H+©rsholm 27.jpg
Er de kommunalt ejede vandselskaber private eller offentlige?

Arbejdsgivere og medarbejdere på det private arbejdsmarked har siden tirsdag den 14. april 2020 igen kunnet møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt. Men er de kommunalt ejede vandselskaber private? Eller er de offentlige?

Kommunalt ejede forsyningsselskaber er ikke omtalt i forbindelse med hverken hjemsendelsen af offentlige ansatte eller anbefalingen om hjemsendelsen af privat ansatte – og heller ikke i forbindelse med den igangsatte trinvise genåbning.

Det er vores opfattelse, at de kommunalt ejede vandselskaberne i stort omfang må opfattes som private. Dette med henvisning til eksempelvis selskabernes organisering som selvstændige selskaber i A/S eller ApS form, at vandselskaber normalt ikke anses som en del af den offentlige forvaltning, og det forhold at vandselskaberne eksempelvis er omfattet af lønkompensationsordningen for private virksomheder (fortolkning).

Som det fremgår af nedenstående vil evt. overenskomster have betydning for, om medarbejderne vil blive anset som værende offentlige eller private i forbindelse med genåbningen. Når det er sagt, så er der mange medarbejdere, som varetager kritiske funktioner, som - uanset om de varetages hjemmefra eller fra arbejdspladsens adresse - skal varetages

Overenskomsterne bestemmer vilkår for de ansatte

De aftaler som er indgået ved overtagelse eller ansættelse af medarbejdere er afgørende for, hvilke vilkår medarbejderne er ansat på.

Dette kan variere fra aftale om, helt eller delvist at følge overenskomstvilkår til egentlig tiltræden af en overenskomstaftale.

Der bør i øvrigt også i medarbejdernes ansættelseskontrakter være taget stilling til, hvilke vilkår og eventuelle overenskomster, der regulerer ansættelsesforholdet.

De fleste overenskomstparter har i forbindelse med COVID-19 situationen tilmed indgået aftaler, der regulerer den særlige hjemsendelsessituation.

I relation til genåbningssituationen kan det opsamlende, angives følgende:

  • Vandselskaber uden overenskomster: Medarbejderne betragtes som privatansatte.
  • Vandselskaber med offentlig overenskomst/aftaler: Kontakt KL (eller anden overenskomst/aftalepart) og spørg: Hvilke overenskomster/aftaler er gældende for os i forhold til hjemsendelse grundet COVID-19?
  • Vandselskaber med private overenskomster/aftaler: Medarbejderne betragtes som privatansatte.

Er I i tvivl, kontakt jeres arbejdsgiverforeninger

Kontakt evt. jeres arbejdsgiverforening (eller overenskomst/aftalepart) for at høre, om der gælder særlige kollektive regler, der skal følges i forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere mv.

Formulering omkring offentligt ansatte og udendørs arbejde:

Regeringens orientering ”Første trin i kontrolleret genåbning af det danske samfund” indeholder en tydeliggørelse af, at det ikke blot er offentlige medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, som fortsat kan arbejde. Men at dette også gælder medarbejdere, der arbejder udendørs og ikke har nævneværdig menneskelig kontakt. Formuleringen, der blev efterspurgt på mødet, er gengivet herunder:

”Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt”.

Det er derfor vores vurdering, at vandselskaberne ikke er nødt til at hjemsende/fastholde hjemsendelsen af medarbejdere, der opfylder disse kriterier uanset om vandselskabet anses som offentligt eller privat.

Forholdsregler - uanset om offentlig eller privat

Medarbejdernes fysiske fremmøde forudsætter selvfølgelig, at arbejdet kan udføres forsvarligt og under overholdelse af de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand mv - uanset om selskabet anses for privat eller offentligt. Herom skal vi henvise til eksempelvis vores orientering ”Forholdsregler omkring ledningsarbejde” af 25. marts og de som opfølgning på mødet den 15. april fremsendte retningslinjer fra erhvervsministeriet om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser.