Forside-23-anbefalinger.jpg

Inspiration til forsyningsselskabers arbejde med asset management.

DANVA har sammen med Dansk Fjernvarme opstillet 23 anbefalinger til, hvordan forsyningsselskaber bedre kan arbejde med styring af aktiver.

Download 23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.

Hvad er styring af aktiver?

Kort introduktion:

Styring af aktiver gør, at selskaber arbejder systematisk med at få størst værdi fra anlægsaktiver i aktivernes levetid - fra anskaffelse til bortskaffelse. Styring af aktiver bygger på flere elementer:

  • Den værdi som aktiverne bidrager med i forhold til selskabets mål inden for service, miljø, ressourcer mv.
  • Det lederskab, der skaber ejerskab og klarhed om roller og ansvar samt sikrer de nødvendige ressourcer, viden og uddannelse.
  • Den sammenhæng, der er mellem selskabets strategi og bl.a. planlægning af vedligehold, så der tages hensyn til risiko og økonomi. Det bidrager til et fokus på performance i mangel af et passende, bredt begreb på dansk.
  • Den opfølgning på mål og aktiviteter, der systematisk bidrager til løbende forbedringer.


Styring af aktiver er den betegnelse, Dansk Standard bruger i den danske udgave af ISO 55001. Betegnelserne styring af aktiver og den engelske betegnelse, asset management, bruges begge, og der er ingen forskel i indholdet.
Anbefalingerne er opstillet med udgangspunkt i best practice, beskrevet med standarden for styring af aktiver (ISO 55001) og asset management maturity (The Institute of Asset Management). Anbefalingerne er dermed også en trædesten for de selskaber, der på et tidspunkt ønsker at gå længere i retning af en certificering efter ISO 55001.

Fire principper for anbefalingerne

Anbefalingerne er blevet til efter dialog med flere selskaber, der har vist sig at arbejde meget forskelligt med styring af aktiver. De 23 anbefalinger er på den baggrund opstillet ud fra følgende 4 principper:

1. Retning: Anbefalingerne skal inspirere og angive en klar retning for styring af aktiverne baseret på bl.a. standard for styring af aktiver og selskabernes erfaringer. Det er vigtigt, at det enkelte selskab finder den fremgangsmåde, der passer det enkelte selskab bedst i det videre forløb.

2. Niveauer: De 23 anbefalinger er opdelt i to niveauer (I og II). Nogle anbefalinger (I) henvender sig til alle selskaber inden for en overskuelig årrække, mens andre (II) henvender sig til de selskaber, der vil gå længere.

3. Rækkefølge: Der er opstillet forslag til, hvilke anbefalinger selskaberne kan begynde med. De 8 første anbefalinger (A – H) er markeret i indholdsfortegnelsen, og det er også angivet ved den enkelte anbefaling, om den er blandt de 8 første anbefalinger.

4. Sammenhæng: Anbefalingerne hænger sammen. Det betyder, at selskaber får størst glæde af systematikken i styring af aktiver, når de fx både opstiller mål, tager stilling til risici samt totaløkonomi og beslutter vedligehold og investeringer med afsæt i data og viden.

Læsere kan eventuelt orientere sig i den udarbejdede Quick Guide, der giver en kortfattet introduktion til styring af aktiver og udvalgte anbefalinger.

Som bilag til anbefalingerne er udarbejdet et selvevalueringsværktøj. Selvevalueringen kan give et billede af, hvor selskabets nuværende praksis ligger i forhold til de 23 anbefalinger samt til at følge fremdriften i implementeringen af anbefalingerne.