1188 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Affordability+notat.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

1.2+Byudvikling+i+OSD+områder+det+muliges+kunst.pdf

9.2+Miljøfremmendes+toffer+-+Artur+Mielczarek.pdf

Miljøfremmede+stoffer+regler+og+de+nationale+myndigheders1.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Julebrev 2017.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

LETT-notat_Inhabilitet_2007.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

Procedure for vurdering af korrosionshastighed af betonoverflader_Vejledning.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

27.02.2019_Notat om overtagelse af arealer til regnvandshåndtering.pdf

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

Orientering om forbrugerklageloven og standardvedtægten 24.9.2015

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

Inddrivelse_DANVA-brev til Skatteministeriet_14.02.2017

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Bilag_2 _Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

2014_Temadag_Medfinansiering_klimaprojekter_27.02.2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

Mikroplast_renseanlæg_2015_rapport_DHI_DANVA

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

Følgebrev ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 15.12.

BLST_Notat_Luk_for_vandet.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning (2).pdf

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning.pdf

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

201510-Netværks+notat+-+normalregulativet+2014+(2).pdf

Justeret_standardbetalingsvedtægt_kap_3_B_D.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+og+standardvedtægten+24.9.2015.pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

09-08727+Istandsættelse+af+kloakker+i+privat+fællesvej.pdf

12-13019+Forespørgsel+om+vejafvandingsanlæg.pdf

DDV-R+Integrationsmetoden+v1.0+okt+2012.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Vejledning+22_Vandspild.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr 55 - TV-inspektion af store ledninger.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

ATEX_vejledning_samlet.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

NoDig_Infra_oversigt_InteresseNetværk_23092016.pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0 (1).pdf

201606-Datatilsynets+12+spørgsmål-opstart (1).pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016.pdf

Bilag-4-Databehandleraftale-10-3-2017.pdf

VUDP_Revisionsinstruks_under_300.000.pdf

VUDP_Revisionsinstruks+over+300.000.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Program_Mikroplast_26.09.2017.pdf

Marina_Bergen_Jensen_Universiteternes+rolle+27.04.2017.pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

IWA_Host_Country_Committee_Kick_off_27._april_2016_HKA_presentation.pdf

2016+VEDTÆGT+Nationalkomiteen.pdf

Affald+som+ressource+Morten+Carlsbæk_DAKOFA.pdf

VARGA+projektet+Jeanette+Madsen_EnviDan.pdf

Præsentation+af+kodeks+for+god+selskabsledelse+i+kommunale+forsyningsselskaber+ved+CEL.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

3.4+fra+11+til+et+renseanlæg+centralisering+af+spildevandsrensning.pptx.pdf

12.1+Skrift31_serviceniveau+for+vand+på+terræn_bpa091116_2.pdf

Anne+Kirstine+Bjerring+Workshop+2_Fremtidens+RA.pdf

DANVA+Temadag+om+Fremtidens+renseanlæg+-+ild+og+jord_+Anita+Rye+Ottosen.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+energibalancer-DANVA.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+KOD+håndtering+-+Envidan.pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+Performance+Benchmarking+joannes+gaard.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+teknologiudvikling+joannes+gaard.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf

Bedre+udbud+og+tilbud+–+Ja+tak+ved+orbicon.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf (1)

Branchens+og+sektorens+ønsker+til+gensidige+forbedringer+i+forbindelse+med+udbud+DANVA_VELTEK+PP2+TKR.pdf

2_2016_01_26+Drikkevandssensorer+LORA+(1).pdf

3_Albrechtsen+Sensorer+-+SEMIVA+projektet+v3+(1).pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

Referat_Spor+4_Maskiner_styring_og_indkøb.pdf

Referat_spor_5_Fra_energineutral_til_klimaneutral.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Rammer+for+vandområdeplaner+ved+Susanne+Vangsgaard.pdf

Vandplaner+set+fra+kommunalt+synspunkt+ved+Niels+Philip+Jensen.pdf

Samspil+vandområdeplaner+og+klimatilpasning+-+JPL.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

