bileledeed.jpg

DANVA har i samarbejde med Miljøstyrelsen udviklet en ny fælles opgørelsesmetode for vandselskaber, der sikrer et ensartet sammenligningsgrundlag for energiforbrug.

Der har de seneste år været snakket meget om en energineutral vandsektor eller ligefrem en energiproducerende vandsektor, hvor vandselskaberne leverer mere energi til samfundet, end der forbruges til processerne med at oppumpe og levere rent drikkevand til borgerne samt transportere spildevandet ned til renseanlæggene og rense det inden udledning til recipienten. Snakken er baseret på det store arbejde, der har været på energibesparelser på de danske renseanlæg gennem det sidste årti, og de seneste års store fokus på optimering af energiproduktionen, som har medført, at renseanlæggene kan gå fra at være store energislugere til, at de på sigt kan blive energiproducerende. Flere anlæg i Danmark har allerede fået denne status.

Ensartet opgørelsesmetode

DANVA har i samarbejde med Miljøstyrelsen på baggrund af flere workshops og møder udarbejdet en fælles energiopgørelsesmetode, som gør det ensartet at sammenligne energiforbruget og energiproduktionen på overordnet niveau for selskabernes transportnet og selskabernes renseanlæg.

Opgørelsesmetoden anvendes i DANVAs Statistik og Benchmarking og i den kommende performancebenchmarking, som bliver obligatorisk i 2018 for alle vandselskaber underlagt vandsektorloven. Det er Miljøstyrelsen, der har ansvaret for de udvalgte performancebenchmarking parametre, og for området ”Energi og klima” er der valgt at opgøre brutto- og nettoenergiforbruget opgjort som kWh pr. m3 solgt vand i oplandethenholdsvis solgt vandmængde i kloakoplandet til nøgletal for transport og solgt vandmængde i renseanlæg(genes) opland til rensning.

Nøgletallene er et udtryk for, hvor meget energi, der anvendes på at transportere spildevandet igennem kloaksystemet og igennem renseanlægget, når en forbruger køber 1 m3. Udgangspunktet er, at hele spildevandsselskabets energiforbrug og produktion inkl. administrationsbygninger skal opdeles i de 2 processer: Transport og rensning. DANVA har udover det overordnede niveau for transport og rensning differentieret opgørelsesmetoden til at omfatte hele selskabet, det enkelte renseanlæg og yderligere ned på 4 underopdelinger:

  • De primære aktiviteter (forbehandling, biologiske tanke, efterklaring og ”normal” slambehandling og bygninger mm.)
  • Yderligere slambehandling (slamforbrænding og slamtørring)
  • Anden varmeproduktion (varmepumper og solvarme)
  • Anden el-produktion (solceller, turbiner og vindmøller)

Opgørelsesmetoden baseres på 3 hovedstrømme: Energi ind (købt), egenproduceret energi anvendt internt og energi ud (solgt). Energi dækker elektricitet (el), fjernvarme, brændsler (olie, gas, træ), varmeproduktion fra afbrænding af biogas og slam, ekstern biomasse, solgt biogas, som alle omregnes til kWh. Opgørelsesmetoden medtager også energiforbruget anvendt til administrationsbygninger mm.

Et utal af muligheder

Opgørelsesmetoden giver mulighed for udarbejdelse af et utal af forskellige nøgletal for hele spildevandsselskabet, for de to hovedområder Transport og Rensning, det enkelte anlæg og for de primære aktiviteter for det enkelte anlæg. Overordnede nøgletal:

  • Nettoenergiforbruget: Forskellen imellem købt energi og solgt energi – kWh/m3
  • Bruttoenergiforbruget: Sum af købt energi og egenproduceret energi anvendt internt – kWh/m3
  • Egenforsyningsgrad: Andel af solgt energi i forhold til købt energi (”ind og ud af hegnet”) - %
  • Produktionsgrad: Andel af solgt energi og egenproduceret energi anvendt internt i forhold til købt energi og egenproduceret energi anvendt internt - %

Spildevandsselskabernes opgørelse af energiforbruget kræver en opsat systematik i hvert selskab og en vurdering af, hvordan og i hvilke flow de enkelte energistrømme skal opgøres. Især hvordan egenproduceret energi skal opgøres, da det er afhængigt af, om det afregnes medet energiselskab, selvom strømmen måske ikke forlader selskabet, eller om det ”bare” bruges internt udenom energiselskabet.

Tilsvarende er det nødvendigt at få fastlagt, hvordan energi (el og opvarmning) til selskabets administration indgår i opgørelsen f.eks. hvor stor en andel af energiforbruget, der går til et fælles administrationskontor, som måske dækker flere forsyningsarter og evt. med solceller på taget indgår i opgørelsen. Målet omkring at blive en energineutral vandsektor ligger fortsat langt ud i fremtiden.

Det er hovedsageligt de store renseanlæg med stor belastning, der har mulighed for at producere store mængder energi ved biogasproduktion. Disse selskaber skal være som minimum have en egenforsyningsgrad over 100 % for at kunne kompensere de selskaber, der ikke har mulighed for biogasproduktion og derved har væsentlig svære ved at blive energineutrale.