Regeringen og partierne er blevet enige om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. I aftalen indgår et selvstændigt afsnit om vandsektoren, som har fokus på at skabe incitamenter til udvikling af løsninger, som skal imødegå klimaudfordringer og et mål om, at den danske vandsektor skal blive energi- og klimaneutral. Forligspartierne har i aftalen fokuseret både på det direkte potentiale med at sænke udledningen af drivhusgasser og på de afledte effekter, der blandt andet skal opnås via en energi- og klimaneutral vandsektor.

I aftalen fremgår at:

  • Der indføres grænseværdier for renseanlæggenes lattergasemissioner for renseanlæg, der renser spildevand svarende til 30.000 PE personers udledning (PE).
  • Det afklares, hvordan den økonomiske regulering af sektoren kan indrettes, så spildevandsselskaberne på en effektiv måde får styrket økonomisk incitament til at genanvende fosforen i slam og spildevand.
  • Der udarbejdes en vejledning om, hvordan blødgøring kan implementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger.

Desuden skal der ske følgende for at understøtte målet om en energi- og klimaneutral vandsektor:

  • Undersøge om den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og spildevandsselskaber får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer effektivt til gavn for forbrugerne.
  • Gennemføres en ”Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor”. Modellen indebærer, at Miljø- og Fødevareministeriet beder alle drikke- og spildevandsselskaber, omfattet af vandsektorloven, melde deres ambitioner i forhold til energiforbrug, energiproduktion, CO2-emissioner, lattergas-emissioner og metan-emissioner frem mod 2030 ind til Miljøstyrelsen.
  • Undersøge, hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter for sektorens omkostningsniveau, miljø- og klimatryk, eksport af dansk miljøteknologi og forbrugerinddragelse.

 

DANVA har gennem sit arbejde sammen med medlemmerne sat et stort aftryk på denne aftale, idet foreningen allerede i et brev til Miljø- og Fødevareministeren april 2019 har foreslået en fremgangsmåde, hvor sektoren selv melder sine mål for energi- og klimaneutralitet ind.

Vi har også gennem længere tid, sammen med medlemmerne og i dialog med Miljøministeriet, drøftet, hvordan vandselskaberne kan opgøre energi- og CO2, så det genspejles i det nationale klimaregnskab.

Foreningen vil nu i tæt dialog med medlemmerne vurdere og afklare, hvad der skal til for, at ”Parismodellen” kan gennemføres, og hvordan indmeldinger om energiforbrug og -produktion, CO2, lattergas og metan kan foregå på en hensigtsmæssig måde. Vi vil herunder konkret se på, hvordan en ambition om lattergas- og metan-emissioner kan indmeldes. I den sammenhæng afventer vi afrapportering af MUDP’s lattergaspulje, som undersøger mulighederne for online måling af lattergas, så man bedre kan reducere udledningen af lattergas. Det forventes, at der kan hentes erfaringer fra dette projekt.

I forhold til at få styrket det økonomiske incitament til at genanvende fosforen i slam og spildevand er det glædeligt, at aftalen nu vil gøre det mere attraktivt for spildevandsforsyningerne at arbejde med løsninger som f.eks. struvit og andre metoder til udtræk af fosfor fra spildevand, slam og aske.

DANVA vil i den kommende tid igangsætte en række projekter og medlemsaktiviteter, som vil sætte fokus på, hvordan vandselskaberne udmønter de forskellige elementer i klimaaftalen.

Det er glædeligt, at politikkerne har haft stor fokus på, at den økonomiske regulering tilpasses udviklingen, så vandselskaberne kan gennemføre den ønskede klimaindsats.

Vil du vide mere, eller er du interesseret i at deltage i dette arbejde, kan du kontakte Thomas Sørensen ts@danva.dk tlf.:

Læs hele klimaaftalen her – vandsektoren fremgår på side 14