Som politisk chef i EurEau sørger Carla Chiaretti for at bringe de europæiske vandselskabers ekspertise videre til de politikere, som laver EU-lovgivningen.

Siden grundlæggelsen i 1975 er antallet af medlemmer i EurEau vokset fra en lille flok til en blandet skare af 32 medlemsorganisationer fra de 28 EUmedlemslande og Tyrkiet.
”Vi har medlemmer fra drikkevands- og spildevandssektoren, fra det offentlige og det private, fra alle EU-lande og Tyrkiet. Det betyder, at vi er meget repræsentative og har stor troværdighed, for når vi kommer med en fælles holdning, viser det, at der er bred enighed i hele den europæiske vandsektor,” forklarer Carla Chiaretti, som er politisk chef hos EurEau og arbejder på sekretariatet i Bruxelles.
At medlemsskaren er blevet så bred og mangfoldig betyder dog også, at der kan være meget forskellige meninger, interesser og prioriteter blandt medlemmerne.
”Men vi er enige om mange ting, for de udfordringer og krav, vandsektoren møder i dag, er meget ens i de forskellige lande, f.eks. konsekvenserne af klimaforandringer. Sidste år oplevede mange lande, som ikke normalt er ramt af tørke, hvor store problemer det kan give. Så selvom det kræver forskellige løsninger og handlinger, lykkes det os altid at komme til enighed, fordi resultaterne er vigtige for hele sektoren,” siger Carla Chiaretti og nævner arbejdet med at begrænse udledningen af kemikalier i spildevandet, som en af de problemstillinger, der går på tværs af grænser.

Bindeled i Bruxelles

Som politisk chef i EurEau er en af hendes vigtigste opgaver er at følge det lovgivende arbejde i Bruxelles.
”Når Europa Kommissionen kommer med et lovforslag, skal det vedtages af Europa-Parlamentet og Europarådet, og det er en langvarig og kompliceret proces. Du er nødt til at være i Bruxelles for at kunne følge med, så det er vi,” siger Carla Chiaretti, der kender lovgivningsprocessen og ved, hvem hun skal tale med hvornår for at få EurEau’s synspunkter hørt og inddraget i processen. Hun mødes med medlemmer af Europa-Parlamentet, deres assistenter og politiske rådgiver samt repræsentanter fra de nationale regeringer, der beskæftiger sig med vand. Den viden, hun samler op, bringer hun videre til EurEau’s medlemsorganisationer, som derefter byder ind med deres tekniske og faglige viden.
”Det er vores medlemmer, der i sidste ende implementerer lovene i deres daglige arbejde, og det er derfor dem, der bedst ved, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der er umuligt eller kun kan gennemføres i nogle medlemslande,” forklarer hun.

Sidste år oplevede mange lande, som ikke normalt er ramt af tørke, hvor store problemer det kan give.

Ekspert-kommissioner

Hos EurEau deltager repræsentanter fra de forskellige medlemsorganisationer i kommissioner med fokus på vandforsyning, spildevand og økonomi og jura.
”Lige nu arbejder vi på drikkevandsdirektivet, som skal sikre, at der stadig er rent og sikkert drikkevand om 20 og 30 år. Via kommissioner giver vores medlemmer feedback til lovforslagene – både i forhold til, hvad der er praktisk muligt, og når de synes, lovforslaget ikke er vidtrækkende nok. Vores opgave er så at bringe medlemmernes ekspertise videre til beslutningstagerne, så vi sikrer, at de retsakter, der bliver vedtaget, passer til den virkelighed, de skal bruges i,” fortæller Carla Chiaretti.

Nyt Parlament – nye muligheder

Hvert femte år, når der er valg til Europa-Parlamentet, som det var tilfældet i foråret, er der en naturlig udskiftning blandt parlamentarikerne. Det betyder, at en del af det lobbyarbejde, EurEau har lavet de foregående år, går tabt, men det bruger Carla Chiaretti ikke tid på at ærgre sig over.
”Vi ser det i stedet som en mulighed for at gøre endnu flere interesseret i vand. Sammenlignet med for fem år siden har flere partier fokus på bæredygtighed i deres program, men ofte bliver vand glemt i den sammenhæng, fordi det tages for givet, at man kan tænde vandhanen og skylle ud i toilettet,” siger hun.

Fælles om samme budskab

Ifølge Carla Chiarette er nogle af de vigtigste opgaver for det nye Europa-Parlament at færdiggøre drikkevandsdirektivet og regulativet om genbrug af vand.
”Det kan tage tre-fire måneder eller et helt år alt efter, hvordan det nye Parlament tager imod det arbejde, det forhenværende Parlament har lavet – om de vil bygge videre på det eller om de vil begynde helt forfra. Desuden håber vi, Parlamentet i de kommende år vil fokusere på, hvordan den europæiske landbrugspolitik bliver mere miljøvenlig, og hvilke handlinger der bør prioriteres for at undgå medicinrester i naturen. Vi ved også, at Kommissionen evaluerer en serie af vandregulativer, fx direktivet om rensning af byspildevand, hvis det munder ud i nye lovforslag, kan det blive det nyvalgte Parlament, som skal vedtage dem,” siger hun.
En anden vigtig opgave for Parlamentet er vandrammedirektivet, som skal evalueres.
”Det er ganske få parlamentsmedlemmer, der kommer til Bruxelles med interesse for eller viden om vandsektoren, så vi prøver at komme i kontakt med så mange som muligt. Vi gør et stort arbejde for at fremme fokus på rent vand her i Bruxelles, men vi ved også, at vi er afhængige af det arbejde, vores medlemmer gør i deres hjemlande, for det har størst effekt, når politikerne får samme budskab fra flere sider,” konstaterer Carla Chiaretti.