Forligskredsen bag aftalen om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor har nu chancen for at løse problemet med ekstraskat på vand. 23. november vil forsyningsministeren og skatteministeren præsentere forligspartierne for Skatteministeriets redegørelse om problemerne med vandsektorens skatteforhold. Hvis parterne finder en løsning, kan vandregningen blive lavere for familier og erhvervsliv. 

Det er DANVAs håb, at Skatteministeriets redegørelse giver et klart billede af skatteproblematikken og samtidig kommer med forslag til, hvordan politikerne kan løse sagen. DANVA har på vegne af vandselskaberne og deres forbrugere en stor interesse i, at politikerne udstikker retningslinjer for en fremadrettet løsning. 

Det optimale vil være, at politikerne konfirmerede den udmelding, som de kom med i 2009, hvor essensen var, at forsyningerne ikke forventedes at give et skattemæssigt overskud af betydning. Dette vil dels være i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, der gælder for sektoren, dels understrege, at man naturligvis kan have tillid til politiske udmeldinger. 

DANVA opfordrer til at sikre, at den dybt komplekse regulering, der er forankret i forskellige ministerier spiller sammen på en sådan måde, at vandselskaberne ikke bliver bragt i skatteposition. Med mindre der er tale om beskatning af et reelt overskud. 

Med en skjult skatteskrue på vand listes samlet set op mod 25 milliarder kroner op af lommerne på husstande og virksomheder, og det sker på en måde, så vandkunderne ikke kan opdage det. Men det har aldrig været meningen, at vandselskaberne skulle brandbeskattes, så det gik ud over familier og erhvervsliv. Det er helt i modstrid med de politiske intentioner bag vandsektorloven, som netop skulle sikre en bedre og billigere vandsektor. Derfor håber jeg, at politikerne på Christiansborg kan vedtage en overgangsordning, så den særstilling, politikerne har givet branchen til at sikre en tilstrækkelig investering, bliver fritaget for beskatning, eller der indføres en afskrivningsordning, som reelt har samme resultat. 

Dette vil tilmed sikre, at der ikke sker en forskelsbehandling af forbrugerne; situationen er nemlig den, at forbrugere, der er tilknyttet vandforsyninger eller renseanlæg, stiftet før 2007, betaler et betydeligt mindre beløb for vandforsyning og spildevandsledning end de forbrugere, der er tilknyttet forsyninger stiftet i 2007 eller frem. Dette afspejler, at SKAT som udgangspunkt godkendte, at aktiverne kunne værdisættes til den levetidsnedskrevne genanskaffelsespris, dvs. en værdi, som er betydelig højere end ved SKATS senere værdiansættelse efter DCF-modellen. 

Alle parter må erkende, at den lovgivningsmæssige ramme kan være så kompleks og svær at få til at spille sammen – at virkeliggørelsen af regler kan ende med ikke at indfri de oprindelig politiske forventninger. Og det er her, at politikerne skal have integritet og udvise handlekraft, så sagen kan komme tilbage på rette spor. 

DANVAs medlemmer har været nødsaget til at stævne staten i skattesagen, fordi det både er principielt forkert at beskatte vand på denne måde, fordi beskatningen er uens og uretfærdig, og fordi forvaltningen er i modstrid med vandsektorlovens intentioner. Men det vil for alle parter være den billigste og bedste løsning, hvis politikerne fremadrettet løser sagen, så danskerne ikke opkræves ekstraskat gennem vandselskabet.

Derved vil vandregningen blive lavere.