COLOURBOX14975537
Vandforsyning burde lovmæssigt betegnes som kritisk infrastruktur i alle EU-lande, mener Tom Leahy, der er formand for det internationale drikkevandsudvalg i EurEau. Foto: Colourbox.dk / Wolfgang Zwanzger

Løbende udveksling af strukturerede informationer mellem landene i EurEau om COVID-19-indvirkningen på drikkevandsforsyning og spildevandsbehandling var en hjælp både for EU’s krisestyring og for medlemmerne. Det vurderer Tom Leahy, som har stået i spidsen for et ad hoc-udvalg i organisationen.

COVID-19 har sat drikkevandsforsyningen i Europa på den mest alvorlige prøve i mange år, men beredskabet fungerede.

Det konkluderer Tom Leahy tre måneder henne i forløbet, efter at spredningen af coronavirus tog fart i mange europæiske lande, og samfundene blev lukket delvist ned.

Krisestyringen med hensyn til drikkevand og spildevand blev formelt gennemført af EU, men det skete med solid faglig bistand fra EurEau, som er sammenslutningen af nationale vandforsyningsorganisationer i Europa. Ireren Tom Leahy har været leder af et særligt informationsudvekslingsudvalg om COVID-19, som blev nedsat i EurEau på hans forslag.

”Vi kunne konstatere, at forsyningsselskaberne var i stand til at håndtere risici. Vi har
hjulpet med strukturerede informationer af høj kvalitet, så EU-Kommissionen kunne foretage en samlet vurdering. Hvis sikringen af rent drikkevand var slået fejl, ville det have været katastrofalt. Adgangen til vand er blandt de basale behov, som er helt afgørende for overlevelse,” siger Tom Leahy.

EurEau overvågede også spildevandsbehandlingen. Her ville tilfælde af svigt alene påvirke
det omgivende miljø, oplyser han.

Hvis sikringen af rent drikkevand var slået fejl, ville det have været katastrofalt, fortæller Tom Leahy. Foto: EurEau.

Smitterisiko og forsyningssikkerhed

Tom Leahy fortæller, at den første bekymring var, da antallet af COVID-19-smittede begyndte at stige hastigt midt i marts, om dette virus kunne smitte gennem drikkevand og via spildevand? Disse scenarier formåede EurEau at afkræfte ved hjælp af oplysninger fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Ingen eksisterende viden tydede på nogen fare.

Dernæst fokuserede EurEau på, om det ville være muligt at levere drikkevand som hidtil. I særlig grad var EurEau - på linje med EU-Kommissionen - optaget af, hvorvidt det kunne lade sig gøre at skaffe de nødvendige kemikalier til behandling af drikkevand som følge af den reducerede bevægelighed på tværs af grænserne.
Det gjaldt blandt andet midler til flokkulering, så eventuelle bakterier og andre urenheder i vand kunne udfældes.

”Vi kunne konstatere, at så længe transportkøretøjer på vejene kunne komme uhindret
rundt med kemikalier, ville drikkevandsforsyningen ikke blive påvirket,” siger Tom Leahy.

Ugentlig gennemgang af tjekliste

Medlemmerne af det særlige informationsudvalg om COVID-19 gennemgik på ugentlige videomøder en tjekliste med hensyn til drikkevand, spildevand og finansiering i medlemslandene, herunder kapacitet og eventuelle forstyrrelser.

”Vi brugte forbrugernes oplevelse som målestok - også fordi forsyningsselskaberne var nødt til at organisere arbejdet på en anden måde, blandt andet på grund af en del hjemmearbejde. Fik forbrugerne de hidtidige ydelser?” siger Tom Leahy om hovedspørgsmålet.

BLÅ BOG OM TOM LEAHY

Tom Leahy er ingeniøruddannet og
arbejdede først i kommunal forvaltning i
Irland med blandt andet vandforsyning.
Ved oprettelsen i 2013 af det irske
nationale vandforsyningsselskab, Irish
Water, blev han leder af regionale
operationer og har været ansvarlig for
håndteringen af halvdelen af drikkevand
og spildevand i Irland. Han står nu i
spidsen for særlige nationale projekter.
Tom Leahy har været med i EurEau i 25 år
og er formand for EurEaus internationale drikkevandsudvalg i 2019-2021.

