Den nye Coronavirus (Covid-19) har for mange vandselskaber medført en række øgede omkostninger. For at sikre muligheden for at få dækket disse omkostninger, kan det være nødvendigt at selskabets indtægtsramme hæves tilsvarende.

Det er endnu ikke afgjort om Forsyningssekretariatet godkender tillægsansøgninger til meromkostninger som følge af Covid-19, men DANVA arbejder på at få dette afklaret.

Konsekvenserne af denne nye virus er forskellig på tværs af selskaber og kommuner. Nogle selskaber forventer at opleve markante meromkostninger, mens andre kun forventer at blive berørt i mindre grad.

Såfremt man ønsker at have mulighed for at søge tillæg til disse omkostninger, er det nødvendigt at kunne opgøre de afledte meromkostninger, der følger af de restriktioner, som regeringens anbefalinger har medført. Flere selskaber er derfor allerede i gang med at registrere meromkostninger. Et tillæg til indtægtsrammen vil være relevant for selskaber med meromkostninger af et nævneværdigt omfang og som planlægger at opkræve sin indtægtsramme.

Mulighed for tillæg

Den ekstraordinære situation med COVID-19 er ikke umiddelbart håndteret i de eksisterende regler vedrørende den økonomiske regulering af vandsektoren. Det er med andre ord ikke entydigt, hvorvidt der er mulighed for at få dækket de øgede omkostninger via tillæg til indtægtsrammerne.

DANVA har derfor kontaktet Forsyningssekretariatet, som i skrivende stund vurderer på muligheden for at få tillæg som følge af COVID-19, inden for gældende regler.

Såfremt der bliver mulighed for at få tillæg til meromkostninger, er det vigtigt at være opmærksom på, at et vandselskab som får godkendt et tillæg til omkostninger, afholdt i 2020, først kan ansøge om det endelige tillæg i forbindelse med indberetningen i foråret 2021, hvorefter opkrævningsretten vil blive indregnet i den økonomiske ramme for 2022. Det er dog løbende muligt at anmode Forsyningssekretariatet om forhåndsgodkendelse af et tillæg allerede nu.

Eksempler på meromkostninger kan være:

  • Registrering af ”spildtid”. Evt. på særskilt konto i tidsregistreringssystem
  • Øget administration, implementering af beredskabsplan og informationsaktiviteter
  • Ekstra forholdsregler og fordyrende elementer ved anlægsprojekter
  • Ekstra forholdsregler og fordyrende elementer ved drift og vedligehold
  • Udskydelse af anlægsprojekter
  • Eventuelt erstatningsansvar som følge af misligholdelse af aftaler eller kontrakter

Lønkompensation

Såfremt et vandselskab har været nødsaget til at hjemsende medarbejdere og nu søger lønkompensation, bør man være opmærksom på, at indtægter fra lønkompensation ligeledes kan påvirke de tilladte indtægter. Såfremt kompensationen indtægtsføres, betyder det, at de øvrige indtægter i selskabet skal mindskes tilsvarende medmindre indtægtsrammen bliver udvidet med et tillæg, således selskabet får mulighed for at øge sine indtægter i året. Ved indtægtsførelse fører kompensationen altså alt andet lige til en tilsvarende takstnedsættelse medmindre selskabet får godkendt et tillæg svarende til kompensationen.