Lars s.jpg
Vandsektoren i den vestlige verden bruger omkring 10% af energiforbruget i byerne, forklarer Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand.

Siden november 2019 har 13 klimapartnerskaber arbejdet med anbefalinger til, hvordan udledningen af drivhusgasser i Danmark kan nedbringes. Et af partnerskaberne ser på affald, vand og cirkulær økonomi. DANSKVAND har taget en snak med næstformanden for partnerskabet Lars Schrøder, der til daglig er direktør i Aarhus Vand.

Lars Schrøder har svært ved at skjule sin begejstring. Man kan ane hans begejstring for regeringens ambitiøse klimaindsats, der skal nedbringe udslippet af drivhusgasser med 70 procent. Og begejstringen for DIs plan for at indfri regeringens målsætning. Helt sikkert er det, at Lars Schrøder er begejstret for alliancen for klima mellem politikere og erhvervslivet, som så dagens lys på DIs topmøde i september 2019.

”Det var fantastisk at opleve, at DIs formand og DIs direktør stod skulder ved skulder sammen med statsminister Mette Frederiksen og sagde: ‘Vi tror på, at vi frem til 2030 kan reducere udledningen af drivhusgasser med 70%’. Det synes jeg, er helt fantastisk,” siger Lars Schrøder.

FAKTA OM KLIMAPARTNERSKAB FOR AFFALD, VAND OG CIRKULÆR ØKONOMI

Formand: Camilla Haustrup Hermansen, direktør i Plus Pack A/S
Næstformænd: Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand A/S, Henrik Grand Petersen og adm. direktør i RGS Nordic A/S.
Sekretariat: Dansk Industri
Andre organisationer tilknyttet: ARI, DAKOFA, Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Miljøteknologi, Danske Vandværker, DANVA og Plastindustrien.
Ministerier tilknyttet: Miljø- og Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Erhvervsministeriet.

Klimapartnerskaber tager erhvervslivet med på råd

Sidenhen har regeringen nedsat 13 partnerskaber, hvor vand er repræsenteret i klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.

”Det er fedt, at regeringen i klimapartnerskaberne spørger erhvervslivet og de små og mellemstore selskaber: Hvad skal der til for, at I kan reducere jeres udslip med 70%? Hvilke barrierer er der? Og hvad er jeres anbefalinger til os politikere? Det er da vidunderligt. Og så er det dejligt, at de også går videre og spørger, hvad der skal til for at det kan gavne vækst og eksport,” siger Lars Schrøder.

Vision for vandsektoren

Som næstformand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi er det Lars Schrøders opgave at bistå formanden med kontakt til sektoren og sørge for, at der på vandområdet er et fornuftigt samarbejde med organisationerne og virksomhederne.

I den funktion har han, sammen med det øvrige formandskab og DI, organiseret en workshop med deltagelse af vandselskaber, virksomheder, DANVA og andre organisationer.

”På workshoppen blev vi enige om, at visionen for den danske vandsektor lyder sådan her: ‘Den danske vandsektor er energineutral og klimaneutral i 2030’. Og så skriver vi nedenunder, at energieffektiv dansk vandteknologiudstyr bidrager til CO2-reduktion i hele verden. Det vil sige, vi får produktleverandørerne med ind her og siger, vi vil også gøre, hvad vi kan, for at jeres udmærkede energieffektive produkter er med til at redde verden. Det, synes jeg, er fedt,” fortæller næstformanden i klimapartnerskabet.

Partnerskabet viser vandselskabernes betydning

Selvom det ikke blev til et klimapartnerskab for vand alene, ser Lars Schrøder et stort potentiale for at synliggøre vandselskabernes betydning i den nationale og globale klimaindsats.
”Jeg synes, det er vigtigt, at vi bruger den her mulighed for at gøre opmærksom på vandsektorens betydning, både nationalt og globalt. Jeg synes ikke, vi skal være blege for at understrege igen og igen: ‘Intet liv uden vand.’ Vandsektoren i den vestlige verden bruger omkring 10% af energiforbruget i byerne. Med den danske model kan vi reducere det til 0%. Og det vil have en kæmpe indvirkning på vores CO2-udledning i verden”.

Arbejdet afleveres i oktober

Forslagene fra klimapartnerskabet vil i det kommende forløb blive uddybet og mere detaljeret vurderet på, hvad de vil give i reduktion af CO2 udslip.

Ved udgangen af marts vil partnerskabet i en status til regeringen fremlægge en overordnet struktur på de anbefalinger, man vil komme frem med. Herefter arbejder man henover foråret videre med at prioritere indsatserne ud fra en vurdering af, hvilke der vil have størst reduktion.

I september samles interessenterne i klimapartnerskabet
igen, hvor de præsenteres for en vision, et mål og tiltag. Her har interessenterne så mulighed for komme med tilbagemeldinger på arbejdet, inden det i oktober 2020 afleveres til regeringen.

DET ANBEFALER KLIMAPARTNERSKABET

Partnerskabet er på sin første workshop kommet med en hel række forslag til, hvordan branchen selv kan bidrage til at nedbringe sit klimaaftryk.
Her nævner Lars Schrøder:
• reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæggene,
• øget energiproduktion på renseanlæggene,
• energieffektive løsninger herunder mulighederne med IOT (Internet Of Things),
• klimatilpasning, hvor vi separerer regnvand fra spildevand,
• energieffektivt indkøb også baseret på en Total Cost of Ownership (TCO) betragtning, hvor man ser på andet end pris.
Herudover har partnerskabet peget på initiativer,
politikerne bør tage fat på.
Her nævner Lars Schrøder:
• en national aftale og handlingsplan for en energiog
klimaneutral vandsektor,
• krav om obligatorisk anvendelse af TCO ved indkøb,
• krav om klimatilpasning,
• revision af afgiftsstrukturen på varmepumper, så det bliver attraktivt for vandselskaberne at bruge varmepumper
• flere midler til innovation, særligt med fokus på digitalisering.


AFFALD OG VAND, CIRKULÆR ØKONOMI
Mulighed for at tage globalt lederskab.
Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi forventer at komme med en hel stribe forslag, der kan reducere belastningen på klimaet og miljøet. Virksomhederne, der indgår i partnerskabet, ser arbejdet som en mulighed for at tage globalt lederskab.

VAND
Vandsektoren har en vision om at være energi- og klimaneutral i 2030. Det vil kræve innovation og samarbejde mellem teknologivirksomhederne, forsyninger og universiteter.

AFFALD
Når det gælder affald, er opgaven at slutte cirklen mellem forbrug og produktion, så intet går tabt. Med den stigende befolkning i verden, urbaniseringen og den øgede velstand, vil der opstå en mangel på ressourcer.
Den mangel kan vi dække ved at genanvende ressourcerne i affaldet. Og når affald genanvendes, reduceres CO2-udledninger forbundet med udvinding og produktion
af nye materialer rundt omkring i verden.

CIRKULÆR ØKONOMI
Når man designer produkter, skal der i fremtiden være fokus på lang levetid. Og når levetiden er slut, skal man kunne genbruge produkterne eller genanvende materialerne
i produkterne. Håbet er, at danske virksomheder i 2030 er verdensførende inden for cirkulære forretningsmodeller, der er baseret på bæredygtige materialer, genanvendelse, genbrug, deleøkonomi og salg af produkter som service.
Undersøgelser viser, at produktion og brug af produkter udgør 45 procent af de samlede globale CO2-udledninger.
En cirkulær omstilling er derfor nødvendig for at nå i mål med klimaambitionerne.