Der findes mange forskellige typer af ledelsessystemer med forskellige formål. I Danmark, er der et stigende antal vandforsyninger, der implementerer Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS). 

DDS skal sikre god drikkevandskvalitet fra kilde til kunde ved bevidst og struktureret adfærd.

Vær opmærksom på, at nyt vejledningsmateriale om DDS er under udarbejdelse. Se foreløbigt materiale her...

Risikoanalyse

I risikoanalysen bliver risici identificeret. For alle risici foretages en vurdering af sandsynlighed og konsekvens, og der skabes et overskueligt redskab til at prioritere, hvilke hændelser, der skal gøres mest for at undgå.

Styrende foranstaltninger

For alle betydelige risikofaktorer udføres der en vurdering og om nødvendigt etableres styrende foranstaltninger.

I evalueringen af en beredskabshændelse bør der altid foretages en genvurdering af de risici og styrende foranstaltninger, som har haft relevans for hændelsen.

DDS planen

Drikkevandssikkerhedsplanen er en opsummering af alle de forhold, som er udpeget ved risikoanalysen. Oversigtsskemaet skal være tilgængeligt for alle og skal være synligt i dagligdagen.

Aktionsgrænser og kritiske grænser skal være defineret.

 

Aktionsgrænsen fortæller, hvornår en proces er så langt fra det, man styrer efter, at der skal sættes en handling i gang for fortsat at kunne leve op til vandkvalitetsmålene.

Overskridelse af aktionsgrænse kan føre til gult beredskab. Det skal være veldefineret, hvilke aktionsgrænser der har denne konsekvens. 

 

Den kritiske grænse fortæller, hvornår en proces er så meget ude af styring, at der er uacceptabel høj risiko for, at vandet ikke kan overholde vandkvalitetskrav. Når den kritiske grænse overskrides, skal processen lukkes, indtil den er bragt tilbage i styring.

Overskridelse af kritiske grænser kan føre til gult eller rødt beredskab. Tilsvarende skal dette være veldefineret.

Planen kan således også beskrive, hvilke risici beredskabsplanen skal kunne håndtere. I evalueringen af en beredskabshændelse bør de aktionsgrænser og kritiske grænser, som har haft relevans for hændelsen genvurderes.