DANVA har spurgt Forsyningssekretariatet om vandselskaberne kan få tillæg til øgede omkost-ninger i forbindelse med COVID-19 og om vandselskaberne kan få tillæg til øgede omkostninger som følge af investeringer, der fremrykkes for at holde hjulene i gang. Forsyningssekretariatet har nu svaret på disse spørgsmål.

Almindelige regler gælder fortsat

DANVA har spurgt Forsyningssekretariatet, om selskaberne kan få hævet deres indtægtsrammer for omkostninger, som følger af COVID-19-situationen. Svaret hertil er, at selskaberne naturligvis kan søge efter de almindelige tillægsbestemmelser, hvorefter Forsyningssekretariatet konkret tager stilling til, om de almindelige kriterier er opfyldt. Det har desværre ikke været muligt, at få en mere konkret vurdering fra Forsyningssekretariatet i forhold til om ØR-bekendtgørelsen efter deres tolkning giver mulighed for tillæg som følge af COVID-19-situationen. Der er således ikke en generel afklaring af om mulighederne for at få tillæg til de øgede omkostninger. Mulighederne kan afdækkes nærmere ved at søge forhåndsgodkendelse, hvorved Forsyningssekretariatet er nødt til at forholde sig til en konkret sag. DANVA hører meget gerne fra selskaber, der arbejder på at sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse og vil videreformidle når der er nyt i afklaringen af mulighederne for tillæg.

Ikke force majeure

Forsyningssekretariatet har dog svaret mere konkret på mulighederne for at få tillæg som følge af force majeure og vurderer i forhold til hvorvidt COVID-19 generelt set udgør en force majeu-re-situation, jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 13, at dette ikke er tilfældet. Forsyningsse-kretariatet oplyser i den forbindelse, at force majeure er en undtagelsesregel, som indebærer en meget snæver anvendelse. Det ser altså ikke ud til Forsyningssekretariatet generelt vil godken-de ansøgninger baseret på force majeure.

Forøgede investeringer som følge af kommunen og regeringens ønske om øget aktivitet

Flere selskaber oplever et kommunalt ønske om at fortsætte anlægsaktiviteter i samme niveau eller hvis muligt endda øge aktiviteten ved at fremrykke planlagte investeringer for at bidrage til generel aktivitet i samfundet, for at ”holde hjulene i gang”. DANVA har derfor spurgt Forsyningssekretariatet om, hvorvidt meromkostninger, som følge af fremrykkede investeringer, kan dækkes via tillæg til indtægtsrammen. Det kan eksempelvis dreje sig om øgede straksafskrivninger på eksisterende aktiver, som følge af fremrykkede anlægsprojekter. Hertil svarer Forsyningssekretariatet helt generelt set, at disse omkostninger skal afholdes inden for selskabets økonomiske ramme. Forsyningssekretariatet ser altså ud til kun at ville godkende tillæg til indtægtsrammen til nye aktiviteter efter den sædvanlige fremgangsmåde.