Lommeregner.jpg

Opfølgning på mulighederne for at opnår tillæg til de økonomiske rammer for omkostninger generet af COVID-19.

Ikke-påvirkelige omkostninger

Hvis en omkostning kan rubriceres som ikke-påvirkelig omkostning vil indtægtsammen blive justeret med denne, og omkostningen vil være undtaget fra effektiviseringskrav.

Force majeure er defineret som ikke-påvirkelige omkostninger efter ØR-bekendtgørelsen (bek. 1623/2019) § 9 stk. 4 nr. 13.

DANVAs vurdering:

Det kan ikke siges, at alle omkostninger, generet af COVID-19, vil være force majeure, og at COVID-19 situationen giver belæg for en forhøjelse af indtægtsrammen generelt.

Omvendt kan det ikke afvises, at der kan være tale om force majeure for nogle omkostninger, generet som følge af COVID-19.

Afgørende vil være den enkelte omkostningstype og det enkelte selskab.

Uddybning:

Det er ikke nærmere defineret, hvordan force majeure skal forstås i forhold til de økonomiske rammer.

Generelt anvendes begrebet force majeure omkring upåregnelige og ekstraordinære begivenheder, som er udenfor parternes kontrol og som ikke kunne forudses, forhindres eller overkommes.

Hvis et selskab kan godtgøre at have haft en omkostning som følge af COVID-19, og at det ikke har kunnet undgå denne omkostning, vurderer DANVA derfor, at ansøgning efter ØR-bekendtgørelsens § 9 stk. 4 nr. 13 kan være aktuelt. Dette er, selvom Forsyningssekretariatet som udgangspunkt har afvist, at COVID-19 helt generelt set, kan betragtes som force majeure.

Fordele:

Hele omkostningen vil blive dækket.

Ulempe:

Tidshorisonten. Indsendelse af oplysning om ændring af ikke-påvirkelige omkostninger skal ske i forbindelse med indsendelse af årsregnskabet, så 2020 indberettes i 2021 og regulering sker herefter først i indtægtsrammen for 2022.

Dispensation ved uforudsete hændelser

Udover bestemmelsen vedrørende force majeure er det også muligt for Forsyningssekretariatet at dispensere fra de økonomiske rammer i tilfælde af uforudsete hændelser, hvis omkostningerne forbundet med hændelsen overstiger 3 pct. af vandselskabets faktiske driftsomkostninger efter ØR-bekendtgørelsen (bek. 1623/2019) § 15.

Ved dispensation gives et tillæg på den del af omkostningerne, som overstiger 3 pct. af vandselskabets faktiske driftsomkostninger. Tillægget er tidsbegrænset (gives for en periode, der fastsættes af Forsyningssekretariatet).

DANVAs konklusion.

Bestemmelsen vurderes anvendelig, hvis omkostningerne ved COVID-19 bliver tilstrækkeligt store for et vandselskab.

Uddybning:

Bestemmelsen er tiltænkt særlige forhold af væsentlig økonomisk betydning, som selskabet ikke med rimelighed har kunnet forudse. Bestemmelsen kan efter sin ordlyd ikke anses som udtømmende, hvorfor de angivne eksempler ikke ses at udelukke anvendelse på COVID-19 situationen. 

Fordele:

Hastighed: Forsyningssekretariatet skal træffe afgørelse om tillæg til den økonomiske ramme senest en måned efter modtagelsen af den nødvendige dokumentation.

Mulighed for hurtig/selvstændig indbringelse for Konkurrenceankenævnet: Konkurrenceankenævnet har i en kendelse fra 23. januar 2020 fastslået, at det er kompetent til at behandle spørgsmålet om en begivenhed udgør en uforudset hændelse.

Ulempe:

I tilfælde af dispensation udgør tillægget den del af omkostningerne, som overstiger 3 pct. af vandselskabets faktiske driftsomkostninger.

Tillæg efter bestemmelsen er ikke undtaget fra effektiviseringskrav, hvilket dog har mindre betydning, da der forventes at være tale om en enkeltstående dispensation af den økonomiske ramme.

Justering af økonomisk ramme ved aktivitet eller omkostning ændres væsentligt

Forsyningssekretariatet har mulighed for at justere et selskabs økonomiske ramme, hvis aktiviteter eller omkostninger i vandselskabet ændres væsentligt efter ØR-bekendtgørelsen § 14.

DANVAs konklusion:

Bestemmelsens anvendelse er ikke udelukket, men den beror på Forsyningssekretariatets skøn, og Forsyningssekretariatet har meget brede rammer herfor.

Tillæg som følge af mål – jf. ØR § 11, stk. 1.

Såfremt et selskab afholder omkostninger eller meromkostninger i forbindelse med opfyldelse af statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt mål, kan der søges om tillæg hertil.

Dette kræver dog, at målet er besluttet og kan dokumenteres, samt at omkostningen overstiger 500.000 kr. eller 1 % af selskabets økonomiske ramme. Herudover skal målet ligge udover ordinær/eksisterende drift, og der gives kun tillæg til mål, der ligger inden for selskabets hovedvirksomhed.

Dette kan være forbedringer i forhold til miljø, sundhed, energieffektivitet, klima, forsyningssikkerhed eller serviceniveau.

Forsyningssekretariatet har afvist at svare kategorisk på, hvorvidt COVID-19 situationen kan betragtes som et mål. Dette kan dog afklares ved en ansøgning om forhåndsgodkendelse, hvilket er muligt for denne type tillæg.