Læs referat af møde

Dagsorden 

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat af møde d. 30. november 2018
 • Meddelelser og herunder
  Opsamling på strategiseminaret den 28. marts
  Status i f.t. implementering af tillægsaftale til den nationale pesticidstrategi (BNBO)
 • Behandling af forslag til program for DANVAs Årsmøde 2019
 • Behandling af forslag til dagsorden m.v. for Generalforsamlingen
 • Behandling af forslag til foreningens skriftlige beretning
 • Behandling af forslag til DANVAs regnskab 2018
 • DANVA personaleregnskab 2018
 • Behandling af forslag til fastsættelse af DANVAs kontingent 2020
 • Behandling af forslag til fastsættelse af indbetaling til VUDP i 2020.
 • Vandsektorens skattesag
 • Vejledning om aktindsigt
 • Status vedr. IWA2020
 • DANVA Lønstatistik 2018
 • Emner med særligt potentiale for formidling/debat i medlemskredsen eller pressen?
 • Eventuelt

Til skriftlig orientering (gennemgås kun ved spørgsmål)

 • Status for udviklingen i sektorens gældsoptag hos KommuneKredit
 • Orientering om verserende pressesag 
 • Orientering om resultatet af DANVA bestyrelsens elektroniske behandling om afbrydelse af spildevandsservicen
 • Orientering om forbrugervalg 2017/2018
 • Orientering om vandselskabernes anvendelse af kodeks for god selskabsledelse
 • Udpegning af medlem af Teknologirådets repræsentantskab på vegne af DANVA 
 • Udpegning af Birgitte Mogensen som medlem af Forbrugerklagenævnet
 • Status for DANVAs arbejde i forhold til hjemmel og finansiering af omkostninger ved håndtering af drænvand
 • EurEau’s manifest i tilknytning til valget til Europa Parlamentet
 • Høringslisten
 • Presseklip
 • Næste møde
 • Onsdag den 22. maj kl. 14.00 i tilknytning til DANVAs årsmøde. Mødet afholdes på Hotel Britannia i Esbjerg.