mødebord med deltagere papirer mobiler og kuglepenne.jpg

Oversigt over på de anbefalinger, det er vigtigst at arbejde med først.

Med klare mål og struktureret viden om risiko får selskaberne et grundlag for at prioritere ressourcer og indsatser for at sikre den rette målopfyldelse så effektivt som muligt.

DANVA har sammen med Dansk Fjernvarme opstillet 23 anbefalinger til, hvordan forsyningsselskaber bedre kan arbejde med styring af aktiver. Der er også udarbejdet en Quickguide.

Download Quick guiden til bedre styring af aktiver her.

Quick Guiden giver en introduktion til styring af aktiver og peger på de anbefalinger, der er relevante at arbejde med først. De vigtigste punkter er:

A. Forklar formålet
B. Involver organisationen
C. Kend gruddata
D. Kortlæg aktivernes tilstand
E. Opstil selskabets mål
F. Afklar risici
G. Brug eksisterende data
H. Tænk totaløkonomi

Quickguiden tilbyder også et værktøj til opfølgning i form af selv-evaluering. Selvevalueringen kan give et billede af, hvor selskabets nuværende praksis ligger i forhold til de 23 anbefalinger og bruges til at følge udviklingen i implementeringsfasen.

Hvad er styring af aktiver?

Kort introduktion: 
Styring af aktiver gør, at selskaber arbejder systematisk med at få størst værdi fra anlægsaktiver i aktivernes levetid - fra anskaffelse til bort-skaffelse. Styring af aktiver bygger på flere elementer:

  • Den værdi som aktiverne bidrager med i forhold til selskabets mål inden for service, miljø, ressourcer mv.
  • Det lederskab, der skaber ejerskab og klarhed om roller og ansvar samt sikrer de nødvendige ressourcer, viden og uddannelse.
  • Den sammenhæng, der er mellem selskabets strategi og bl.a. planlægning af vedligehold, så der tages hensyn til risiko og økonomi. Det bidrager til et fokus på performance i mangel af et passende, bredt begreb på dansk.
  • Den opfølgning på mål og aktiviteter, der systematisk bidrager til løbende forbedringer.

Styring af aktiver er den betegnelse, Dansk Standard bruger i den danske udgave af ISO 55001. Betegnelserne styring af aktiver og den engelske betegnelse, asset management, bruges begge, og der er ingen forskel i indholdet.
Der henvises til de 23 anbefalinger for en udførlig gennemgang alle anbefalinger og til de erfaringer fra forskellige selskaber, der er tilgængelige her.