Klar Forsyning nyt vandfværk køge Vandværkssal 3.jpg

Hvad koster vandet?”, og ”Hvorfor koster vandet det, det koster?”. Det er to gode spørgsmål, som DANVA ofte bliver spurgt om. Prisen på vand er ikke den samme i hele landet. Dels er der strukturelle forskelle, og dels kan prissammensætningen variere fra selskab til selskab.

Nogle selskaber opkræver et fast årligt grundbidrag på vand og spildevand. Oveni opkræver man så en pris pr. forbrugt kubikmeter. Andre selskaber afregner udelukkende efter vandforbruget.

Da det faste, årlige grundbidrag betales pr. husstand (og ikke eksempelvis pr. person), er det mest retvisende at opgøre den gennemsnitlige pris som den pris, en gennemsnitlig husstand betaler. På den måde kan vi sammenligne prisen på tværs af de to forskellige måder at opkræve prisen for vand på.

Prisen på drikkevand dækker udgifterne til grundvandsbeskyttelse, indvinding og behandling samt distribution af vandet fra vandværkerne til kunderne. Prisen på spildevand dækker drift og vedligehold, renovering og udbygning af kloakker samt drift og kontrol af renseanlæg, således at vandet overholder kravene, inden det udledes til recipienten.

Vandpriser på Danmarkskortet

På DANVAs hjemmeside finder du et interaktivt kort: ”Vandpriser på danmarkskort” ww.danva.dk/vandprispaadanmarkskort). Her finder du vandpriser for de selskaber, der er underlagt vandsektorloven. Kortet viser m3 priser for drikkevand og spildevand samt udgiften for husholdninger med et gennemsnitsforbrug på henholdsvis 50 m3, cirka 83 m3 og 170 m3.

Den gennemsnitlige pris på vand i Danmark i 2017 er 68,80 kr. pr. m3, baseret på en gennemsnitlig størrelse af en hustand på 2,15 person med et gennemsnitligt vandforbrug i husholdningen på 103 liter pr. person pr. døgn. Det betyder, at en gennemsnitlig dansk husstand betaler lige under 5.600 kr. om året for vand.

For en enlig er den gennemsnitlige pris for en kubikmeter vand lidt højere, nemlig 77,30 kr. pr. m3. Prisen er baseret på et forbrug på 50 m3, mens prisen for en familie med 3 børn er noget lavere, nemlig 61,63 kr. pr. m3, baseret på et årligt forbrug på 170 m3.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.