I Viborg tænker man rekreative områder ind hver gang, der laves regnvands- og skybrudsløsninger. Det er med til at styrke byen, når vi laver løsninger, der både sikrer mod skybrud og samtidig giver nye byrum til borgerne, lyder det fra borgmester Ulrik Wilbek.

Det har skabt positiv omtale i landsdækkende medier, at Viborg har udviklet det lavtliggende bynære område sØnæs ved Søndersø som en regnvandsløsning kombineret med spændende rekreative forhold. Her er der skabt stier, broer og grønne områder, hvor borgerne har mulighed for at gå tur, løbe, cykle, lave yoga eller holde picnic med udsigt ud over søen – og det nærmest midt i Viborg by. Arbejdet er sket i tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S, der har etableret overfladehåndtering af regnvandet. Kommunen har stået for etablering af den rekreative del.
”Det fantastiske er jo, at sØnæs ligger midt i byen. Tidligere lå der boldbaner her, men de var alt for våde, og Energi Viborg Vand skulle alligevel lave regnvandsopsamling for at beskytte mod skybrud og sikre de to søer mod fosfor- og kvælstofudledning. Derfor var det en rigtig fin ide at koble det rekreative på,” siger Ulrik Wilbek.

Området modtager store mængder regnvand fra de omkringliggende områder, der ligger højere i niveau, og der er mange indløb til regnvandsbassinet. Derfor har man indrettet de rekreative arealer i sØnæs i forskellige niveauer, som oversvømmes i takt med, at vandstanden stiger. Når regnvandsbassinet er fyldt med vand, må borgerne undvære de rekreative udfoldelsesmuligheder, indtil bassinet har fået ledt regnvandet ud i Søndersø, men det sker trods alt sjældent.

”SØnæs har vist sig at være attraktivt for viborgenserne. Der kommer tilmed folk fra andre byer og bruger parken, og vi har haft mange besøgende fra kommuner, der har søgt inspiration i, hvordan vi har bragt naturen ind i byen. Det tyder faktisk på, at sØnæs bidrager til, at Viborg vokser i anseelse i takt med, at den fremstår som en grøn by med rene søer, og jeg forstår, at det bidrager positivt på bosætningsparameteret,” siger Ulrik Wilbek.

Object reference not set to an instance of an object.

Beskytter søerne

Energi Viborg Vand har stået for at etablere regnvandsbassinet og udledningen til Søndersø: 
”Vi har valgt at bygge sØnæs så stort, at det kan klare en 100-årshændelse,” fortæller Flemming Hermann, der er vandchef i Energi Viborg Vand.

Normalt håndterer forsyningsselskabet
regnvand til at klare femårshændelser, hvilket svarer til ganske store regnskyl.

”Det dækker op mod 98 % af alle regnhæn-delser. Nu arbejder vi på så vidt muligt at få styr på de sidste 2 %. Her er sØnæs et af tiltagene,” siger Flemming Hermann.

Regnvandet er langt fra rent, når det kommer fra asfalterede veje, men regnvandsopsamlingen hjælper med at beskytte byens søer mod udledning af fosfor og kvælstof.

”Stofferne fjernes naturligt i regnvandsbassinet, så det regnvand, vi leder videre ud i søen, er væsentligt renere end, hvis det ikke har været gennem en rensedam som sØnæs,” siger Flemming Hermann.

Det er en udfordring at holde søerne tilstrækkeligt rene, og nedstrøms ligger habitatområder, så derfor skal kommunen i princippet lave nulløsninger, hver gang den laver regnvandsprojekter. Det gælder både, når man renoverer eksisterende boligområder, og når man udstykker nye områder til bebyggelse.

Det tyder faktisk på, at sØnæs bidrager til, at Viborg vokser i anseelse i takt med, at den fremstår som en grøn by med rene søer, og jeg forstår, at det bidrager positivt på bosætningsparameteret.

Byudvikling med regnvandsløsninger

SØnæs har vist vejen, og det rekreative tænkes
ind i alle byens regnvandsløsninger.

”Jeg tør godt sige, at der er bred enighed i byrådet om, at det er den vej, vi skal gå. Det er en fordel for alle, at vi tænker klimatilpasning og regnvandsløsninger ind i kombination med rekreative løsninger,” siger Ulrik Wilbek.

Når det gælder udvikling af nye boligområder, er det helt naturligt, at regnvandsafledning tænkes ind, samtidig med at man giver overfladevandet værdi for borgerne. Det sker eksempelvis i de nye boligområder Taphede og Arnbjerg, der er under udvikling. ”På den måde bliver det heller ikke så dyrt, som hvis løsningerne skulle laves senere hen,” siger Viborg-borgmesteren.  
Han tilføjer, at Viborg er heldig med, at dens fine gamle bydel ligger relativt højt placeret, så her er der ikke de store risici ved skybrud.

”Til gengæld har vi søerne, som nu er overraskende rene. Dels fordi vi passer på dem, dels fordi vi har været heldige med, at en vandrende muslingeart, der er god til at rense vandet naturligt, har hjulpet os. Det har høj prioritet at sørge for, at borgerne kan svømme både i Hald Sø og i Viborg-søerne,” siger Ulrik Wilbek.

Regnvand I undervisningen

I Viborg bliver nye generationer inddraget i måden at se regnvand som en værdi på. Derfor vil man på Finderuphøj Skole i Viborg nu skabe et laboratorium, hvor skoleelever kan komme og se, hvordan man håndterer overfladevand. Samtidig kan de lave forsøg, hvor de afprøver, hvordan de kan udnytte overfladevandet til glæde for borgerne.

Regnvand ledes i Gudenåen

Et langt stykke af Gudenåen løber igennem Viborg Kommune, og i Bjerringbro er kommunen og Energi Viborg Vand i gang med et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med pumpeproducenten Grundfos, der har hovedkvarter og et omfattende produktionsanlæg nær Gudenåen.

Der kommer meget regnvand til fra oplandet, og flere gange har virksomheden oplevet problemer med oversvømmelser. Kommunen og Energi Viborg Vand er derfor gået sammen med Grundfos om en løsning, så regnvandet ledes uden om kritiske områder og hen i forsænkede områder og derfra videre ud i Gudenåen.

”Vi laver kanaler, bassiner og ændrer på vejforløb, så vandet ender i Gudenåen i stedet for at forårsage skader i bygninger,” siger Flemming Hermann.