bda58b1d-e61e-4f8a-9278-40541332f3e9.jpg
Fredericia Spildevand og Energi A/S driver bl.a. Danmarks næststørste renseanlæg, der ligger nogle få hundrede meter fra Lillebælt omkranset af boliger, erhverv og beskyttede naturområder. Det stiller store krav til anlægget, der sigter mod at være energileverandør i 2025 og CO2-neutralt om 10 år.

En stor pose penge fra EU giver mulighed for at få bæredygtig energi ud af Fredericias spildevand og affald.

Et af landets største renseanlæg er på få år blevet til et anlæg, der udover at rense 50.000 borgeres og store virksomheders og industriers spildevand, også snart leverer netto el, gas og varme retur til sine borgere og gødning til landbruget.

Takket være 12 mio. kr. fra EU's Regionalfond til projektet "Energi-optimering og affaldshåndtering" er Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) ved at ændre fundamentalt på renseanlæggets energiforbrug og samtidig kommunens affaldshåndtering. Det skriver Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Vi er rykket op blandt de 6-7 mest energieffektive renseanlæg i Danmark, og EU-midlerne har skaffet os forudsætningerne for at tage disse skridt. Uden støtten havde vi måske kunnet tage et skridt eller to, men slet ikke på det niveau, hvor vi er nu. Projektet har helt klart skabt meget stor værdi for Fredericia Kommune og dens borgere," siger Søren Hjortsø Kristensen, adm. direktør i FRSE.

Bæredygtig byudvikling

Fredericia er hjemsted for Danmarks næststørste renseanlæg, og effektiv rensning af spildevandet fra kommunens boliger og mange virksomheder er afgørende for det unikke økosystem i Lillebælt. Ambitionerne er dog langt højere end "blot" renset spildevand. Sammen med Fredericia Kommunes ambitiøse bystrategi "Bæredygtig grøn byudvikling" har FRSE to centrale mål:
• I 2025 skal renseanlægget have en nettoproduktion af energi, og om 10 år skal det være CO2-neutralt. Det hele skal ske på baggrund af spildevandsrensningen.
• Affald: Borgernes husholdningsaffald skal ikke længere komposteres og derved belaste miljøet med CO2, men bidrage til biogasproduktion - eventuelt på renseanlægget - og samtidig levere gødning til landbruget.

Opgaven er særdeles omfattende og kompliceret, for FRSE er Danmarks mest industribelastede offentlige renseanlæg. Anlægget er dimensioneret til spildevand fra 420.000 personer, men indimellem udsættes anlægget for en stødbelastning svarende til 1.000.000 personer - ikke mindst når virksomhederne producerer på højtryk.

Kæmpeopgave og kolossale forhold

"Det er kolossale forhold, vi har. En ny virksomhed bad alene om at måtte belaste anlægget med, hvad der svarer til 50.000 personers spildevand, og derfor er vi nødt til at skabe mere fleksibilitet og kapacitet på vores anlæg," siger driftschef Annemarie Gotfredsen, der har det daglige ansvar for driften af anlægget, som ligger tæt på boliger, skov og strand.

"Det er helt unikt, at et så stort renseanlæg ligger midt i et område, der er omkranset af boliger og beskyttede naturområder. Fredericia lystbådehavn ligger lige ved siden af, og der er 50-75 meter til de nærmeste private boliger, og derfor er vi altid optaget af ikke at støje eller lugte, når vi har aktivitet på anlægget," forklarer Annemarie Gotfredsen.

Omstillingen fra traditionelt renseanlæg til energiproducent har stået på siden 2013, da anlægget var 65 % energineutralt. I 2017, da visionen om energineutralitet i 2020 blev vedtaget af FRSE's bestyrelse, var anlægget på 80 %, men de sidste 20 % manglede.

Samtidig undersøgte Fredericia Kommune om grønt husholdningsaffald, der gennem mange år var indsamlet og sendt til CO2-belastende kompostering, fremover kunne indgå i renseanlæggets biogasproduktion.

FAKTA SÅDAN FOREGÅR SPILDEVANDSRENSNING I FREDERICIA

Fredericia Spildevand og Energi modtager cirka 10 mio. m³ spildevand årligt. Gennem en række rensetrin fjernes først fremmedlegemer, fedt og sand. Efterfølgende omsættes organisk stof, og fosfor og kvælstof reduceres betydeligt, inden det rensede spildevand udledes til Lillebælt - 96-98 procent renset. Slammet fra renseprocessen anvendes til produktion af biogas, som omsættes til el, varme og naturgas. Den organiske rest efter bioforgasning bruges til jordforbedring - primært i landbruget. Fredericia Spildevand og Energi er Danmarks næststørste kommunale renseanlæg - kun Lynetten i København er større.
Kilde: Fredericia Spildevand og Energi A/S og DinGeo.dk

Strategien var der - udviklingen manglede

Det hele foregik inden for rammerne fra Fredericia Kommunes bystrategi "Bæredygtig grøn byudvikling", men FRSE "havde slet ikke de udviklingsmæssige ressourcer, der skulle til for at indfri de ambitiøse bæredygtighedsmål," forklarer Søren Hjortsø Kristensen.

Udfordringen krævede nytænkning og flere ressourcer, og derfor gik FRSE i partnerskab med Fredericia Kommune, Det Økologiske Råd, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet i EU-projektet med det lange navn "Energioptimering og affaldshåndtering - Kildesorteret organisk affald og have- og parkaffald til biogas".

I EU-projektet er der blandt andet arbejdet med nye metoder til at sænke energiforbruget med online-målinger i anlægget og på ledningsnettet, som sikrer så lavt energiforbrug som muligt og varsler risiko for overløb ved skybrud. Desuden er der implementeret nye metoder til at belufte spildevandet og rense det for slam, der ender i biogasproduktionen.

"I branchen er der stort fokus på at reducere klimabelastningen, og vi ønsker at bidrage til at begrænse udledningen af klimagasser som metan og lattergas," siger Peter Daugbjerg Jensen, der er faglig projektleder i EU-projektet.

Resultaterne har hurtigt indfundet sig: Allerede i 2018 steg afsætningen af fjernvarme fra 250 til 1.000 kW. I år er der igangsat renovering af og byggeri af nye forfældningstanke, som giver mulighed for at udtage mere slam til biogasproduktion og til tider også kunne opsamle mere regnvand via kloaksystemet, så det ikke blot løber igennem anlægget og videre ud i Lillebælt. I 2020 forventes energineutralitet, og fra 2020 begynder næste fase med FN's verdensmål og CO2-neutralitet i centrum.

Mål indfriet før tid

"Vi arbejder systematisk med innovation, så det bringer os frem til de strategiske mål. Vi laver business cases på alle investeringstrin, og holder det ikke, laver vi det ikke," siger Annemarie Gotfredsen. FRSE har selv investeret omkring 25 mio. kr. i fysiske anlæg og software.

På en række områder har FRSE indfriet sine egne mål før tid, og adm. dir. Søren Hjortsø Kristensen tøver ikke med at pege på EU-støtten som det, der gjorde en afgørende forskel.

"Det var de strategiske kræfter, som vi ikke havde. Dem fik vi med EU-projektet, og dermed kan vi tage det sidste træk mod energi- og CO2-neutralitet," fastslår spildevandsdirektøren.