Lasse Frimand Jensen (tv.) og Bo Laden oplever, at Aalborg Forsynings udbudsog samarbejdsform ”Den virtuelle organisation” er med til at skabe et stærkt lokalt rådgivermiljø.

Aalborg Kloak har siden 1990’erne udbudt og indkøbt rådgiverbistand gennem 17 rammeaftaler. Samtidig har forsyningen udviklet ’Den virtuelle organisation’, hvor rådgivere og forsyningens egne folk arbejder sammen og deler viden på kryds og tværs. Erfaringerne er gode, og efter planen skal drikkevandsområdet i nær fremtid også være en del af denne udbuds- og samarbejdsform.

Der er udsigt til masser af vand fra Stigsborg Brygge 5 i Nørresundby, hvor Aalborg Forsyning deler adresse med Aalborg Kommune. Lige uden for vinduerne ligger Limfjorden, og på den anden side af vandet ses Aalborgs skyline med den nye, flotte havnefront i forgrunden.

Her har DANSKVAND sat Bo Laden, direktør i Aalborg Kloak og Aalborg Vand, og Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand for vandselskaberne i Aalborg Forsyning, stævne til en snak om den særlige udbuds- og samarbejdsmodel, som Aalborg Kloak opererer med. Siden begyndelsen af 1990’erne har spildevandsselskabet nemlig udbudt og indkøbt rådgiverbistand gennem 17 rammeaftaler. Strategien udspringer oprindelig af en politisk beslutning fra 1989, hvor en konservativ rådmand tog initiativ til at skære det brugerfinansierede spildevandsområde ned til en ret lille organisation, der indkøbte de fleste ydelser hos private virksomheder.

Vigtigt med klare rammer

Rammeaftalerne omfatter rådgiveropgaver som fx drift og planlægning, myndighedsforhold, IT/GIS-opgaver, kloakprojektering, tinglysning/rettigheder, miljø- og myndighedsforhold samt projektering, udbud og tilsyn fordelt på udviklings- og standardopgaver.

Gennem rammeaftalerne kan der løbende rekvirereres rådgiverbistand til spildevandsselskabets områder dvs. renseanlæg og kloaksystem. I den forbindelse er der udviklet en samarbejdsmodel kaldet ’Den virtuelle organisation’, hvor de rådgivere, der har vundet de forskellige rammeudbud, arbejder sammen og deler viden på kryds og tværs. Dels med hinanden, dels med forsyningens egne folk.
”Vores måde at gøre tingene på er nok ikke en unik model, men jeg tror, at vores udbudsog samarbejdsmodel er den største af sin slags herhjemme. Det, der gør den speciel i forhold til andre samarbejdsmodeller som fx OPP (offentligt-privat-samarbejde), er, at vi i vores model aftaler priserne én gang for alle for en periode på fire til seks år. Når rammeaftalen er lavet, er der ikke yderligere penge mellem os. Vi snakker ikke om penge med vores rådgivere – vi udvider vores egen organisation med dem,” siger Bo Laden.
”Fra bestyrelsens side har det været rigtig vigtigt, at der er klare rammer for, hvordan man skal agere, så økonomien ikke er til diskussion. Det er tit det, der kan gå galt i et OPPsamarbejde,” siger Lasse Frimand Jensen, der sidder i Aalborg Byråd for Socialdemokraterne og også er medlem af DANVAs bestyrelse.

Ved at udlicitere opgaver og dermed ikke have mange på fast løn, får vi netop en høj fleksibilitet og effektivitet.

100 % separatkloakering i 2065

I Aalborg har byrådet vedtaget, at byen skal separatkloakeres 100 % senest i 2065 for bl.a. at kunne håndtere skybrud og stigende regnmængder som følge af klimaforandringer. Med et forsyningsområde for transport og rensning af spildevand på cirka 225.000 personer samt virksomheder i Aalborg og Rebild Kommune er separatkloakeringen en omfattende og krævende opgave. Det årlige investeringsbudget til separatkloakering ligger da også på omkring 200 millioner kroner.

