Den foreliggende hovedrapport præsenterer de væsentligste resultater fra erfaringsopsamlingen og sammenholder disse med resultaterne af litteraturstudiet. Der gives en række anbefalinger i relation til udførelse og regenerering af boringer, og endvidere gives et skøn over det samlede potentiale for energibesparelser, opnået ved boringsoptimering på landsplan.

Download vejledning

Hent vejledningen her.