Erfaringer+fra+el-sektoren+-+Jens+Bahne+SE+(1).pdf

Oplæg+Danva+10-3-15_DTI_Fischer+OPDATERET.pdf

Danva+Forsyningstræf+Forurenings+Kalundborg+opdateret.pdf

Droner+ved+Søren+Rolin+og+Claus+Reimers+Hvelplund.pdf

Mærkning+og+krav+til+forsyningsrør+ved+Sten+Kloppenborg.pdf

Erfaringer+med+branchefinansieret+klagenævn+-+Mathilde+Øelund+Jensen.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

6_Klaus_Ising_Hansen_Byggeriets_Kvalitetskontrol.pdf

7_Jens_Steen_Larsen_Vinkel_Kommunikation.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014 (1).pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

SVANA-400-00054_Vandkvalitetsbek_Høringsvar_DANVA.pdf

Bilag_SVANA-400-00054_DANVA_Høringssvar.pdf

Bilag_SVANA-400-00054_DANVA_Høringssvar.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

Program mikroplast red.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

Studietur om udnyttelse af spildevand i energiafgrøder_30.10.2017.pdf

Program mikroplast 14-09-2017.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016 (1).pdf

Flyer_Brudregistrering+1.0.pdf

2 2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning (11 ).pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

Birthe+Boisen+Workshop+persondata+den+14.+november+2016+hos+DANVA+powerpoint.pdf

2.++oplæg+Finn+Asmussen+HOFOR_DANVA_14-11-2016_02.pdf

Behandling+af+persondata+i+virksomhed.pdf

2016.04.20_Artikel_Persondatalovgivning+kort+intr.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0.pdf

Eksempel fra KOMBIT - Udkast til krav om compliance med persondatalovgiv....pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Konference Vejafvanding 03.05.2018.pdf

Konference - uvedkommende vand 12.04.2018.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Mikrobiel+forurening+og+kloring+i+vandforsyninger+2008.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

Seminar 23.02.2018_Cirkulære vandsystem i landbrugsområder.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

Forretningsorden_for_generalforsamlinger_2016 (2).pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

Folder, DANVAs nye datamodeller.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

20160216-EY_kortlægning_kommunale_garantiprovisioner_for_låntagning.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

BLST-notat__VSL___§16_-_Garantiprovision_ver2+(1).pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

51-18[1].pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

20181130_Bilag_restancer_SAU.pdf

2018.11.30_Brev_SAU_Restancer forsyninger.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

193301Program.pdf

Program.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

2019.02.27_Høringssvar_Ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2018.02.27_Høringssvar_ekspertpanelets anbefalinger.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 1 marts.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 11 marts.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

HOFOR Verdens Vanddag 2019.pdf

Program 1. oktober 2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 20 marts.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

Program 01-10-2019.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

Vandforum 2019 program.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

AP2 Teknisk Rapport_VUDP_Emissions- og energioptimering.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

2019 - 1905 VUDP Revisionsinstruks over 300t.pdf

vudp_revisionsinstruks_under_300000.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

DANVA Sikkerhedsanalyse 2019.pdf

Udbudskonference_20.06.2019_program.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

Aarhus_Vand_PM_Fremtidens_energiproducerende_renseanlæg_06.11.2013

Brev_til_Skatteministeren_vedr._ inddrivelse_20.09.2015

Temadag_25.11.2013_Politisk_fokus_separerings-projekter_FINAL

DANVA Bestyrelseskursus_Formand-næstformands_rolle_flyer

Program_Bestyrelsens_vaerdiskabende_samarbejde_7_oktober_2015_aarets_offentlige_bestyrelseskonference

