_C0P4464.jpg
Som del af medlemsloyalitetsprogrammet har DANVA gennemført en omfattende medlemsundersøgelse med både spørgeskema og besøg. Formålet er, at foreningen ønsker at være relevant i sin service og troværdig i sine faglige og politiske udmeldinger.

81 pct. af DANVAs medlemmer er enten meget tilfreds eller tilfreds med DANVA. 84 pct. mener, at foreningen overordnet set lever op til selskabets forventning.

Det er de overordnede resultater af en spørgeskemaundersøgelse, DANVA har gennemført blandt medlemmerne. Den store tilfredshed bekræftes af en omfangsrig besøgsrunde. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden 5. december 2017 til 02. januar 2018. På baggrund af en svarprocent på 65 pct. vurderer konsulentvirksomheden Pluss, der har gennemført undersøgelsen, at undersøgelsens resultater tegner et dækkende billede af selskabernes syn på DANVA.

81 pct. af selskaberne er meget tilfredse eller tilfredse med DANVA

Og resultaterne viser, at DANVAs medlemmer overordnet set er meget tilfredse med DANVAs arbejde.

81 pct. af selskaberne angiver at være meget tilfredse eller tilfredse med DANVA, mens 83 pct. angiver, at DANVA lever op til selskabernes forventninger.

Spørger man medlemmerne, hvad der især har betydning for deres medlemskab, fremhæver de først og fremmest DANVAs arbejde med synlighed og interessevaretagelse. Det er samtidig et af de områder, hvor medlemmerne er mest tilfredse. Derefter følger rådgivning og vejledning, hvor tilfredsheden dog er mindre. Faglige aktiviteter er det område, der tillægges relativt mindst betydning.

DANVAs politiske arbejde er i overensstemmelse med medlemmernes forventninger

83 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser, og 83 pct. er enige eller meget enige i, at DANVA er en offensiv og synlig aktør i forsyningssektoren. Dermed er langt størstedelen af selskaberne meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser. Samtidig angiver henholdsvis 40 pct. og 51 pct., at interessevaretagelsen har meget stor eller stor betydning for deres medlemskab af DANVA.

Det område, hvor medlemmerne udtrykker mindst tilfredshed, er DANVAs evne til at påvirke relevant EU-lovgivning. Her er 28 pct. tilfredse eller meget tilfredse, mens 35 pct. angiver ”ved ikke”, hvilket dels reflekterer de meget lange lovgivningsprocesser i EU men også kompleksiteten i formidlingen af relevansen af den europæiske lovgivningsproces.

Den faglige kvalitet og den pædagogiske formidling er vigtig

87 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs udbud af faglige aktiviteter, mens ingen angiver at være utilfredse. Der er generelt tilfredshed med de forskellige aspekter af DANVAs faglige aktiviteter. Dog angiver 20 pct., at de er utilfredse med prisen for deltagelse.

Til gengæld er prisen af relativt mindre betydning end flere andre parametre, hvor især den faglige kvalitet og den pædagogiske formidling fra underviseren fremhæves som vigtige.

Medlemmerne benytter sig især af rådgivning om juridiske spørgsmål

72 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs ydelser inden for rådgivning og vejledning. Når der spørges til specifikke områder, er tilfredsheden generelt større end den overordnede tilfredshed med rådgivning og vejledning. Tilsvarende tillægges de enkelte områder større betydning end vejledning og rådgivning overordnet set. Medlemmerne benytter sig især af rådgivning om juridiske spørgsmål. 22 pct. angiver, at de ikke har benyttet sig af skriftlige vejledninger eller værktøjer, som DANVA stiller til rådighed.

DANVA er samarbejdsorienteret og alliancesøgende

58 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs samarbejde og alliancer med andre foreninger og netværk, og 75 pct. er meget enige eller enige i, at DANVA er samarbejdsorienteret og alliancesøgende. 57 pct. mener, at DANVA i højere grad bør samarbejde og danne alliancer med nationale foreninger og netværk. For så vidt angår samarbejde og alliancer med internationale foreninger og netværk er medlemmerne overvejende tilfredse med status quo.

Medlemmerne værdsætter relevans og aktualitet

89 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs medlemskommunikation. Samme billede tegner sig for tilfredsheden med hjemmesiden, magasinet Dansk Vand og nyhedsbrevene. Generelt opfattes medlemskommunikationen positivt på tværs af de forskellige aspekter – især ift. at være relevant og aktuel og levere indsigt i ny viden om lovgivning og andre faglige emner.

Besøg hos 83 medlemmer

Inden spørgeskemaundersøgelse har DANVAs sekretariatet tilbudt alle DANVA medlemmer et besøg til en snak om opfattelsen af DANVA som medlemsorganisation og interesseorganisation og om hvad der går godt og skidt og hvad vi kan gøre bedre. 

I perioden mellem maj 2017 til december 2017 har 10 af sekretariatets medarbejdere i alt besøgt 83 selskaber i hele landet.

Overordnet set, bekræfter medlemsbesøgene det meget positive billede af DANVAs arbejde, der kommer til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen. Besøgene uddyber nogle forhold, hvor sekretariatet sammen med medlemmerne skal undersøge muligheden for at justere arbejdet.

DANVA fastholder linjen - og drøfter ændringer med medlemmerne

Konklusionen af undersøgelserne er, at DANVA bør fastholde linjen på områder som synlighed og interessevaretagelse, faglige aktiviteter og medlemskommunikation, men at foreningen også bør drøfte nogle af tilbagemeldingerne med f.eks. DANVAs rådgivende udvalg for at undersøge om de skal medføre en omprioritering på enkelte områder.

Undersøgelserne gentages i 2018

Medlemsloyalitetsprogrammet fortsætter, og det samme gør medlemsundersøgelserne også. I 2018 udsender sekretariatet igen en spørgeskemaundersøgelse og vil i løbet af 2018 og 2019 igen tilbyde at besøge alle medlemmer. 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?