I EU bliver de danske vandselskabers interesser repræsenteret af den fælleseuropæiske interesseorganisation EurEau.

Den første grundsten til EurEau blev lagt i 1972, hvor en lille gruppe repræsentanter fra vandbranchen i seks medlemslande af de daværende EØF mødtes for at komme med deres input til den fjerde revidering af vandrammedirektivet. På baggrund af dette samarbejde og i takt med, at der blev udarbejdet mere europæisk lovgivning om vand, blev det besluttet at oprette en formel interesseorganisation, og den 21. marts 1975 blev EurEau en realitet.
470.000 medarbejdere i vandselskaber i hele Europa er repræsenteret af EurEau, der har både offentlige og private drikkevands- og spildevandsselskaber blandt sine medlemmer.
Foreningens formål er først og fremmest at tilbyde et netværk, hvor professionelle i vandbranchen kan dele viden, erfaringer og finde løsninger på de problemstillinger, de støder på i deres arbejde.
Et andet vigtigt formål for foreningen er nemlig at fremme den europæiske vandsektors interesser over for beslutningstagerne og på den måde påvirke EU-lovgivningen, så den imødekommer de udfordringer, der er fælles for den europæiske vandsektor.

DANVA I EUREAU

Ud over direktør, Carl-Emil Larsen, som er Danmarks repræsentant i EurEaus generalforsamling, er DANVA repræsenteret af disse medlemmer og medarbejdere i kommissionerne: Vandforsyning: Per Grønvald, Brønderslev Forsyning og Dorte Skræm, DANVA Spildevand: Ole Øgelund, Vand og Affald, Svendborg og Helle Kayerød, DANVA Økonomi og jura: Søren Povlsen, HOFOR og Susanne Vangsgård, DANVA

Tæt på beslutningerne

EurEau ledes af en præsident, der vælges for to år ad gangen, og er en del af eksekutivkomitéen på i alt 12 personer bestående af repræsentanter fra foreningens medlemmer. DANVAs direktør var præsident for EurEau fra 2011 til 2015, og på generalforsamlingen i maj, hvor repræsentanter fra alle 29 medlemslande deltager, blev tyskedr. Claudia Castell-Exner valgt som præsident for de næste to år. 
Derudover omfatter EurEau tre kommissioner med repræsentanter fra vandforeninger og vandselskaber i hele Europa. De tre kommissioner beskæftiger sig med henholdsvis vandforsyning, spildevand og økonomi og jura, og igennem kommissionerne får EurEau vigtige input fra fagfolk og eksperter til de lovforslag, der bliver behandlet i EU. DANVA er repræsenteret med en medarbejder og en medlemsrepræsentant i hver kommission. 
Det daglige arbejde i EurEau varetages af foreningens sekretariat i Bruxelles, som sikrer en regelmæssig og sammenhængende kontakt til beslutningstagerne i EU. 
Når EU-Kommissionen fremsætter et lovforslag, er det op til EurEau’s eksekutivkomité at beslutte, om organisationen skal formulere sin holdning i et såkaldt ’position paper’. Derefter får en af EurEau-kommissionerne til opgave at formulere denne skrivelse, og inden den bliver publiceret, skal den rettes til og godkendes af både eksekutivkomitéen og generalforsamlingen.

Fokus på flere fronter

Lovgivningsarbejdet i EU er en langsommelig proces, som EurEau følger tæt hele vejen. For eksempel begyndte arbejdet med drikkevandsdirektivet i 2014 med dialogmøder og en offentlighøring, der førte til 22.000 besvarelser, før det blev besluttet at lave en revidering, og at det nye lovforslag skulle være klar 1. februar 2018. Undervejs i processen har holdt EurEau flere end 50 møder med EuropaParlamentsmedlemmer, deres assistenter og politiske rådgivere og andre interessenter, og indsatsen fortsætter, indtil det nye lovforslag forventes vedtaget i starten af 2020.
Desuden holder EurEau skarpt øje med direktivet for rensning af byspildevand, regulativer om genbrug af vand, direktivet om forvaltning af badevandskvalitet, vandrammedirektivet, grundvandsdirektivet og EU’s fælles landbrugspolitik (CAP), ligesom foreningen venter spændt på den nye EU-Kommissions strategiske plan for håndtering af medicinrester i miljøet.

EUREAU's Vision & Mission

Vision:
At sikre en fremtid i Europa, hvor der er tilstrækkeligt vand til alle formål, hvor samfundet håndterer vand med omhu, og hvor drikkevands- og spildevandsydelser leveres professionelt og effektivt.

Mission:
• At løse de fælles vandudfordringer og hjælpe med at give Europas rene vand videre til kommende generationer.
• At engagere beslutningstagere til at støtte en europæisk lovramme, der sikrer de bedste vilkår for effektiv levering af vand til alle formål.
• At skabe et netværk for videndeling mellem Europas drikkevands- og spildevandspersonale.
• At se ud over vandsektoren og sætte fokus på fælles bekymringer med andre samarbejdspartnere.