At kommunernes anlægsloft i år er ophævet, påvirker som udgangspunkt ikke vandselskaberne. Der kan naturligvis være en forventning eller ønske fra kommunerne om, at vandselskaberne ligeledes øger aktiviteten eller fremrykker investeringer.

I så fald er det vigtigt, at et sådant ønske formaliseres, således at vandselskabet kan dokumentere at handle ud fra kommunens ønske om en øget aktivitet. Dette er den eneste måde hvorpå selskabet potentielt vil have en mulighed for at kunne få dækket de øgede omkostninger i forhold til den økonomiske regulering.

DANVA har rettet henvendelse til Forsyningssekretariatet og bedt om deres vurdering af, hvorvidt der kan gives tillæg til indtægtsrammerne som følge af henholdsvis nogle kommuners ønske om at fremrykke investeringer.

Eftersom indtægtsrammen sætter den øvre grænse for, hvor stor en andel af investeringerne, der kan finansieres via takstindtægter, vil en øget anlægsaktivitet skulle lånefinansieres. Spørgsmålet til Forsyningssekretariatet går derfor på, hvorvidt øgede afskrivninger og låneomkostninger fremadrettet vil kunne fordre til tillæg til indtægtsrammerne.