2020-08-17-ikon-sammenhængende regulering.jpg

DANVA arbejder for en fremsynet, sammenhængende regulering, der sikrer vandselskabernes effektivitet og samtidig skaber råderum til værdiskabende løsninger i relation til den daglige drift, de langsigtede anlægsfinansieringer og innovationskraften.

Reguleringen af vandsektoren har i et årti overvejende  været fokuseret på at hente økonomiske effektiviseringspotentialer. 

Effektivitet er et ultimativt succeskriterie for vandsektoren. I lyset af ambitiøse klimamål, en stigende efterspørgsel efter bærdygtige løsninger og behovet for en grøn omstilling er det også vigtigt, at reguleringen fremover tilgodeser, at effektive vandselskaber kan levere på flere bundlinjer. 

I en hurtig, foranderlig verden er det hensigtsmæssigt, at vandselskaberne styres efter de bedste ledelsesprincipper. 

DANVA arbejder for en fremsynet, sammenhængende regulering, der sikrer vandselskabernes effektivitet og samtidig skaber råderum til værdiskabende løsninger i relation til den daglige drift, de langsigtede anlægsfinansieringer og innovationskraften.

Målsætning

  • DANVA har fokus på udvikling af en ny regulering, der både giver vandsektoren høj effektivitet og et samfundsværdiskabende råderum i relation til vandselskabernes daglige drift, langsigtet finansiering af anlæg og deres udvikling af nye  løsninger. 
  • Reguleringen skal baseres på transparens og effekt, så vandselskaber, der præsterer bedre end stillede effektiviseringskrav, kan levere på flere bundlinjer end udelukkende den økonomiske og dermed bidrage til værdiskabelse med grøn omstilling, bæredygtig vækst og velfærd. 
  • Vandselskaberne forbliver i demokratisk ejerskab til gavn for samfundet og ledes efter principperne om god selskabsledelse. 

Value cannot be null. Parameter name: source