COLOURBOX4292348.jpg

1. SPRØJTEFORBUD I BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

  • Der skal ikke længere sprøjtes i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det er områder omkring drikkevandsvandboringer,der er kendetegnet ved, at der er kort afstand til boringen, og der kan være øget risiko for forurening med pesticider.
  • BNBO er opgjort til omkring 5.500 boringer til almene vandforsyninger. Det samlede BNBO-areal er knap 22.000 hektar, hvilket svarer til 219 km2 eller cirka to gange størrelsen af Samsø. Marker udgør cirka 9.500 hektar eller 43 % af det samlede BNBO-areal.
  • Med aftalen pålægges kommunerne over de næste tre år at gennemgå BNBO for at sikre drikkevandet ved opkøb af jord eller brug af lokale sprøjteforbud.
  • Lodsejerne kompenseres for tabtindtægt, og udgifterne betales af vandforbrugerne. Det vil føre til en lidt højere vandregning – cirka 8–12 kr. om året for en gennemsnitlig husstand.
  • Har kommunerne ikke sikret BNBO tilstrækkeligt inden for tre år, indføres et generelt sprøjteforbud.

2. SCREENING AF DRIKKE­VANDET FOR FLERE STOFFER

  • Man følger Vandpanelets anbefalinger om at screene drikkevandet for flere pesticider og pesticidrester, og panelets arbejdsgruppe etableres som et permanent forum, der løbende skal vurdere behovet for nye stoffer i grundvandsovervågningen og boringskontrollen. Desuden inviteresforskere fra universiteterne til at deltage i arbejdsgruppen.
  • For flere hundreder stoffer sættes der allerede i år gang i en screening. For andre skal der udviklestestmetoder.
  • Regeringen har på finansloven afsat 9 mio. kr. om året til arbejdet i 2019–22.
  • Viser screeningerne, at nogle stoffer er udbredt i grundvand overkrav værdien, kan det gøres obligatorisk for vandværkerne at teste for de stoffer i drikkevandet.
  • Arbejdsgruppen under Vandpanelet består i dag af KL, Danske Regioner, DANVA, Danske Vandværker, GEUS, Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen.

3. FORBUD MOD SALGAF KONCENTREREDE PESTICIDER TIL PRIVATE

Der indføres et forbud mod salg af stort set alle koncentrerede pesticider til private. Koncentrerede midler med en lav risiko, fx pelar-gonsyre, vil stadig kunne købes. Private vil desuden fortsat kunne købe klar-til-brug midler, der sikrerkorrekt dosering og mindsker risiko for spild og hudkontakt.

Forbuddet træder i kraft 1. juli 2020. Herefter vil køb af de koncentrerede pesticider kun være lovligt for personer, der er autoriseret som professionelle brugere af pesticider som minimum til anvendelse af ryg- og håndsprøjte.

4. INDSATSER FOR ATFREMME BÆREDYGTIGANVENDELSE AF PESTICIDER

Målet er at mindske brugen af pesticider og dermed risikoen for, at ukrudt og skadedyr udvikler resistens. Indsatsen styrkes med 5 mio. kr. årligt i tre år fra 2020-2022. Så der samlet er afsat 21,6mio. kr.

Der indføres et krav om, at landmænd skal dokumentere, at de følger IPM-principperne om godt landmandskab.

En ny resistenshandlingsplan skal bidrag til at forebygge resistens, herunder se på sædskifte mm.

Partnerskabet for sprøjte- og præcisionsteknologi styrkes, så flere projekter kan igangsættes.

 

Læs den nye tillægsaftaletekst til Aftale om Pesticidstrategi 2017–2021 her: bit.ly/2RqdwR7