P7025840.JPG
Udgravning af undergrunden i forbindelse med byggeri.

En ny geologisk model kan understøtte forvaltningen af det hydrologiske kredsløb. Den kan blandt andet danne grundlag for fremtidens arbejde med nedsivning og afledning af vand i storbyerne.

Milliarder af danske kroner investeres i nedsivningsanlæg, kloakeringer, blå løsninger i parker o.lign., der alle skal medvirke til en bæredygtig håndtering af regnvand i forbindelse med klimatilpasning. Desuagtet er der ikke hidtil investeret systematisk i forhold hertil i adgang til den nødvendigeyens kredsløb i teknologi og data, der er en forudsætning for sikring af en bæredygtig udvikling af byernes undergrund.

I Danmark er der beskrivelser af, hvordan planlægning og myndighedsarbejde skal udmøntes i det åbne land i forbindelse med grundvandskortlægning, vandsamarbejder, blå/grønne klimatilpasningsløsninger mv., som munder ud i planer for de respektive områder.

Men der findes ikke tilsvarende for undergrunden og vandkredsløbet i byområderne. En sådan planlægning kræver et modelværktøj til vurdering af byens hydrogeologi, hvor det er en væsentlig forudsætning, at byens terrænnære undergrund kendes i stor detalje.

Pilotprojekt på Fyn

Odense Kommune har fungeret som pilot for udvikling af en 3D-model, der forbinder allerede indsamlede hydrogeologiske data med alle de data, der yderligere kræves for at håndtere vand på og lige under terræn.

Med sin systematiske tilgang var udviklingsprojektet ved sin start det første af sin art ikke bare i Danmark, men også internationalt. Det gav en række vigtige erfaringer, og ikke et færdigt produkt med en manual, som umiddelbart kunne implementeres i andre byer.

En samlet modellering af undergrunden med betydende menneskeskabte lag og underliggende geologi er absolut nødvendig for at overskue konsekvenser af indgreb i det urbane vandkredsløb.

Eksempel på en sam-ling af den antropogene og geologiske detailmodel-lering af Thomas B. Thriges Gade i Odense.

Behov for videreudvikling

Den udviklede geologiske model udgjorde med sine værktøjer ved færdiggørelsen i 2015 det bedste grundlag for den samlede ramme for forvaltningen af det urbane vandkredsløb. Men pilotprojektet i Odense har alligevel flere steder vist et behov for et endnu bedre beslutningsgrundlag. Et sådant vil kræve en fortsat opdateret model, der nyttiggør alle eksisterende og nye data. Det er afgørende, at modellen også fremover udgør grundlaget for den fremtidige dataopsamling og –udbygning, og således fungerer som en samlet fælles ramme for forvaltningen.

Sammenfattende konkluderes, at håndteringen af den urbane geologi er nået meget

langt i projektet, men der er et åbenlyst behov for videreudvikling, før det komplette geologiske/hydrogeologiske planlægningsgrundlag foreligger.

NY GEOLOGISK MODEL

Titel: Udvikling af en 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for det urbanevandkredsløb.

Samarbejdspartnere: GEUS, Odense Kommune, VandCenter Syd, I-GIS og Alectia A/S

Tilsagnsbeløb fra VTU-Fonden: 1.646.000 kr.

Projektets formål: Det overordnede formål

er etablering af en bygeologisk model, der kan udgøre et grundlag for forvaltningen af byens hydrologiske vandkredsløb. Med Odense som eksempel etableres:

• En 3D geologisk/hydrogeologisk kommunemodel, som bidrager til kortlægning af geologien og det urbane vandkredsløb under storbyer.

• Et bedre planlægningsgrundlag for fremtidigt arbejde med nedsivning og afledning af vand.

• Anbefalinger til et landsdækkende værktøj, der muliggør etablering af detaljerede geologiske /hydrogeologiske kommunemodeller for andre områder.

Resultat: Projektet er gennemført

i faser:

• Interessentanalyse og opsamling af eksisterende data

• Arbejde med modellering, databaser og nye data

• Aftestning og anbefalinger

Rapporteringen præsenterer forhold, der hver især er væsentlige, fx adgang til data (geotekniske, infrastruktur etc.), hvordan en kommunal geologisk/hydrogeologisk model opbygges og vedligeholdes, hvordan de menneskeskabte allerøverste lag kan modelleres, hvordan modellerne samlet set bidrager som grundlag for klimatilpasningsindsatser osv. Rapporterne findes på www.geus.dk/DK/water-soil/mapping/Sider/byens_geologi
_vand.aspx.

For nærmere baggrund:

Se Geoviden 4, 2017.

Erfaringer efter projektet

I det følgende resumeres indhøstede erfaringer i dag, 3 år efter projektets færdiggørelse.

 

Projektarbejdet er i højeste grad tværfagligt 

Projektpartnerne har fra starten brugt tid på i fællesskab at gennemanalysere behovet og afstemme det med teknologiske muligheder.

Her er kravene til en modellering af det urbane hydrologiske kredsløb i bredeste forstand afdækket, herunder behovet for en model og tilhørende data fra andre brugere i byrummet.

Endelig er projektet systematisk gennemgået mhp at tilvejebringe data og en modellering, der kan sikre et fortsat opdateret beslutningsgrundlag.

 

Den geologiske model har været populær

Og den er anvendt som grundlag for undersøgelse af mulighed og konsekvenser ved implementering af LAR-løsninger i Skibhuskvarteret i Odense. Senere er den genbrugt som grundlag for hydrologisk klimamodellering af Odense by, til forbedret modellering af kildepladser vest for Odense ifm. prioritering af oprydning af forurenede grunde og i en samlet hydrostratigrafisk model for Fyn.

Konceptet med antropogene data har vakt opmærksomhed og er udpeget som ́good practice’ på internationalt plan (COST Action TU1206 Sub-Urban). De udviklede værktøjer i GeoScene3D er udbredt ikke bare i Danmark,men også udlandet.

 

Det kræves åben adgang til data og et højt vidensniveau inden for forskellige fagområder

Håndtering af mange data, hydrologi, planlægning, modellering mv., og samtidig en høj grad af kommunikation på tværs. Barrierer for udbredelsen er klart styring af de mange discipliner, der systematisk og med hver deres håndværksmæssige tradition skal spille sammen.

Myndighederne og VandCenter Syd har nu et bedre grundlag for beslutninger til gavn inden for forbrugerens nærmiljø og for byens borgere som helhed.

Næste skridt er etablering af en urban modellering for den vestlige del af Odense.