Drikkevandsselskaberne bør udarbejde en beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Drikkevandsselskabets beredskabsplan

Det er vigtigt, at drikkevandsselskabets organisering af beredskabet er veldefineret. Planen bør sikre:

 • Klarhed omkring organisering i beredskabet.
 • Overblik over selskabets definition af forskellige beredskabsniveauer samt tilhørende forpligtelser og handlinger.
 • Professionelle arbejdsgange, der hurtigst muligt identificerer årsag til forurening og udbedring.
 • Klarhed over forpligtelser og aftaler i forhold til intern og ekstern kommunikation.
 • Overblik over muligheder i forhold til nødvandsforbindelser.
 • Kendskab til logbogskrav under beredskabshændelser.
 • At der sker en evaluering efter hændelsen og implementering af erfaringer.

Det er vigtigt, at der også er information om, hvordan myndigheden kan kontaktes uden for normal arbejdstid, hvis en beredskabshændelse indtræder.

Ledelsen har ansvar for at sikre, at organisationen råder over et robust og fleksibelt beredskab, der kan anvendes, når de daglige ressourcer og rutiner ikke længere er tilstrækkelige. Beredskabsgruppen skal bemandes, så den sikrer adgang til nødvendige kompetencer og sikrer handlekraft.

Sårbare forbrugere

Det er DANVAs opfattelse, at drikkevandsselskabet kan definere kommunen som én samlet sårbar forbruger, som de skal have en veldefineret indgang til. Efterfølgende skal kommunen så informere kommunens institutioner mv.

Beredskabsgruppe

En beredskabsgruppe bør som minimum bestå af kommunen, drikkevandsselskabet og embedslægen. Alt efter sagens omfang kan det være relevant at tilknytte f.eks. den kommunale beredskabschef eller en kommunikationsmedarbejder.

Den formelle beredskabsgruppe nedsættes af myndigheden.

Kommunale beredskabsplaner

Ifølge beredskabsloven skal kommunerne udarbejde kommunale beredskabsplaner, som også skal indeholde beredskabsplanlægning for vandforsyningsområdet.

Kommunens roller i beredskabssituationer er:

 • At sikre, at drikkevandets kvalitet er dokumenteret i orden.
 • I samarbejde med embedslægen at vurdere, hvorvidt indtagelse kan udgøre en sundhedsrisiko.
 • At sikre, at drikkevandsselskabet kan løfte sin opgave med information.
 • At sikre information internt i kommunalt regi.
 • At sikre information til fødevareregionen.
 • Evt. at sikre levering af nødforsyning til kunderne.
 • At sikre, at vandværket igangsætter de nødvendige handlinger uden unødig forsinkelse.
 • At sikre efterfølgende evaluering af hændelsen og indbygning af erfaringer i beredskabsplanen og organisationen i øvrigt.