlemsnet under projekt Netværk/KOMFOR.

Møderne i KOMFOR er først og fremmest for medlemmerne af netværket.

Det er muligt at invitere eksterne oplægsholdere. Endvidere er det en mulighed at arrangere temamøder i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere målrettet en bredere kreds.

Netværksdeltagere

 • Jan Tøibner, Aarhus Vand
 • Stig Dalum, BIOFOS
 • Dorte Tegtmeier Olsen, BIOFOS Lynettefællesskabet
 • Lars Fischer, DANVA
 • Julie Maj Gaardsdal, DIN Forsyning
 • Hans-Christian Damm Obel, DIN Forsyning
 • Jonas Pedersen, Favrskov Spildevand
 • Sofie Lauritsen, Glostrup Forsyning - Service
 • Trine Lindhardt, Hillerød Service
 • Marianne Nielsen, HOFOR
 • Helle Bach Jørgensen, Horsens Vand
 • Gitte Benner Storm, Novafos
 • Katrine Møller Madsen, Provas 
 • Anders Grarup Jensen, Provas
 • Eva Lynggaard, Ringkøbing-Skjern Forsyning
 • Nikolai Overgaard Rahlf, Ringkøbing-Skjern Forsyning
 • Malene Sadowski, SK Forsyning
 • Rasmus Stensgaard, Skanderborg Forsyning
 • Katrine Ringgard Jørgensen, Skanderborg Forsyning
 • Pia Duus Jensen, Svendborg Forsyningsservice
 • Lene Stig Andersen, Svendborg Vand
 • Martin Odmand Jørgensen, Sønderborg Forsyning
 • Minna Halberg, Sønderborg Forsyning
 • Mikael Hostrup Thomsen, Sønderborg Forsyning
 • Claus Grøngaard, Tankegang
 • Tine Palmer Franch, TREFOR
 • Susanne Nicolajsen, Tønder Service
 • Maja Dalgaard Grøn, VandCenter Syd
 • Helle Busk, VandCenter Syd
 • Hysen Hoti, VandCenter Syd
 • Mette Teilmann Lyng, VandCenter Syd
 • Mia Kirkegaard Pedersen, Vandmiljø Randers
 • Helen Brinch Stage, Vejen Forsyning