Forfejlet påstand om snuptagsløsninger

Kommentar til artikel i Børsen

Af Carl-Emil Larsen, Direktør, DANVA

Børsen kommer i artiklen ”Milliarder ligger for fødderne af regeringen” 11. juni 2014 for skade at oversælge effektiviseringspotentialet i vandsektoren.

Avisen taler om, at regeringen kan hente en effektiviseringsgevinst med et snuptag. Det er ikke tilfældet. Vandsektoren er i fuld gang med at effektivisere.  Børsens artikel oversælger ganske enkelt effektiviseringsestimaterne for vandsektoren. DANVA opfordrer derfor til, at baggrundsmaterialet nærlæses.

Børsen refererer til en udmelding fra Dansk Erhverv, der i samarbejde med Deloitte har fremlagt eksempler på besparelser i den offentlige sektor. Artiklen i Børsen undlader dog fuldstændigt at beskrive de mange forbehold, der tages både i Dansk Erhvervs egen publikation ”Offentlige effektiviseringer: Eksempler fra virkeligheden” og i den bagvedliggende Deloitte rapport (evaluering af vandsektorloven).

Deloitte understreger i evalueringsrapporten, at det vurderede potentiale er et groft estimat, og at ekstraordinære engangsomkostninger til at gennemføre fusioner ikke er fratrukket de beregnede gevinster. De nævnte 3,6 mia. kr. vurderes at være et øvre skøn ved en markant omstrukturering af vandsektoren – det nedre skøn er 1,4 mia. kr. Ved en knap så markant omlægning er det nedre skøn 700 mio. kr.

Deloitte anfører også, at det primære konsolideringspotentiale findes i de anlægsrelaterede skalaøkonomiske fordele og at disse forventeligt skal realiseres over en længere tidshorisont. Deloitte forudsætter således, at optimeringen af anlæggene skal ske løbende, når anlæggenes økonomiske levetid udløber. Det vil efter DANVAs vurdering i praksis sige over de kommende 50 år.

I Børsens artikel perspektiveres det samlede effektiviseringspotentiale i forhold til finansiering af skattelettelser. Men effektiviseringer i vandsektoren kan slet ikke bruges til skattelettelser, da vandsektoren er takstfinansieret og med selskabsdannelsen i 2010 klart adskilt fra kommunen.  Det fremgår da også af Dansk Erhvervs og Deloittes udmeldinger, men budskabet er forplumret i Børsens artikel.

Professor Peter Bogetoft analyserede i 2011-12 effektiviseringspotentialet i den danske vandsektor. Han konkluderer i undersøgelsen, at der findes et betydeligt potentiale, der kan realiseres ved lokale samarbejder eller ved egentlig fusion, bl.a. at der er et effektiviseringspotentiale på 10-20 % i fusion/samarbejde for mange spildevandsselskaber. Han fandt dog også, at der også var mange fusioner/samarbejder, der ikke kunne betale sig. Ved konsolidering/samarbejde er det derfor vigtigt at se det konkrete potentiale fra selskab til selskab.

Analysen omfattede alene driftsomkostninger, mens Deloitte kigger på både driftsomkostninger og totalomkostninger. Deloitte finder det mindste potentiale på driftssiden. Generelt er læringspotentialet, altså det potentiale, der kan realiseres ved indførelse af bedste praksis, større end konsolideringspotentialet.

Snuptagsløsninger kan være dyre, og der er bestemt ikke brug for, der tages beslutninger om vandsektoren med snuptag. DANVA har længe arbejdet for at synliggøre de eksisterende barrierer for konsolidering med ønsket om at få dem fjernet. Vandselskaberne analyserer for potentialerne i konsolidering og flere steder har det ført til strukturændringer. Den udvikling fortsætter. Der er ikke behov for overoptimistiske effektiviseringskrav eller andet pres på vandselskaberne for at øge en omlægning, som qua det langsigtede perspektiv og de betydelige medfølgende investeringer bør baseres på grundige individuelle overvejelser og hensyn.

Der findes ingen snuptagsløsninger i vandsektoren kun hårdt og målrettet arbejde.