Det er op til de europæiske lovgivere at fastsætte høje kvalitetsstandarder, der kan sikre forbrugerne sikkert, sundt og rent drikkevand, og det er op til vandleverandørerne at levere det.

I maj blev dr. Claudia Castell-Exner valgt som præsident for EurEau, hvor hun de næste to år vil arbejde for at øge politikkernes bevidsthed om, hvor værdifuldt vand og vandselskabernes arbejde er.

I gennem hele sin karriere har dr. Claudia Castell-Exner arbejdet med vand, og siden 1991 har hun været den tyske vandsammenslutning DVGW’s repræsentant i EurEau. Her blev hun på generalforsamlingen i maj valgt til EurEau’s præsident for de kommende to år
“Min stærke fascination af vand rækker tilbage til mine studier i geografi i 1980’erne. Jeg blev involveret I et af de første samarbejdsprojekter mellem vandselskaber og landmænd, som gik ud på at løse et nitratproblem i et vandområde, der blev brugt til vinavl. Det skete i forbindelse med min afsluttende opgave – og denne første kontakt tændte en interesse for vand, som indtil videre har varet i 25 år,” fortæller dr. Claudia Castell-Exner, som DANSKVAND har talt med i anledning af udnævnelsen.

Hvordan har det europæiske fokus på vand og vandsektoren udviklet sig i løbet af din karriere?

”Hvor skal jeg begynde! Vandsektoren har udviklet sig så meget i de seneste årtier. Jeg ser Vandrammedirektivet, som blev indført i 2000, som en milepæl for den europæiske vandbeskyttelsespolitik. Dette spiller sammen med direktivet om rensning af byspildevand fra 1991, som kræver, at vandet behandles, før det ledes tilbage i naturen. Dette direktiv er en anden vigtig søjle for miljøbeskyttelse og en fast ramme for spildevandsoperatører.
Det er op til de europæiske lovgivere at fastsætte høje kvalitetsstandarder, der kan sikre forbrugerne sikkert, sundt og rent drikkevand, og det er op til vandleverandørerne at levere det.
Men jeg ser et fænomen, som hæmmer vandselskabernes daglige arbejde enormt: Værdien af vand er i offentlighedens og politikernes bevidsthed faldende – både nationalt og på EU-plan. Vand står ikke højt på den politiske dagsorden. De resultater, der blev opnået i 1990'erne, såsom indførelsen af forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren betaler, er nævnt i de europæiske traktater, men bliver – på trods af, at de er fastlagt i EU-lovgivningen – anvendt uambitiøst af beslutningstagere, medlemsstater og nationale myndigheder. Jeg mener, vi har brug for et stærkt engagement i hele Europa, der står fast på vandets værdi, og den sag vil jeg kæmpe for med EurEau’s stemme.

VISIONER FOR VAND I EU

I de kommende to år vil dr. Claudia Castell-Exner arbejde for, at:

• EurEau kommer til at spille en afgørende rolle i den nuværende og kommende EU-lovgivning om vandrammedirektivet, drikkevandsdirektivet og direktivet om rensning af byspildevand.

• Der sættes fokus på vandselskabernes behov for investering i den politiske debat.

• I højere gad at stille producenter til ansvar i EU-lovgivningen, f.eks. for lægemidler i hele produkternes livscyklus.

• EurEau er en en stærk tilhænger af Agenda 2030 og SDG6.

• EurEau tilbyder sit partnerskab i det internationale vanddiplomati.

Hvordan vil du sætte dit præg på EurEau?

”Jeg overtager en organisation i god form, og min ambition er at bygge videre på de succeser, mine forgængere har opnået. Jeg ser gode muligheder for, at EurEau kan udvikle sig til en endnu stærkere stemme for den europæiske vandsektor i de kommende politiske debatter. Der er behov for at sætte vand på den politiske dagsorden, for det bliver alt for ofte overset, særligt i forhold til økonomiske interesser fra industrien og landbruget.”

Samtidig med dig tiltræder mange nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvordan vil det påvirke EurEau’s arbejde?

”Det vil tage lidt tid, før Europa-Parlamentets grupper og udvalg bliver sammensat, og arbejdet for alvor kan gå i gang. Imidlertid er det godt at se, at så mange mennesker af de valgte er interesserede i grønne problemstillinger, og vi glæder os til også at præsentere dem for ”blå” spørgsmål, der kan vise dem værdien af vand og vandselskaberne. Samtidig er vi glade for at se nogle velkendte ansigter blandt medlemmerne, fordi det giver en vis kontinuitet i de lovtekster, der arbejdes med i Parlamentet den kommende tid.”

 

OM Claudia Castell-Exner

• Præsident for EurEau fra 1. juli 2019

• Vicedirektør for vandafdelingen i tyske DVGW

• Ph.d. i geografi

• Var medlem af EurEau’s faglige kommission 'Lovgivning og økonomi' i 1991-1998 og blev medlem af EurEauKommissionen 'Drikkevand' i 1998 og har siden 2011 været formand.

Se mere på eureau.org

Hvilke opgaver og udfordringer ser du som de vigtigste for EurEau at tage fat på de kommende år?

“Mange af de direktiver og retsakter, som påvirker vandselskabernes arbejde allermest, bliver revideret de kommende år. EurEau vil arbejde hårdt for at sikre, at det reviderede drikkevandsdirektiv fortsat er en effektiv og hensigtsmæssig lovramme for drikkevandskvalitet og overvågning.
Direktivet om rensning af byspildevand bliver også revideret, og her ser vi gerne, at forurenende stoffer bliver hindret adgang til spildevandssystemet, enten ved indgreb hos kilden, eller – hvis dette ikke er effektivt – ved hjælp af princippet om, at forureneren betaler.
Vandrammedirektivet er også under revision, og her ønsker vi, at det ambitiøse direktiv forlænges til også at gælde efter 2027.
Sikker og pålidelig vandforsyning til overkommelige priser må ikke tages for givet. Alle interessenter i kæden fra fremstilling af drikkevand til behandling af spildevand skal acceptere deres ansvar og levere det, der kræves i dag, bl.a. streng miljøbeskyttelse, kvalificeret personale og nødvendige investeringer i vandinfrastruktur. Implementeringen af den risikobaserede tilgang i det reviderede drikkevandsdirektiv er et godt eksempel på denne sammenhæng. For første gang knytter EU-politikkerne direkte kravene til drikkevandskvalitet sammen med beskyttelse af drikkevandsressourcerne. Også her ser jeg en stor chance for at øge offentlighedens bevidsthed om vandets værdi, sådan at ansvaret i sidste ende ligger hos de nationale miljø- og sundhedsmyndigheder og deres engagement i at forebygge og forhindre risici i vandets cyklus.”