Tilkørselsvej til motorvejen ved Lystrup den 26. august 2012.

Med elleve klimaløsninger er Lystrup godt rustet til at modstå skybrud, og erfaringerne bruges nu ved andre klimatilpasningsprojekter i Aarhus.

Den 26. august 2012 er en dato, de fleste i Aarhus-forstaden Lystrup husker. I løbet af få timer faldt der 70 millimeter regn, og pludselig stod store dele af byen under vand, og bilerne sejlede i bogstaveligste forstand rundt på vejene. Mere end 50 huse og virksomheder blev skadede af oversvømmelserne, vitale veje var oversvømmede, og i nogle områder gik beboerne rundt i en usund blanding af regnvand og spildevand. Men hvordan kunne det gå så galt?
Fagchef for klimatilpasning i Aarhus Vand, Anne Lausten, fortæller:
”Byen var simpelthen ikke gearet til så kraftigt et skybrud. Regnvandssystemets kapacitet var overskredet, og skybruddet viste med al tydelighed, at der skulle meget mere til for at beskytte byen mod oversvømmelser. Dertil kom, at den nye motorvej, der var anlagt tæt på byen, kom til at virke som en dæmning, der forhindrede regnvandet i at løbe ud i Egå Engsø.”

Klimatilpasning skaber naturoplevelser

Klog af skade gik Aarhus Vand derfor sammen med Aarhus Kommune i gang med at projektere en klimatilpasning af byen, som udmøntede sig i 11 større og mindre klimaløsninger. Det blev en bred palet af løsninger, der havde det tilfælles, at de udover at beskytte mod vandmasserne skulle tilføre ekstra værdi til gavn for beboerne og for dyre- og planteliv. Derfor blev de fleste projekter udført som overfladeløsninger i form af dæmninger og nye indretninger af parker og grønne områder forskellige steder i byen, som skulle lede vandet de ”rigtige” steder hen ved kraftig regn. Det vil sige til ikke-bebyggede områder.

Som et ekstra krydderi indgik Aarhus Vand og Aarhus Kommune et samarbejde med Aarhus Universitet om projektet ”Vild med vilje”. Det går ud på at trække naturen ind i byen og skabe mere biodiversitet i byens parker, og der blev derfor plantet vilde planter og udlagt råjord i en af parkerne for at skabe bedre vækstbetingelser for dyr og sjældne planter. Det har bl.a. resulteret i, at der i dag er et kogræsserlaug i byen, som har taget initiativ til, at køerne græsser – næsten – side om side med børn, der spiller fodbold. Og som betyder, at Lystrupborgerne kan spise kød fra kvæg i den lokale park.

Object reference not set to an instance of an object.

Regnvandssø på skoleskemaet

En anden sidegevinst er, at borgerne har fået fartdæmpende veje omkring den lokale skole. Det er sket i forbindelse med, at der er etableret et sving på vejen, og at hældningen på vejen er ændret for at lede vandet til et nyt skybrudsbassin. Sidst, men ikke mindst, har etablering af regnvandssøer betydet, at de grønne områder nu bliver brugt langt mere end tidligere. Og en ny regnvandssø ved skolen er kommet på skoleskemaet, så børnene kan gå på opdagelse i naturen og ved selvsyn se, hvordan en haletudse kan forvandle sig til en frø. Men hvordan er det så gået med klimatilpasningen? Anne Laustsen siger:
”Lystrup er nu godt rustet til at modstå skybrud. Og projektet er så vellykket, at det danner forbillede for vores klimatilpasningsprojekter i resten af Aarhus, hvor vi også langt overvejende håndterer regnvandet på overfladen. Det giver mest klimatilpasning for pengene, og når det samtidig gavner lokalområderne, er det den helt rigtige vej at gå.”