Forside.jpg

Der er stort fokus på mikroplast i spildevand, og en lang række aktører tager problemstillingen meget alvorligt. Det er dog vanskeligt helt præcist at kvantificere mængden og sammensætningen af mikroplastforureningen. Det skyldes, at der endnu ikke er udviklet en valid analysemetode.

Der er flere aspekter med hensyn til løsning af mikroplastproblematikken: Først og fremmest skal der udvikles en valid analysemetode til bestemmelse af mikroplast i spildevand. Parallelt med dette skal der arbejdes med teknologier til optimering af tilbageholdelsen af mikroplast i udledningen fra renseanlæggene.

Ikke blot i Danmark, men også internationalt er der stor opmærksomhed på problemet – og også en del forvirring om begrebet mikroplast. Store mængder makroplast i form af affald sendes til stadighed ud i miljøet – ikke mindst i havmiljøet – og der er ingen tvivl om, at makroplast i miljøet er til stor skade for dyrelivet. Den direkte relation mellem mængden af mikroplast, som er de helt små partikler, og påvirkningen af dyreliv er derimod knap så entydig. Det er dog teknisk muligt at fjerne betydelige mængder mikroplast fra spildevandet, og det skal derfor undersøges, hvordan det fjernes mest effektivt.

ANALYSEMETODER OG SCREENING

VTU-Fonden har støttet projektet: Udvikling af

valide analysemetoder og screening af mikroplast i spildevandsanlæg (2015-2016).

Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem VandCenter Syd og Teknologisk Institut.

Projektets mål var at udvikle en valid målemetode og kvantificere omfanget at problemet med mikroplast.

Tilsagnsbeløb fra VTU-Fonden: 500.000 kr.

Første danske undersøgelse

Projektet støttet af VTU-Fonden var en af de første danske undersøgelser, der blev igangsat med henblik på at måle mikroplast i spildevand med spektroskopiske metoder til identifikation. Spektroskopi giver de mest valide resultater i forhold til identifikation af mikroplast og plasttypen.

Projektet var i høj grad med til at sætte fokus på, at udviklingen af en valid analysemetode til mikroplast i spildevand var langt mere omfattende end først antaget. Først og fremmest viste det sig kompliceret at oprense prøverne, fordi der ved de eksisterende metoder var problemer med nedbrydning af mikroplast.

Prøvetagning af udløbs-prøver fra renseanlæg-get hos VandCenter Syd. Projektet har undervejs været teknisk udfordret, og det har været altafgørende, at der har været en positiv stemning i gruppen, hvor alle har deltaget konstruktivt og aktivt i projektet.

 

Forbedret oprensningsmetode

Endvidere var selve mikroplast identifikationen med spektroskopi meget arbejdskrævende med det udstyr, der var til rådighed. Derfor var det ikke muligt inden for den økonomiske ramme at nå i mål med udviklingen af en fuldstændig metode til analyse af mikroplast, men der blev udviklet en forbedret oprensningsmetode med minimeret nedbrydning af mikroplast. Desuden blev der udviklet prøvetagningsmetoder i forhold til at filtrere meget store mængder spildevand (ca. 1 m3) udtaget fra udløbsvandet for at opnå repræsentative prøver med tilstrækkeligt store mængder af mikroplast.

Projektet fik stillet skarpt på en lang række udfordringer i forbindelse med analyse af mikroplast, hvilket har dannet grundlag for igangsættelsen af yderligere undersøgelser. Umiddelbart efter afslutning af projektet blev der etableret et samarbejde, hvor også andre partnere blev inddraget. Samarbejdet mundede ud i et toårigt MUDP-projekt med titlen: ”Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast i kombination med organisk stof i renseanlægs primærdel”.

Det videre arbejde med mikroplast

MUDP-projektet vedr. mikroplast er netop af sluttet og har bragt arbejdet videre med hensyn til udviklingen af en spektroskopisk metode til automatisk scanning af store filterarealer for mikroplast. Teknologisk Institut benytter her Ramanspektroskopi. Nationalt og internationalt er der primært arbejdet med infrarød spektroskop (FTIR) på spildevandsområdet, og der er både fordele og ulemper ved de to forskellige metoder. Det er dog med begge metoder muligt at bestemme plasttypen og det vurderes positivt, at der i Danmark benyttes forskellige tilgange, så der også på sigt kan foretages direkte sammenligninger.

Brug af Ramanspektroskopi

I det omtalte MUDP-projekt har det været muligt at præsentere nogle af de første analyser af mikroplast i spildevand vha. Ramanspektroskopi. Der er kun foretaget enkelte analyser, hvorfor tallene må tages med forbehold, også set i lyset af at der stadig er mange muligheder for metodeoptimering, ligesom en række udfordringer skal overkommes, før en valid analysemetode er færdigudviklet. Dette er dog ikke anderledes for FTIR spektroskopi. De foretagne analyser indikerer dog allerede nu en fjernelse af mikroplast på over 99 % i renseanlægget, når ind- og udløb sammenlignes. Det skal bemærkes, at disse analyser er foretaget for de mest udbredte mikroplasttyper, og at der fx ikke er inddraget mikroplast i form af mikrogummi. Mikrogummi er analyseteknisk særdeles udfordrende at identificere med spektroskopiske metoder, men Teknologisk Institut arbejder i et andet MUDP-projekt på netop at udvikle en metode til analyse af mikrogummi.

Mikroplast i vandet undersøges på Teknologisk Institut. På sigt skal fjernelse af mikroplast fra vandstrømmen betyde, at den i stedet koncentreres i restproduktet fra spildevandsrenseanlæg.

Mikroplast i spildevandsslam

Fjernelse af mikroplast fra vandstrømmen betyder, at den i stedet koncentreres i restproduktet fra spildevandsrenseanlæg dvs. i spildevandsslammet. Det er derfor også nødvendigt fremadrettet at fokusere indsatsen på at undersøge den videre skæbne af plasten, når spildevandsslammet spredes på marker. Det er således vigtigt, at der bliver taget vare på slammets indhold af mikroplast, og umiddelbart synes termiske løsninger at være attraktive og bør undersøges fremadrettet. Det er vigtigt for hele spildevandsbranchen, at der til stadighed arbejdes hen imod løsninger af de grundlæggende udfordringer med mikroplast. VTU-Fondens projekt har sat fokus på en række problemstillinger vedr. analyse af mikroplast i spildevand. Projektet har desuden givet mulighed for at udvikle på en ny metode til analyse af mikroplast baseret på identifikation med Ramanspektroskopi og kan nu fremvise nogle af de første analyser både på nationalt og på internationalt plan.