Når en beredskabshændelse indtræffer, er det vigtigt hurtigt at få sporet kilden til forureningen. Det kræver typisk en flerstrenget indsats at nå i mål hurtigst muligt.

Langt de fleste tilfælde af pludselige forureninger af drikkevandet er mikrobiologiske forureninger, og konsekvenserne heraf kan være meget alvorlige. Derfor er hurtig kildesporing og udbedring helt essentielle.

Den flerstrengede indsats for hurtig kildesporing kan bestå af et eller flere af følgende tiltag:

 • Gennemgang af hændelsesforløb i relevant tidsperiode.
 • Målrettet prøveudtagning og analyse i relevante dele af forsyningsnettet fra kilde til kunde.
 • Teknisk tilsyn af relevante anlæg.
 • Modelberegninger.

Flowsheet i mediebibliotek kan anvendes som inspiration til kildesporingstiltag.

Hændelsesforløb

Det er vigtigt at få overblik over hændelsesforløb i den relevante tidsperiode. Der kan både være hændelser i drikkevandsselskabets egen drift og i omgivelserne, som kan bidrage til at identificere årsagen til forureningen. Selvom information om hændelser i første omgang ikke vurderes væsentlige, er det vigtigt, at de registreres således, at de kan indgå i senere vurderinger og efterfølgende evaluering.

Der bør bl.a. skabes overblik over forhold som: 

 • Atypiske driftsforhold, herunder planlagte vedligeholdelses- eller rengøringsopgaver, som ikke udføres så ofte.
 • Ibrugtagning af nyt udstyr eller nye driftsprocesser.
 • Atypisk vejr (f.eks. ekstreme nedbørshændelser).
 • Eget reparationsarbejde på ledningsnet.
 • Andre forsyningsarters gravearbejde på ledningsnet i det berørte område.
 • Andet bygge- og anlægsarbejde i det berørte område.
 • Hændelser hos kunder med kritiske installationer.
 • Uheld i det berørte område.
 • Brandslukning med væsentligt vandforbrug.