DANVAs medlemmer løser vigtige opgaver i Danmark. Indsatsen er afgørende for folkesundheden, miljøet, industrien og for, at infrastrukturen ikke bryder sammen under massive regnskyl. Samtidig er de en del af den innovationskraft, der skal hjælpe Danmark til at udvikle nye løsninger til gavn for beskæftigelsen og eksporten. 

Forligspartierne blev 29. april enige om en aftale for vandsektoren. Det positive er, at der er tale om et bredt forlig og at de politiske hensigter reelt søger at frigøre ressourcer til både billigere og bedre løsninger samt udvikling. De overordnede principper handler om effektivitet, højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed, mindre bureaukrati og bedre rammer for teknologiudvikling. 

Det er fornuftige mål, men udfordringen ligger i, at aftalen konkret er styret af new public management, hvor en overudviklet kontrolmodel reelt vil medføre øget bureaukrati og udhule vandselskabernes handlefrihed og innovationskraft. 

Der venter nu en stor opgave med at få lovteksten sporet ind på at understøtte de politiske hovedprincipper om at fritage vandselskaberne fra administrative byder til gavn for deres kerneopgaver og danskerne. 

DANVA er vandsektorens samlingskraft, som sammen med medlemmerne både skal afgive høringssvar om lovstoffet og være i tæt dialog med politikerne om at få forligsaftalen omsat til handling til gunst for Danmark. For at den indsats kan lykkes, kræver det, at DANVA og medlemmerne sammen spiller ind med løsninger til, hvordan lovtekstens præmisser bliver opfyldt og ikke de foreslåede virkemidler, der er kontraproduktive. Målet er at udmøntningen giver flere fordele end ulemper. 

DANVAs medlemmer vil blive involveret i og inviteret til at bidrage til denne proces. 

Vandsektorloven tilskriver, at der gives frihedsgrader til vandværker under 800.000 m3. DANVA anerkender, at mindre værker fritages fra administrative byrder men vurderer samtidig, at det for politikerne har været forholdsvis omkostningsfrit at give disse lempelser, da vandværkerne sjældent bidrager til den overordnede udvikling af vandsektoren. Derfor er denne del af aftalen umiddelbart uden de helt store konsekvenser for samfundsøkonomien og innovationskraften. 

Politikerne ønsker ifølge principperne at understøtte teknologiudvikling. Men da teknologiudvikling heller ikke fremover regnes med som en hovedaktivitet, er det tvivlsomt, om forligsaftalen giver bedre muligheder. 

Oveni er skatteproblematikken, som er med til at hæve vandtaksten, ikke løst. Herudover skal medlemmerne fremover reguleres efter en totaløkonomisk benchmarkingmodel, som også omfatter investeringer. 

DANVAs medlemmer løser de væsentlige opgaver i Danmark, og aftalen burde derfor gøre det nemmere for vandselskaberne at understøtte folkesundheden, skærme miljøet, investere i klimaløsninger og samarbejde om udvikling. 

Den nye vandsektorlov skal alt andet lige gerne matche den ambition, som er dens politiske fundament.