Invitation_21.05.2015_Markedsmodningsfond_og_DANVA

Invitation_PCP-møde_31.08.2013_Markedsdialog_spildevand

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

DLFs anbefaling omkring brug af signaturer på ledningsplaner

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

DANVA_vedtægter_2016.pdf

DANVAs_medlemsydelser_NYT_Sidedokument_gældende_fra_31.+december_2015.pdf

Kontingentstruktur_NYT_Sidedokument_gældende_fra_31.december_2015.pdf

DANVA+vedtægter+2014.pdf

Kontingentstruktur+Sidedokument+final.pdf

Sidedokument+DANVAs+medlemsydelser+april+2015.pdf

Nr.1_Fysiske_aktiver.pdf

StandardvedtaegtPrivate.pdf

Vandforbrugsrapport030903endeligrapport.pdf

Vejledning_nr_63. Definitioner_og_registreringer_paa_kundeomraadet m. bilag.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

2011.08.11-Rapport-køkkenkværnsrapport-LF.pdf

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

Effects+of+future+climate+change+on+water+resources+in+Denmark.pdf

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

GTVIViewer_produktblad_A4_0514.pdf

GDANDASXML_produktblad_A4_0514.pdf

IntergraphForsyningsPortal_produktblad_1213.pdf

GLERPlot_produktblad.pdf

201512-Persondataforordning-nyhedsbrev-KromannReumert (1).pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

VUDP_uddelingsvilkår.pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

DANVA_udlejning_Brochure.pdf

2017.05.18.Sidedokument_Vandsektorens_Udviklings_og_demonstrationsprogram.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

Final+Bid+Copenhagen_reduced+version_IWA+WWCE+2020.pdf

IWA+Host+Country+Committee+27.+april+2017_HKA.pdf

CALL_Copenhagen_IWA.pdf

Anders+Bækgaard+IWA+WWCE+2020+Kick+of+prolog+270416.pdf

IWA+rejselegat-annonce+2016.pdf

KRITERIER_rejselegat_2013.pdf

DANVA+Regionalmøder+sep-2016+agenda.pdf

20.09.2017_program_temadag+om+vejledning+for+tømningsordninger.pdf

Cirkulær+økonomi+Per+Henrik+Nielsen_VCS.pdf

Partnerskaber+Kaj+Stjernholm_Stjernholm.pdf

Fosforprojekt+Per+Halkjær+Nielsen_Aalborg+Uni.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-+ejer+perspektiv.+-+Niels+Højberg.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-+bestyrelsesperspektiv+Lars+Goldschmidt.pdf

Nye_finansieringsmodeller_Udvikling_af_brancheløsninger_Mads+Bayer.pdf

Torben_Wiese_Hvordan_skaber_du_fremtiden.pdf

Værdien+af+Vand+-+En+Live+Performance.pdf

Hvor+er+de+største+ulykkesrisici+i+en+forsyningsvirksomhed.pdf

Strategisk+brug+af+medarbejdergoder+-+DANVA.pdf

Sundhed+og+trivsel+i+VandCenter+Syd+as.pdf

Ren+Besked+Hvad+sker+der+i+selskabet+når+sundhed+sættes+på+dagsordenen.pdf

Eksponering+for+norovirus+blandt+gruppe+af+spildevandsarbejdere+på+Rensenanlæg+Lynetten.pdf

Lars+Gadegaard+Persondataindlæg+på+forsyningstræf+Comwell+Roskilde+20170202.pdf

Danva+20170202+Desinfektion+med+UV+-+Anvendelser.pdf

H2S_pH_projekt_DANVA_Forsyningstræf_2017_compressed.pdf

Det+gode+arbejdsmiljø+for+det+kørende+folk.pdf

0.4+HOFOR++Vand+og+sundhed_071116b+PDF.pdf

1.3+Virkemidler+til+grundvandsbeskyttelse+når+skov+ikke+er+en+mulighed.pdf

1.4+Nikkel+Nitrat+%26+Strontium+Ingredienser+i+Grundvandet+ved+Aalborg.pdf

4.1+Thisted+Vand_DV-konverence+2016_CTH.pdf

4.2+Nye+indvindingstilladelser+har+vi+de+nødvendige+data.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