Indkøbspolitikken på kloakområdet hviler på tre grundsten, fortæller Lasse Frimand Jensen:

”De tre gennemgående ting i vores indkøbspolitik er, at der skal være kvalitetsbevidsthed, herunder innovation og udvikling, at vi sikrer bæredygtighed i form af en CSR-politik med sociale klausuler og arbejdet med FN’s verdensmål, og endelig at vi sikrer en høj effektivitet og fleksibilitet. Ved at udlicitere opgaver og dermed ikke have mange på fast løn, får vi netop en høj fleksibilitet og effektivitet,” siger han.

Landets bedste rådgivermiljø

Lasse Frimand Jensen og Bo Laden oplever, at ”Den virtuelle organisation” bidrager positivt på flere områder.
”Takket være vores organisation og udbudsform har Aalborg et stærkt og bredt rådgivermiljø. Vi har flere gange oplevet, at virksomheder har etableret sig heroppe efter at have vundet en af vores rammeaftaler, så vi er med til at skabe lokale arbejdspladser. Gennem rammeaftalerne understøtter vi også det lokale uddannelsesmiljø, fordi vi og rådgivningsvirksomhederne skaber både job- og læringsmuligheder for de studerende og nyuddannede,” siger Bo Laden.
”Vi oplever heller ikke rekrutteringsproblemer, der ellers er en af branchens udfordringer, som vi bl.a. snakker meget om i DANVA-regi. Jeg tror, det skyldes, at mange unge har været omkring os via projektsamarbejder hos lokale rådgivere, og at vi på karrieremesser står på en fælles stand med rådgivere fra vores virtuelle organisation. Det stærke samarbejde, vi har opbygget med rådgiversiden gennem årtier, gør også, at man gerne vil klare andre udfordringer sammen fx rekruttering,” siger Lasse Frimand Jensen.

Visionen om Vandets hus

På karrieremesser har forsyning og rådgivere de senere år præsenteret sig som ”Vandets hus i Aalborg”, som lige nu dækker over den virtuelle organisation. På sigt er det dog planen, at Vandets hus skal materialisere sig i mursten et sted i Aalborg og blive til et sted, hvor alle inden for vandbranchen – studerende, forskere, rådgivere, udviklere m.fl. – kan mødes til forskellige arrangementer, dele viden, fremvise projekter og netværke.
”Det er bestyrelsens ambition at finde et fysisk sted, hvor vi kan etablere Vandets hus, og vi har lige nedsat et råd, som arbejder med denne vision. Vandets hus skal fungere som indgangsdøren til vores infrastruktur, så folk i fremtiden kan henvende sig ét sted og få sat et samarbejde op fx om at teste spildevandsrensning på et renseanlæg. I dag hører vi, at det kan være rigtig svært for forskningsverdenen at få adgang til vandinfrastruktur. Det kræver, at man kender nogen, og det vil vi væk fra. Vi vil gerne stille vores infrastruktur til rådighed for dem, der har lyst til at forske og udvikle nye ting,” fortæller Lasse Frimand Jensen.

Bestyrelsen arbejder også henimod, at Aalborg Vand skal integreres i ”Den virtuelle organisation”.

”Vi er kommet lidt i gang med at integrere drikkevandområdet. Vi er fx i gang med at etablere nye vandværker, hvor vi arbejder efter samme principper som i den virtuelle organisation. Vand er dog meget driftsorienteret, og behovet for rådgivningsydelser har ikke samme omfang som kloak, der er tre gange så stor som vand i værdi. Men vi ønsker på sigt, at vi inden for hele vandområdet arbejder efter OPP-princippet om, at man spiller hinanden gode ved at arbejde tæt sammen om opgaverne og dele viden,” siger Lasse Frimand Jensen.