Forligspartierne blev 29. april enige om en aftale for vandsektorens næste fire år. Der er blevet lyttet til de fleste af DANVAs mærkesager, men der forestår en stor opgave med at forhindre reguleringen i at udvikle sig til et endnu større bureaukratisk monster. Aftalen er det grundlag, der skal gøre det muligt at realisere den danske vandvision nationalt og internationalt.

Der er grund til overordnet at være tilfreds med forligsaftalen.

DANVA fik som ønsket en omfattende evaluering af nærmest alle elementer i vandsektorloven. Vi fik også fra politisk hold slået fast, at ”branchen” bevares i offentligt ejerskab eller forbrugereje. Det er samtidig blevet mejslet ind i runer, at hvile i sig selv princippet fastholdes, nøjagtig om medlemmerne vil det. 

DANVA så helst, at prisloftsreguleringen blev afskaffet, eller at der som minimum blev tale om flerårige prislofter med mulighed for at optjene overskud, der skal bevares i selskaberne. Forligspartierne kunne blive enige om den sidste model. 

Miljøministeriet har i den forbindelse fremlagt en ambitiøs tidsplan. Målet er at kunne have nye prislofter gældende fra 1. januar 2017. Det indebærer, at prislofterne skal udmeldes senest den 1. april 2016, og at revision af vandsektorlov og bekendtgørelser skal være vedtaget senest 1. marts 2016. Det er åbenlyst en udfordring. 

DANVA fik desuden:

  • fjernet flere barrierer for sammenlægninger og fusioner
  • bevaret en adskillelse af kommunernes ejer- og myndighedsroller
  • indført en performancebenchmarking og en økonomisk regulering, der tager hensyn til hvilket serviceniveau, der leveres på

Udfordringerne ligger nu i, at det er tvivlsomt, om aftalen vil reducere den administrative belastning, ligesom der er mange elementer, der alene lugter af omkostningsreduktion eller besparelser i stedet for intelligent effektivisering. Bl.a. er der formuleret en ny luftkorrektion – måske af størrelsesordenen 600-800 mio. kr. 

Som bekendt indeholder forligsaftalen ikke en afgørelse omkring skatteforholdene. Der er derfor god grund til, at DANVA opretholder stævningen mod staten og gennem en syns- og skønssag arbejder for at udbygge og styrke det grundlag, der vil ligge til grund for en eventuel domstolsafgørelse. Man kan spørge, om det var den politiske intention, at den mulighed eller hjælp politikerne gav vandselskaberne til at finansiere de store investeringer man godt kendte – om det var hensigten at den – altså dåbsgaven - lige skulle en tur omkring skattekassen for at aflevere 15 – 20 milliarder kr. Jeg tør godt svare. Nej, det har aldrig været hensigten, og det var ikke det man blev enige om i forligskredsen. Det vidner ikke om et særligt stort politisk mod og dokumenterer, at penge på den måde går foran principper. Det positive i forhold til forligsaftalen og skatteproblematikken er, at man tilsyneladende nu er opmærksom på, hvad der er det reelle problem. 

De næste måneder bliver afgørende for vandsektorens fremtid. Som bekendt ligger djævelen i detaljen, og det helt centrale er nu at få omsat den politiske forligstekst til klippefaste juridiske lovformuleringer. DANVA vil som altid gå konstruktivt ind i dette arbejde med de nødvendige ressourcer, og jeg vil gerne kvittere for Miljøministeriets åbenhed og det gode samarbejde med såvel departement som styrelser. 

Emner, der står mejslet i den politiske aftale, kan DANVA naturligvis ikke ændre, men hvor der er mulighed for fortolkning, vil DANVA med det muliges kunst gå foran for at realisere Danmarks vandvision.