Ni nyvalgte danske europaparlamentarikere kommer med deres bud på, hvordan de vil arbejde med vand i EU i de kommende fem år. De kræver bedre implementering og varsler flere forbud mod sprøjtegifte.

Mere overvågning af vandkvaliteten på vegne af de 510 millioner borgere i EU og bedre håndhævelse af eksisterende EU-regler på området. Dette er emner, som står højt på dagsordenen hos nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Desuden varsler flere af parlamentarikerne forbud, der skal modvirke tilstedeværelsen af rester af Roundup og andre sprøjtegifte i drikkevandet. I den forbindelse fremhæver et par af parlamentarikerne også et ønske om øget fokus på cocktaileffekter.

Svarene følger af, at DANSKVAND har kontaktet de 14 nye danske medlemmer af EuropaParlamentet for at få deres bud på EU’s betydning for vores vand. Europa-Parlamentet er en central institution i EU, fordi det behandler og vedtager lovgivning i et tæt samarbejde med Ministerrådet. Hertil kommer, at udvalgene i Europa-Parlamentet kan bede EU-Kommissionen om at tage initiativ til lovforslag.

EU’s formelle kompetence i forhold til alt vand – grundvand og overfladevand – er fastlagt i det fælles vandrammedirektiv fra 2000, der har til formål at beskytte vandressourcerne og afværge forurening. Vandrammedirektivet indebærer en række miljømål, som medlemslandene skal nå senest i 2027. Vandrammedirektivet er suppleret med diverse specifik EU-lovgivning.

Ved valget sidst i maj blev de 751 medlemmer af det nye Europa-Parlament fundet. Parlamentarikerne fra de 28 EU-lande er med til at bestemme i de kommende fem år bortset fra de britiske medlemmer, som træder ud, når Storbritannien forlader samarbejdet. Danmark råder over 14 pladser i Europa-Parlamentet efter Storbritanniens exit.

10 af de 14 nyvalgte danske europaparlamentarikere har ønsket at bidrage til artiklen om EU og vand, hvor alle fik stillet de samme to spørgsmål.

KIRA MARIE PETER-HANSEN, SOCIALISTISK FOLKEPARTI NYVALGT EP-MEDL.

Object reference not set to an instance of an object.

Hvorfor er vand et væsentligt emne i EU-samarbejdet?

”Alle har ret til rent vand – og for at få det er vi afhængige af et rent miljø. Vi skal derfor have langt bedre kontrol med pesticider og kemikalier – det skal reguleres både i Danmark og i EU.”

Hvad ønsker du prioriteret i EU’s arbejde med vand?
”Det skal være slut med rester af sprøjtegifte i europæisk drikkevand. Vi skal have et giftfrit miljø! Første kamp bliver, når Bayer ansøger om fornyet godkendelse i december til at sælge Roundup i EU. Jeg forventer også at arbejde med kvinderettigheder. I udviklingslande er det ofte kvinder, der henter vand. Jeg vil kæmpe for adgang til rent vand i udviklingslande.”

NIKOLAJ VILLUMSEN, ENHEDSLISTEN NYVALGT EP-MEDL.

Object reference not set to an instance of an object.

Hvorfor er vand et væsentligt emne i EU-samarbejdet?

”Det er fuldstændig afgørende, at vi sikrer borgerne og naturen rent vand. EU har allerede lovgivning på området, der sætter rammerne for, hvad vi nationalt har af muligheder for eksempelvis at forbyde et forurenende og formentlig kræftfremkaldende sprøjtemiddel som Roundup.”

Hvad ønsker du prioriteret i EU’s arbejde med vand?

”For Enhedslisten er det afgørende, at vi for stoppet brugen af giftige sprøjtemidler, som ødelægger naturen og vores drikkevand. Dette vil kræve en opstramning af de nuværende regler, så vi eksempelvis får forbudt brugen af Roundup.”

CHRISTEL SCHALDEMOSE, SOCIALDEMOKRATIET EP-MEDL. SIDEN 2006

Object reference not set to an instance of an object.

Hvorfor er vand et væsentligt emne i EU-samarbejdet?

”Fordi vand flyder mellem landene, er det et vigtigt EU-anliggende. Det nytter for eksempel ikke alverden, når vi forbyder et farligt stof i forhold til vand i Danmark, hvis det stadig er godkendt i Tyskland.”

Hvad ønsker du prioriteret i EU’s arbejde med vand?

”Europa-Parlamentets særlige pesticidudvalg er kommet med en række anbefalinger, som jeg har været med til at lave. Disse anbefalinger skal vi have gjort til lov. Vi skal have et bedre fælles overvågningssystem af giftige pesticider i EU, som vi kan bruge, når vi godkender og fastsætter grænseværdier for pesticider. Og så skal vi hurtigere kunne forbyde pesticider, der skader miljøet.”

MORTEN LØKKEGAARD, VENSTRE. EP-MEDL. FRA 2009-14 OG FRA 2016

Object reference not set to an instance of an object.

Hvorfor er vand et væsentligt emne i EU-samarbejdet?

”Betydningen af vand er kraftigt stigende i EU – ikke kun fordi det er en fælles kompetence, men også fordi vi arbejder med at forbedre vandkvalitet på flere områder. Oven i kommer klimadagsordenen, hvor vand også spiller en vigtig rolle.”

Hvad ønsker du prioriteret i EU’s arbejde med vand?

”Jeg vil arbejde konkret med de vandstrategier, som allerede eksisterer for drikkevand. Der er rigtig meget at gøre med hensyn til implementering – især i flere nye medlemslande. Danmark holder sig i den pæne ende, men især i forhold til landbruget er det nødvendigt at afbalancere produktion og miljøhensyn bedre.”

KAREN MELCHIOR, RADIKALE VENSTRE NYVALGT EP-MEDL.

Object reference not set to an instance of an object.

Hvorfor er vand et væsentligt emne i EU-samarbejdet?

”Vand er vigtigt, fordi det er essentielt for folkesund og miljø, og det hænger nøje sammen med landbrugsproduktion og fiskeri i EU. Vi kan ikke klare os uden rent vand til os selv, til vores husdyr og i vores vandløb og have.”

Hvad ønsker du prioriteret i EU’s arbejde med vand?

”Jeg vil gerne fremme større forsigtighed i forhold til, hvilke stoffer man udleder, og undersøgelse af cocktaileffekter. Der skal også være bedre tilsyn med medlemslandenes og kommunernes kontrol med udledning og med vandkvaliteten. Vi kan lave nok så meget lovgivning, men hvis det ikke bliver kontrolleret, kan det jo være lige meget.”

MORTEN HELVEG PETERSEN, RADIKALE VENSTRE EP-MEDL. SIDEN 2014

Object reference not set to an instance of an object.

Hvorfor er vand et væsentligt emne i EU-samarbejdet?

”Fordi adgang til rent vand er så væsentligt for alle europæere. Og vandressourcer er så vigtigt for den grønne omstilling. Der er tale om grænseoverskridende udfordringer, der bedst løses i fællesskab.”

Hvad ønsker du prioriteret i EU's arbejde med vand?

”Kvaliteten af drikkevand er af afgørende betydning for os alle. At kunne drikke direkte af hanen er ikke en given ting i mange andre EU-lande, men burde være en ret for alle.”

EU OG VANDMILJØET

I artikel 191 i EU-traktaten hedder det om målsætninger på miljøområdet blandt andet, at EU’s politik ”tager sigte på et højt beskyttelsesniveau” og ”bygger på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.”