COLOURBOX3947094.jpg

I modsætning til stort set alle andre typer af varer og forbrugsgoder har prisen på vand en meget lav direkte påvirkning på forbruget. Det viser specialet ”Modellering af vandefterspørgsel i Danmark” udført af Nana Sofie Aarøe fra Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

Specialet følger udviklingen i vandforbruget fra midten af halvfjerdserne samt en husstands udgift til køb af drikkevand og udledning af spildevand. Enkelte love og bekendtgørelsers effekt på forbrug og pris undersøges også.

Graferne på side 19 og 20 viser, at der siden midtfirserne har været et støt faldende forbrug af vand. I samme periode har en gennemsnitshusstands udgift til vand været stigende, hovedsageligt på grund af spildevandsselskabernes øgede udbygning af renseanlæg og klimatilpasning samt for drikkevands vedkommende indførelsen af afgiften på ledningsført vand. En husstands udgift til spildevand har været støt stigende, mens udgiften til drikkevand har været meget konstant i faste priser, hvis der ses bort fra afgiften på ledningsført vand.

I opgaven er det undersøgt, hvorvidt der er en statistisk sammenhæng mellem udviklingen i prisen og forbruget af vand, også kaldet priselasticitet. For stort set alle typer af varer og forbrugsgoder forventes det, at når prisen stiger, vil efter spørgslen falde og omvendt.

Analysen viser, at vand på kort sigt har en priselasticitet på 0,036 %, dvs. at når prisen stiger med 1 %, falder forbruget med blot 0,036 %. Dette indikerer, som forventet, at prisen har en meget lav direkte påvirkning på forbruget. 

Det faldende forbrug kan også skyldes andre faktorer såsom teknologisk udvikling, fx i form af vandbesparende tiltag, og en øget miljømæssig bevidsthed hos vandkunderne.

Udledninger-af-næringstoffer-fra-Renseanlag-1989-2016.png

Initieret af Vandmiljøplan I blev der igangsat en stor ud- og ombygning af renseanlæg i Danmark, som skulle rense spildevandet bedre for kvælstof og fosfor inden udledning til søer og fjorde. Det bevirkede, at der i slutfirserne var en kraftig stigning i taksterne for spildevand svarende til en fordobling fra 1985 til 1990, da spildevandsselskaberne skulle bruge mange penge på at udbygge renseanlægskapaciteten. Resultatet kunne tydeligt ses på reduktionen af udledte næringsstoffer fra renseanlæggene de kommende 10 år. Fra 1989 til 1998 blev mængden af organisk materiale reduceret med 90 %, kvælstof med 71 % og fosfor med 87 %.