338 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Ikke påvirkelige omkostninger - krav om offentliggørelse af aftaler indgået mellem vandselskab og forbruger

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

DANVA efterlyser bevis for påstand om overinvestering

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Arwos vil udvikle forretningen ved at støtte fosfor-forskning

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Vejledende notat om særbidrag for særligt forurenet spildevand

Vandpris i Danmark er lavere end i en række europæiske lande

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Intelligent styring af vandselskabernes elforbrug

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Afbestillingsbetingelser

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Renovering af vej med krydsende spildevandsanlæg – gæsteprincippet