Det er forkert, at forbrugerne får vanskeligere ved at opdage, om den vare, de køber, giver afsmitning af sundhedsskadelige stoffer til deres drikkevand. De betaler vandselskaberne for at få leveret rent vand, og så kan de risikere selv at forurene det med deres husinstallationer. Det giver ingen mening. 

Hen over sommeren har Trafik- og Byggestyrelsen ændret bekendtgørelsen for markedsføring og salg af byggematerialer i kontakt med drikkevand. Bekendtgørelsen omfatter alle byggematerialer på privat grund som er i berøring med drikkevand f.eks. armaturer, ventiler, vandmålere, m.m. 

De nye regler betyder, at vandhaner og delkomponenter ikke længere skal godkendes ud fra danske standarder for at blive solgt i Danmark. 

Se bekendtgørelsen her 

DANVAs kritik af ændringen skal ses i lyset af, at de udenlandske certificeringsordninger ikke opfylder de krav, vi indtil nu har haft i Danmark, udmøntet i GDV ordningen. Danskerne har med den nye bekendtgørelse ikke længere samme sikkerhed for drikkevandets kvalitet. F.eks. er der i nogle ordninger lempeligere krav til metaller og overfladebehandling, og der stilles ikke krav om toksikologisk test f.eks. for phenoler. Ordningerne er derudover forskellige. Derfor er der variation i kvaliteten af de produkter, der godkendes efter de forskellige ordninger. Du ved som forbruger kort sagt ikke længere, hvad du får. 

Forbrugeren skal sikres godt og rent drikkevand, men vi er enige i, at administrationen af den nuværende ordning har været problematisk. Trafik- og Byggestyrelsen vil med de nye ændrede regler gøre det nemmere og billigere for producenterne at opnå en godkendelse. DANVA mener, at det skal gøres uden at sætte forbrugersikkerheden på spil og dermed også tilliden til det drikkevand, som DANVAs medlemmer arbejder hårdt på at holde rent fra kildeplads til kande. 

Vandselskabernes fornemste opgave er at sikre rent vand til alle, og vi er i Danmark meget stolte af, at vores vandforsyning som de eneste i verden udelukkende baseres på rent og uforurenet grundvand. De komponenter, vi som forbrugere kan vælge, skal naturligvis afspejle de samme forhold og det niveau, der gør sig gældende i dansk vandforsyning. 

Gennem pressen har der været udtalt kritik af den nye bekendtgørelse. Den ansvarlige minister har lovet at se bekendtgørelsen igennem for evt. mangler her efter sommerferien. 

DANVA mødes med Transport- og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt i næste uge om sagen. Der vil vi bl.a. drøfte forslag til ændringer af bekendtgørelsen. Vort forslag vil bygge på at forbedre administrationen af GDV-ordningen, så det ad den vej bliver nemmere og hurtigere for producenterne at opnå godkendelse. Det udelukker ikke udenlandske ordninger, men vi skal sikre, at det, der sættes til salg i Danmark, rent faktisk egner sig til danske forhold. De faglige krav i GDV-ordningen afspejler dette forhold, og derfor bør vi bruge det kæmpe forarbejde, der ligger heri. 

Administration og organisering af selve godkendelsen kan derimod godt tåle et eftersyn - det mener vi godt, vi kan gøre bedre. For det skal være nemt for danskerne at sikre sig mod afsmitning fra vandhanen.

Se DANVAs høringssvar her