Formål

  • At bidrage til at netværkets medlemmer kan erfaringsudveksle i roller som forbrugerrepræsentanter. 
  • At bidrage som netværk i drøftelser af generelle forhold omkring vandselskaber. 

Fokusområder

Netværket vil beskæftige sig med forhold, der er centrale for forbrugerrepræsentanters arbejde i vandselskabers bestyrelse. På de årlige møder i tilknytning til DANVAs årsmøder besluttes, hvilke områder der skal have fokus i det efterfølgende år. 

Netværksmøder

Netværket afholder et fast årligt møde i forbindelse med DANVAs årsmåde. Derudover kan der arrangeres møder efter behov.

Tovholder og koordinationsgruppe

På det årlige møde i tilknytning til DANVAs årsmøde vælges en koordinationsgruppe og en tovholder. 

Koordinationsgruppen består af 4-8 personer med passende geografisk fordeling.

Tovholderen fungerer som kontaktperson til DANVA med den rolle, der er opridset i "Retningslinjer for DANVA netværk". Tovholderen er medlem af koordinationsgruppen og kan uddelegere opgaver til koordinationsgruppens medlemmer. 

I øjeblikket er tovholderen Jens Christian Refsgaard.

Deltagere i netværket

Netværket er åbent for alle forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber. Koodinationsgruppen har ansvaret for at vedligeholde en liste med de forbrugerrepræsentanter, der har tilmeldt sig netværket.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3560 eller e-mail sv@danva.dk