Første status tidligt i april viste, at alle kunne levere ydelser som før COVID-19, selv om 94 procent var påvirket af mindre operationsforstyrrelser som følge af nationale restriktioner for at begrænse smittespredningen, mens seks procent havde betydelige operationsforstyrrelser - fortrinsvis af finansiel karakter.

Kun hos tre procent var medarbejdernes indsats påvirket, selv om mange skulle arbejde hjemmefra.

23 procent meldte om en nedgang i leverancer af drikkevand, og 19 procent rapporterede om et fald i opkrævning af betalinger. Ingen af forsyningsselskaberne fik bistand fra staten på grund af pandemien.

I en senere status sidst i maj var det tydeligt, at flere samfund var begyndt at åbne lukkede aktiviteter. Al service var stadig intakt, og andelen med operationsforstyrrelser dalede til henholdsvis 85 procent (mindre) og fem procent (betydelige).

Værdien af samarbejdet

KORT OM EUREAU

EurEau er sammenslutningen af nationale
vandforsyningsorganisationer i Europa og repræsenterer private og offentlige drikkevands- og spildevandsselskaber i 29 lande. Hovedopgaverne er at sikre stabile ydelser på området og skabe opmærksomhed om miljøtrusler.

”Det er vores indtryk, at det har været meget værdifuldt for vores medlemmer at få løbende indblik i udviklingen i de enkelte lande,” siger Tom Leahy og tilføjer, at alle data er givet videre til medlemsorganisationerne, så snart de
var indsamlet.

”COVID-19-krisen har været som en bilulykke ved høj hastighed. Vi fik bekræftet værdien af et have en sundhedsvidenskabelig tilgang,” siger Leahy.

Tom Leahy har deltaget i arbejdet i EurEau i 25 år, og når han skal fremhæve tidligere kriser i denne periode, nævner han problemerne i flere europæiske lande midt i 1990’erne med parasitten crytosporidium samt terroranslaget i USA den 11. september 2001.

Cryptosporidium stammer typisk fra kvæg og optræder i forurenet drikkevand og kan på den måde smitte mange personer på kort tid.
Konsekvensen er diarré.

Terrorangrebet i 2001 udløste bekymring for biologisk terror og drikkevandssikkerheden.

”I begge tilfælde var det en hjælp til de forebyggende foranstaltninger at kunne udveksle informationer på tværs af Europa,” siger Tom Leahy.

Kritisk infrastruktur

EurEuas indsamlede materiale under COVID-19 er stadig genstand for analyse, men ifølge Tom Leahy kan man allerede nu uddrage en vigtig lære af pandemien. Nemlig at vandforsyning bør defineres som kritisk infrastruktur i lovgivningen i de europæiske lande.

”Hvis vandforsyningen i loven beskrives som kritisk infrastruktur, vil det formelt give opgaven højere prioritet og forbedre mulighederne for forebyggelse og handling under en krise,” siger Leahy. I flere lande findes en lovfæstet definition endnu ikke.

Han siger som en anden konsekvens af COVID-19, at EurEau har anbefalet at skrue op for infrastrukturarbejder i Europa inden for drikkevand og spildevand. Konkret foreslår EurEau ekstra investeringer på 30 milliarder euro årligt frem til 2030.

Denne satsning kan være med til sparke gang i økonomien igen i de europæiske lande. Det er arbejdsintensivt, og det giver efterspørgsel efter materiel og ydelser fra underleverandører. Det kræver heller ikke en masse godkendelser.

”For vores vedkommende fremhæver vi, at netværket af rørledninger er omfattende og aldrende,
og udskiftning og opdatering vil gøre netværket mere robust og medvirke til at mindske lækager.
Desuden vil investeringerne bidrage til, at alle drikkevandssystemer og sanitære systemer bliver bragt i overensstemmelse med det nye drikkevandsdirektiv og det nuværende byspildevandsdirektiv,” siger Tom Leahy.