Der kan være behov for at etablere nødforsyning, når normalforsyning er afbrudt i en længere periode, eller når der er konstateret overskridelse af vandets kvalitetsparametre, og dette ikke umiddelbart kan afhjælpes.

Etablering af nødvandsforsyning, omfanget af nødvandsforsyning og arbejdsfordeling i forbindelse med etablering af nødvandsforsyning aftales i det enkelte tilfælde med tilsynsmyndigheden.

Nødvandsforsyning kan etableres ved:

  • Omlægning af trykzoner og sektioner.
  • Nødvandsforsyning via forbindelsesledninger.
  • Forsyning med tankvogne, palletanke eller vanddunke.

Et alternativ til nødvand kan være desinfektion af det forurenede vand f.eks. ved UV-belysning. Find notat i mediebibliotek, der beskriver overvejelser omkring anvendelse af UV-anlæg til akutte beredskabssituationer.

Omlægning af trykzoner og sektioner

Drikkevandselskaberne arbejder i stigende grad med etablering af trykzoner og sektionering af ledningsnettet. Hvis forureningshændelsen er lokaliseret til f.eks. at stamme fra en rentvandsbeholder, vil en frakobling af denne, kombineret med omlægning af trykzoner og sektioner, kunne sikre fortsat forsyning med rent drikkevand.

Nødvandsforsyning via forbindelsesledninger

Muligheden for at skaffe nødvandsforsyning via forbindelsesledninger skal være forberedt i god tid. Mange vandforsyninger er i dag indbyrdes forbundet med et forbindelsesledningssystem. Vær opmærksom på, at forbindelsesledninger ikke er helt uden problemer. Specielt kan der være risiko for spredning af såvel kemisk som mikrobiologisk forurening.

Samtidig med at der anlægges forbindelsesledninger, bør der etableres rutiner, der sikrer ønsket vandkvalitet, f.eks. regelmæssige rutiner om udskylning af ledningsstrækningen eller fast moderat vandgennemstrømning. I ledningssystemer med stillestående vand bør der etableres skylleventiler, således at ”dødt” vand kan skylles ud af rørsystemet uden at blive blandet med drikkevandet til kunderne.

I nogle tilfælde vil det også være muligt at etablere midlertidige ledningsforbindelser med slanger eller nye rør.