COLOURBOX30335498.JPG

Efter en næsten 10 år lang kamp vandt DANVA og vandselskaberne i november 2018 en principiel sag i Højesteret, der betød, at 273 selskaber slipper for ekstra skatter de næste mange år for op mod 36 mia. kr. Mere end 1 mia. kr. i allerede betalt skat skal tilbage til selskaberne.

Med dommerstemmerne 7-0 blev det i november 2018 afgjort i Højesteret, at Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S – de to vandselskaber, der havde lagt principsag an – fik ret. SKAT skal derfor returnere allerede indbetalt skat til en række vandselskaber, og endnu bedre: Vandselskaberne slipper for at betale op mod 36 mia. kr. i skat fremadrettet, og skal i stedet beskattes i henhold til de politiske intentioner i vandsektorloven fra 2009. ”Pengene skal tilbage til danskerne,” lød det fra flere politikere efter højesteretsdommen. Forligskredsen (alle partier undtagen Alternativet) lavede herefter med Jens Joels (S) ord: ”En justering af reguleringen af sektoren, så den kan finansiere sine kapitalomkostninger og foretage de nødvendige investeringer, så kvaliteten er i top, og der bliver mulighed for innovation og at skabe nye løsninger, der kan bidrage til effektiviseringer, øget eksport og flere arbejdspladser.” Sådan. Kampen var slut og vandselskaberne kunne juble på vegne af kunderne. Vandselskaberne kan nu tilrettelægge deres drift, vedligehold og investeringspolitik ud fra, hvad der er mest fornuftigt i forhold til deres opgaver: At levere rent drikkevand, rense spildevand og modvirke oversvømmelser.

Skattesagen kort

• I 2017 begyndte hovedforhandlingerne ved Østre Landsret i København. Dommen faldt den 16. januar 2018, hvor fire af fem dommere støttede Skatteministeriet.

• Skatteministeriet mente, at vandselskabernes samlede indgangsværdier ved udskillelsestidspunktet udgjorde 55 mia. kr. DANVAs påstand var derimod, at værdierne udgjorde 218 mia. kr. ved udskillelsestidspunktet. Med en selskabsskat på 22 % udgør det en skattedifference på op mod 36 mia. kr. Beløbet blev fremhævet af Skatteministeriet i en analyse til Folketinget.

• Skattesagen kørte som principsag vedr. værdiansættelsen af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vandselskab A/S.

• Sagen blev anket til Højesteret, og den 8. november 2018 afgjorde 7 dommere enstemmigt, at Skatteministeriet ikke havde forholdt sig til de politiske intentioner i grundlaget for vandsektorloven.

Fair beskatning

”Dommen i Højesteret om værdisætning af vandselskaberne er stort set identisk med den opfattelse, DANVA havde af de politiske intentioner i loven om selskabsgørelse i 2010, så vi var selvfølgelig ekstremt tilfredse med den klare afgørelse,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA. Formålet med retssagen var for vandselskaberne at nå frem til en fair beskatning, der følger de politiske intentioner i vandsektorloven om lavest mulige takster til danskerne. Af bemærkningerne til loven fremgik, at vandselskabernes skattebetaling på lang sigt skulle være i størrelsesordenen 100 mio. kr. årligt. Det beløb blev fra starten overskredet år efter år. Problemet var, at vandsektorloven aldrig blev ordentligt afstemt med skattelovgivningen, som forligskredsen ellers ønskede. Derfor behandlede SKAT selskaberne som klassiske aktieselskaber, der svarer skat efter almindelige regler og værdisættes efter en markedspris. I forbindelse med overgangen til skattepligt, fastsatte SKAT en skattemæssig indgangsværdi af vandselskabernes aktiver – bygninger, behandlingsanlæg og ledningsnet. m.v. Værdien har betydning for selskabernes muligheder for afskrivning og dermed for, hvor meget skat der skal betales. Men da vandselskaberne er hvile-i-sig-selv selskaber, genererer de principielt ikke overskud, og de er heller aldrig blevet handlet. Konsekvensen af SKATs fremgangsmåde var, at vandselskaberne fik lave fradrag og dermed for store skattebetalinger.

Højesterets dom er stort set identisk med den opfattelse, DANVA havde af de politiske intentioner i loven om selskabsgørelsen i 2010.

Næste skridt: Genoptagelsescirkulære

Efter domsafsigelsen har DANVA udarbejdet en vejledning til medlemmerne om, hvordan de skal forholde sig. I slutningen af september udkom et såkaldt genoptagelsescirkulære fra Skatteministeriet.
”Der ligger nu et efterspil med at få gjort regnestykket op. Vi har fået et genoptagelsescirkulære fra Skatteministeriet, som skal foreligge, når der sker praksisændringer. Baseret på dette kan de enkelte selskaber få lavet en genberegning af åbningsbalancerne. Det bør blive en relativt simpel sag for mange af selskaberne at få afklaret deres sag,” siger Carl-Emil Larsen.
DANVA er løbende i dialog med Skattestyrelsen omkring praksis som følge af skattesagen. Alle selskaber står dog ikke i samme situation. Nogle har allerede en aftale med SKAT, men da Skattestyrelsen ændrer praksis på baggrund af dommen, har de ret til at bede om at få sagen genbehandlet ved at anke til ligningsmyndigheden. Det vil nogle formentlig gøre, andre vil undlade, vurderer Carl-Emil Larsen.
”Vi antager, at ca. halvdelen af sagerne kan afgøres direkte på baggrund af dommen. Den anden halvdel, der ikke kan afgøres umiddelbart, eksempelvis fordi der er andre uenigheder end værdisætningen, kan anke sagen. Så det er ikke så ligetil for alle,” siger Carl-Emil Larsen.
Han forventer, at det vil føre til en begrænset skattebetaling i fremtiden.
”Den her sag beviser for mig, at det, vi investerer sammen i fællesskabet af penge og viden, kommer tilbage til os med gevinst,” siger Carl-Emil Larsen.