4.5+Aldersdatering+af+grundvand+på+TREFOR+Vands+Kildepladser.pdf

2.1+Driftsresultater+fra+fremtidens+energiproducerende+renseanlæg+i+Egå.pdf

2.3+Internationalt+samarbejde+om+granulært+slam.pdf

2.4+Nyt+tiltag+for+simpel+og+effektiv+optimering+af+efterkalringstanke.pdf

2.5+Pilotanlanlægget+-+Artur+Mielczarek.pdf

5.1+Energieffektivt+beluftersystem+BIOFOS.pdf

5.2+NY+Lattergas++Dansk+vand+16+final+4.10.pdf

5.3+Optimalt+beluftning+hos+Bluekolding.pdf

5.4+Etablering+af+fælles+visualiseringssystem+for+SCADA+data+Dansk+Vand+Konference+2016.pdf

5.5+Energieffektivisering+på+renseanlæg.pdf

3.1+Samfundsøkonomisk+analyse+af+de+trafikale+konsekvenser+ved+foring+af+ledninger.pdf

3.2+MachineLearning+frem+for+TV-inspektion.pdf

3.5+Uvedkommende+vand+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

6.3+Klimatilpasning+Kgs.+Lyngby+04.11.16.pdf

6.5+Opdateret+Tilblivelse+af+regnvandssø+1.0.pdf

8.2+Udfordringer+med+koagulering+og+UF+membran.pdf

8.3+Optimering+af+biologisk+jernfjernelse+på+Astrup+Vandværk.pdf

8.4+Wagner_et_al_DVK_2016_nitrifikation_sporstoffer.pdf

8.5+blødgøring+frederiksberg+9-11-16.pdf

11.2+Undersøgelse+af+lækage+på+større+drikkevandsledninger.pdf

14.1+Klimatilpasning+af+vandforsyningen.pdf

14.2+Danmarks+første+centrale+sekundavandsanlæg.pdf

9.1+Hospitalsspildevand_Herlev_November_2016_Dansk_vand_3.pdf

9.3+Præsentation+DANVA-båndfilter+og+mikroplast_2.pdf

9.4+Andersen_DanskVand2016_Et+MBBR+og+ozon+baseret+pilotrenseanlæg+til+behandling+af+hospitalsspildevand+i+Skejby.pdf

12.2+Afstrømning+på+grønne+områder_VTUF+projekt_LeneBassø.pdf

16.4+Genudvinding+af+fosfor+hos+Herning+Vand.pdf

16.5+Spildevand+opvarmer+boliger+i+Kolding.pdf

10.1+Dansk+Vand+konference+Nov+2016+Søren+Thorndahl.pdf

10.2+Oversvømmelsesrisiko+-+Signe+Barnes+-+Dansk+Vand+Konference.pdf

10.4+KjartanRavn_DanskVand_9nov2016_final.pdf

13.1+Håndbog+i+behandling+af+bio-pulp+fra+KOD+på+kommunale+rådnetanke.pdf

13.2+Pilotprojekt+med+køkkenkværne+på+tryksat+system+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

13.5+NYESTE+MUDP+projekt+med+OXxOFF+og+lattergas+måleren+Danva+2016-tilrettet+-+08112016.pdf

17.2+Hvorfor+virker+LAR+anlægget+ikke+som+forventet.pdf

17.5+Vejbede+som+forsinkelse+eller+nedsivning.pdf

Lars+Gadegaard+DANVA_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Mette+Godsk+Aalborg+Kloak_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Jackie+Sandgaard+HEXAGON_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016..pdf

Anders+Tvegaard+Orbicon_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Hvordan+sikrer+vi+mest+effektiv+rensning.pdf

Finn+Nielsen+Workshop+2+Fremtidens+satsningsområder+Decentral+vs.+Central+rensning.pdf

Hospitalsspildevand_DANVA_Ulf_Nielsen_HO.pdf

Line+Markert+-+kommunernes+styringsmuligheder.pdf

Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Roskilde+Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

Bedre+Udbud+og+Bedre+Tilbud+ved+krüger.pdf

Bedre+udbud+og+tilbud+–+ja+tak+ved+Niels+Nielsen.pdf

4_Albrechtsen+Sensorer+-+Forskerverdenen+v2.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

Referat_spor+2_Spildevandsbehandling_og_beluftning.pdf