COLOURBOX15897738.jpg

DANVAs strategi har fokus på udvikling af viden samt forskning og innovation. Et vigtigt element i strategien er, at DANVA sikrer vand selskaberne de bedste rammer for teknologiudvikling, erfaringsudveksling og indhentning af ny viden. DANVA tager lederskab for, at der etableres samarbejde mellem vandselskaber og forskningsinstitutioner, leverandører og rådgivere. På den måde er vi med til at fremme udvikling af nye og mere effektive løsninger til den danske vandsektor, og vi er med til at sikre, at de kan blive testet. Det er ofte den første forudsætning for eksport.

Det er med til at skabe udvikling i vandselskaberne. Det er også med til atskabe udvikling i samfundet, viser en evaluering af MUDP-det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram i efteråret 2017. Investerer man én krone i miljøteknologiske udviklingsprojekter, kommer pengene næsten tredobbelt tilbage.

Den danske Vandvision

DANVA arbejder med at skabe bedre muligheder for forsknings- og innovationsprojekter, som vandselskaberne kan deltage i. Derfor er vi med til at implementere den danske Vandvision 2025 i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet, Dansk Industri og Dansk Miljøteknologi.

Et pejlemærke for Vandvisionen er, at Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger til Danmark og til eksport på de globale markeder. Helt konkret vil vi gennem Vandvisionen understøtte udvikling og demonstration af dansk teknologi f.eks. til reduktion af vandspild og overvågning af vandkvalitet.

Derfor har DANVA opfordret til, at der bliver givet flere midler til MUDP, ikke mindst fordi føromtalte evaluering viste, at MUDP er en kæmpe forretningssucces. Støtten fra programmet går til udvikling af nye, bedre løsninger, der gør håndteringen af blandt andet vand mere effektiv til glæde for kunder og samfundsøkonomi.

VTU-fonden

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond er branchens, dvs. vandsektorens, egen fond og er oprettet af miljøministeriet som et uafhængigt organ indenfor den statslige forvaltning. Administrationen er i dag varetaget af DANVA i Skanderborg.

Fondens formål er:

  • at yde støtte til projekter, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og
  • herudover at indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om emner, der falder inden for fondens formål, såvel nationalt som internationalt.

Flagskibe og Fyrtårnsprojekter

DANVA stod bag VTU-Fonden, da den blev etableret i 2011. VTU-Fonden gav ca. 72 mio. kr. til udviklingsprojekter inden for vandsektoren til og med 2015. De fleste projekter har været 1-3 år undervejs, og nu begynder effekterne at vise sig i form af produkter, metoder og viden, der udbredes og anvendes i vandbranchen. I 2016 etablerede DANVA Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, som efter den reviderede vandsektorlov er en videreførelse af VTU-Fonden. Denne gang er fonden etableret i DANVAs eget regi, men fortsat med fokus på teknologiudvikling.

Gode løsninger tager tid

Erfaringerne fra projekterne i VTU-Fonden viser klart, at det kræver tid, stand haftighed og enorm flid at nå frem til løsninger, der kan anvendes bredt. Det kræver, at partnerne i projekterne alle støtter op omkring at implementere løsningerne efter projektafslutning. Det kræver, at der er ildsjæle, som løber med bolden, også lang tid efter projekterne er afsluttede. De fleste kender nok til Billund BioRefinery og Future Water projektet, støttet af VTU-Fonden og Miljøstyrelsen, som er gode eksempler på projekter, som har krævet mange års vedvarende indsats for at nå frem til de successer, vi ser i dag.

En forudsætning for at leve op til kravene fra Vandvisionen og ønskerne om en bedre og mere effektiv sektor er, at vandselskaberne har mulighed for og interesse

i at deltage i udviklingsprojekter.

DANVA arbejder med at skabe gode rammer for at deltage i teknologiudvikling, og heldigvis kan vi se, at der samtidig er stor interesse fra selskabernes side for at deltage i udviklingsprojekter.

En analyse, som DANVA har fået lavet i samarbejde med konsulentvirksomheden Pluss, viser tydeligt interessen for at være med til at forbedre sektoren. Allerede i dag deltager selskaberne i en lang række innovations- og udviklingsprojekter. I alt blev det i 2016 og 2017 til 287 projekter med aktiv deltagelse fra vandselskaber. Og samtidig deltager hele 91% af selskaberne i test og afprøvning af teknologier og metode til gavn for dansk eksport og for at fremme brugen af innovative løsninger.