_18 Brylle vandskov_Peter Clausen.jpg
Foto: Peter Clausen

Unikt partnerskab mellem Hedeselskabet og VandCenter Syd skaber resultater.

Grundvandsbeskyttelse via partnerskaber er egentlig en gammel nyhed. Et af de første partnerskaber så dagens lys allerede i 2001, da staten, Odense Kommune og VandCenter Syd indgik en aftale om offentlig skovrejsning. En aftale der for nylig førte til ét af de største skovrejsningsprojekter i nyere tid: Elmelund Skov vest for Odense.

I dag er der samlet set 22 partnerskaber, hvor staten, kommunen og det lokale vandselskab er fælles om at erhverve jord og rejse skov med henblik på at beskytte grundvandet.

Selvom statens midler er begrænsede, er der ingen tvivl om at det netop er via disse partnerskaber, der er gjort mest for at for at beskytte grundvandet i sårbare områder.

Partnerskaberne har dog naturlige begrænsninger, da de primært er interessante for en offentlig partner i områder, hvor der i forvejen er store rekreative interesser. I mere tyndt befolkede områder, hvor hverken staten eller kommunen har et stort incitament til at investere i skovrejsning, har vandselskaberne derfor brug for at kunne søge andre veje, når grundvandet skal beskyttes. Dyrkningsaftaler er en mulighed, men erfaringerne viser, at det ofte kan være svært at skabe resultater, der har mere end symbolsk betydning.

Flere af VandCenter Syds kildepladser er beliggende i relativt tyndt befolkede områder. Her er vi derfor nødt til at tænke anderledes og afsøge nye veje, såfremt vi vil beskytte grundvandet. Men det kan lade sig gøre. Det viser det foreløbige resultat af et unikt partnerskab mellem Hedeselskabet og VandCenter Syd – et partnerskab, der er det første af sin art i Danmark.

Partnerskabsaftalen mellem Vandcenter Syd og Hedeselskabet

 

  • Formålet med aftalen er at købe jord og rejse skov i områder, hvor der er store grundvandsinteresser og mulighed for at skabe værdifuld skov.
  • Hedeselskabet køber jorden og VandCenter Syd afholder 60% af erhvervelsesomkostningerne.
  • Procesomkostninger afholdes af VandCenter Syd - herunder omkostninger til jordfordeling.
  • Hedeselskabet rejser skov med tilskud fra landdistriksprogrammet, og der tinglyses en deklaration om forbud imod anvendelse af pesticider og gødning.
  • Hedeselskabet afholder alle omkostninger ved anlæg og drift af skoven.

Partnerskabet

Samarbejdet mellem VandCenter Syd og Hedeselskabet blev indledt i 2014 via en partnerskabsaftale om privat skovrejsning (se boks). For VandCenter Syd er fordelene ved samarbejdet indlysende.

Men hvorfor er partnerskabet attraktivt for Hedeselskabet? For Hedeselskabet er privat skovrejsning via partnerskabet en langsigtet investering. Da Hedeselskabet har mere end 150 års erfaring med skovdrift og ejer i omegnen af 10.000 hektar skov i Danmark og udlandet, giver det gode forudsætninger for at forvalte denne investering på fornuftig vis. Udvikling
af nye og innovative modeller for samarbejde har dog også været en væsentlig motivation for Hedeselskabet.

Skovrejsningsprojektet

På baggrund af partnerskabsaftalen blev der i vinteren 2014/2015 gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse ved Brylle sydvest for Odense. I forbindelse med undersøgelsen blev lodsejernes interesse for at sælge eller bytte jord undersøgt.

Forundersøgelsen viste gode muligheder for at erhverve jord til privat skovrejsning under forudsætning af, at der kunne findes velbeliggende byttejord til lodsejerne. På den baggrund blev der i sommeren 2015 igangsat en faseopdelt jordfordeling med bistand fra konsulentfirmaet Orbicon.

Til dato har Hedeselskabet via jordfordelingen erhvervet i alt 84 hektar jord i projektområdet. De første 35 hektar er netop blevet tilplantet. I forbindelse med jordfordelingen har Hedeselskabet også erhvervet jord udenfor projektområdet, der vil blive anvendt som byttejord i sidste fase af jordfordelingen, der forventes gennemført i foråret 2018.

Et projekt i superligaen

Samlet set forventes det, at skovrejsningsprojektet bliver på ca. 130 hektar. Det bringer projektet op i superligaen blandt de private skovrejsningsprojekter i Danmark. Et projekt i denne størrelsesorden er et syvmileskridt i beskyttelsen af grundvandet på VandCenter Syds kildepladser. Med andre ord tyder meget på, at skovrejsningsprojektet bliver en stor succes.

Den væsentligste forklaring på projektets succes er samarbejdsformen. Ikke blot partnerskabet mellem Hedeselskabet og VandCenter Syd, men i lige så høj grad samarbejdet med skovrejsningsprojektets øvrige interessenter. Lodsejerne spiller en helt central rolle i denne sammenhæng. For lodsejernes vedkommende
er det afgørende, at projektet gennemføres via en jordfordeling med en dialogbaseret tilgang til samarbejdet, hvor deltagelse er frivillig. Det forudsætter en kyndig jordfordeler med forståelse for de mange andre interesser, der er knyttet til projektområdet.

Samarbejdet med kommunerne er ligeledes værd at bemærke. Både Assens og Odense Kommune har været med fra projektets spæde start. Den tidlige involvering har været med til at gøreprojektet muligt og har bidraget til at forme projektet.

Perspektiver

Partnerskabet mellem Hedeselskabet og VandCenter Syd er en kilde til inspiration. Grundvandsbeskyttelse kan skabe værdi for en privat partner, og dermed udvides kredsen af partnere, vi som vandselskaber kan samarbejde med. Desuden illustrerer projektet, at vi kan komme langt ad frivillighedens vej, der i parentes bemærket er langt mere attraktiv end rettens vej.

Den nye skov ved Brylle viser, at selv der, hvor ”business as usual” ikke bringer os langt, er der muligheder for at beskytte grundvandet. Ovenikøbet på en måde, der skaber værdi for alle parter. Samarbejde mellem vandselskaber og private partnere åbner for et væld af nye muligheder. Vi skal bare have blik for dem.