508 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer
Publikationer
Nyheder
COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

DANVA årsmøde 2016 - 46.jpg

Grundlæggende bestyrelseskursus - for bestyrelse og direktør

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Vejledning om vandselskabernes tilknyttede virksomhed i høring

Vejledning nr. 97 - Vejledning om drift og vedligehold af regnvandsbassiner

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Spildevandsforsyningens pligt til at undersøge private grunde

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Kommunalt ejede spildevandsselskabers adgang til at afbryde forsyningen

Kan et krav overgives til fogedretten, uagtet at påskrivelser aldrig når frem til kunden?

Databeskyttelse

Afklaring om forsyningers brug af fjernaflæsningsmålere i forhold til databeskyttelsesforordning

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

Børn og dyrs beskyttelse ved lukning for vandet

COLOURBOX5551649.jpg

Vejledning om vandselskabers behandling af aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven