COLOURBOX1187825.jpg
Ved at analysere vandløb for pesticider kan man opnå større viden om udvaskningen til grundvandet. Foto: Colourbox.dk / Mikko Saxlund.

Den store screening af grundvandet giver ny viden om vandets tilstand. Blandt overraskelserne er de stoffer, som aldrig har været lovlige i Danmark. Der er brug for nye undersøgelser, når det bliver muligt at analysere for flere af de problematiske stoffer.

De seneste par års fund af ukendte pestcider rejste det meget logiske spørgsmål,om hvad der ellers kunne være i vores grundvand. Det betød, at der på foranledning af Vandpanelet blev indledt et arbejde, hvor man fokuserede på i første opgang at få opstillet en liste over mange hundrede stoffer, som man gerne ville vide noget mere om. Dette var en kombination af moderstoffer og deres kendte metabolitter, og disse blev efterfølgende prioriteret efter deres potentiale for at udvaskes til grundvandet og efter forbrug. Efterfølgende viste det sig, at det for mange af disse stoffer ikkevar muligt at opdrive firmaer, der var i standtil at analysere for dem. Det var dog muligt at få indhentet tilbud på en pakke med i alt 415 stoffer, hvoraf nogle ikke var på ønskelisten, da de aldrig havde været godkendt i Danmark.

Denne analysepakke blev brugt til at analysere 263 indtag – hovedsageligt fra GRUMO-bo-ringer, men der var dog også 15 prøver, der varudtaget fra vandværksboringer. Boringerne varikke tilfældigt udvalgte, men var valgt, så de såvidt muligt afspejlede et gennemsnit af geologi og dybder. Dog var de også valgt efter tidligerefund af pesticider, så man øgede chancen for at finde stofferne.

Claus Vangsgård, seniorkonsulent i DANVA, giver i denne artikel sin vurdering resultaterne fra massecreeningen af grundvandet. Han anbefaler, at der bliver kigget nærmere på overfladevandet

Omfattende brug af ulovlige midler

I 53 af boringerne var der fund af mindst et stof,og af de 415 stoffer på listen blev de 33 fundet,hvoraf de 10 er blevet fundet over grænseværdien i mindst et indtag.

Overraskende er fund over grænseværdien af flere nedbrydningsprodukter fra pesticider,der aldrig har været godkendt i Danmark. De gælder to nedbrydningsprodukter fra stoffet metazachlor og et fra acetochlor. To andre nedbrydningsprodukter fra henholdsvis dimetachlor og alachlor er også fundet over grænseværdien, selvom de ikke har været godkendt i Danmark i mere end 30 år. Der kendes ikkeandre anvendelser af stofferne, der kan forklare tilstedeværelsen i grundvandet, så meget tyder på, at der er eller har været omfattende anvendelse af ulovlige midler i jordbruget eller hos private.

Behov for flere undersøgelser

Resultaterne fra massescreeningsundersøgelsen viser, at der som frygtet kan findes rester af pesticider i grundvandet, som vi ikke harkendt til. Det er dog for tidligt at vurdere no-get generelt om omfanget af problemerne på basis af de indtil videre forholdsvis få prøver, så der er behov for yderligere monitering i grundvandsovervågningen, inden der drages konklusioner. For nogle stoffer vides, at der kan værestore forskelle på fund i GRUMO-boringer og i vandforsyningsboringer, så før der har været moniteret i større stil hos vandforsyninger, kan vi ikke vurdere problemernes omfang.

Som nævnt kan der på nuværende tids-punkt ikke analyseres for mange af de stof-fer, der optrådte på ønskelisten. Dette gælder specielt for nedbrydningsprodukter, men der er også en del moderstoffer, som vi ikke harkommercielle analysemetoder for. Udviklingen går dog hurtigt på området, og det må forventes, at der løbende kommer nye stoffer på listen over analyserbare pesticider og nedbrydningsprodukter.

Vand på overfladen kan afsløre ulovligheder

Det er muligt at øge moniteringen i de eksisterendeprogrammer. Det kan ske ved at øge analysefrekvensen i GRUMO og i boringskontrollen og ved at analysere for flere stoffer. Det vil give flere data og dermedøget datakvalitet, men spørgsmålet er, om der er nye og bedre måder at bruge ressourcerne på.

De fleste udvaskede pesticider ender på et tidspunkt i vandløb og søer, hvor der i dag stort set ikke tages prøver. Hvis vi gjorde det, så ville vi kunne screene for udvaskning fra et helt vandløbsopland.

Vandløb sladrer om udvaskning til grundvandet

Vandløbsvand er en blanding af afstrømning fraoverfladen inklusiv dræn og vand fra grundvandet.Så hvis der på et tidspunkt har været udvaskning af pesticider til grundvandet, så ender det i overflade-vandet (vandløb, søer eller kystfarvande). I tørre perioder vil næsten alt vand i et vandløb stamme fragrundvandet, mens det i mere regnfulde perioder vil have en langt større mængde vand, der stammer fraoverflade og dræn.

Så hvis man undersøger vandløbsvand i tørre perioder, så vil man få et billede af mange års udvaskning,mens det i nedbørs fyldte perioder i højere grad vil af-spejle den seneste udvaskning.

Ved at analysere overfladevand vil man altså kunne se, om der i vandløbets opland har været anvendt stof-fer, der aldrig har været tilladt i Danmark. Og hvis man sammenligner indholdet i tørre perioder med de mereregnfyldte perioder, så vil man også få en indikation af,om der er en nutid anvendelse af stoffer, der ikke læn-gere må bruges i Danmark. Endeligt vil det på samme måde give nyttig viden om den årlige udvaskning af lovlige stoffer fra marker og byer til vandmiljøet.