Ved konstateret forurening eller mistanke derom er det vigtigt hurtigt at foretage et kvalificeret teknisk tilsyn af alle relevante anlæg.

Drikkevandsselskabet bør udarbejde egne instrukser for teknisk tilsyn, men kan tage afsæt i Naturstyrelsens vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kritiske installationer i forsyningsnettet bør også vurderes da manglende tilbagestrømningssikring fra disse kan give risiko for forurening.  

Vejledning nr. 9430 om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledningen nr. 9430 af 12/09/2011 har nye tjeklister, der skal bidrage til at sikre et mere ensartet tilsyn med vandforsyningsanlæg. Tjeklisterne forventes revideret efter ca. 1 år.

Kommentarer og erfaringer med brug af tjeklisterne kan løbende formidles til Charlotte Frambøl på M: cf@danva.dk og dermed indgå i evalueringen.

Vejledningen indeholder i bilagene tjeklister vedr. tilsyn af indvinding, vandværksbygningen og distribution.