Velkommen til 2014.

Året vil byde på store udfordringer for vandsektoren. DANVAs altoverskyggende opgave bliver arbejdet med udformningen af den nye vandsektorlov, der skal give selskaberne bedre muligheder for at udvikle sig yderligere. Det kommer jeg tilbage til. Desuden bliver det i år afgjort, om Danmark bliver valgt til at skulle være vært for det prestigefulde World Water Forum i 2018, ligesom vi forventer, der kommer skred i skattesagen.

Men inden jeg går yderligere ind i forventningerne til det nye år, vil jeg runde nogle af resultaterne fra det gamle.

Helt hen til udgangen af 2013 arbejdede vi på højtryk blandt andet med en lovvedtagelse. I forbindelse med regeringens forslag til ny organisering af vandplanområdet var der fremsat forslag om en ændring af vandforsyningsloven, der ville forringe den fremtidige indsatsplanlægning væsentligt, fordi der så kun skulle udarbejdes indsatsplaner i de såkaldte NFI’ere (Nitratfølsomme indvindingsområder). DANVA udførte i processen et omfattende lobbyarbejde for at få ændret forslaget, hvilket lykkedes. Ministeren ændrede på lovforslaget i ellevte time, hvilket blandt andet gør, at kommunerne fremover kan få dækket udgifterne til udarbejdelse af § 13a indsatsplaner og at udgifterne til selve indsatsen (kompensation til lodsejer) kan finansieres via en forhøjelse af prisloftet.

Nye bestyrelser i vandselskaberne

I november var der kommunalvalg. Konsekvensen for flere af medlemsvirksomhederne er, at de skal sige velkommen til nye ansigter i bestyrelsen. Oveni får alle nu også forbrugervalgte repræsentanter ind i bestyrelsen. Det giver en særlig udfordring for selskaberne. Derfor har DANVA forbedret sine kurser for bestyrelsesmedlemmer, hvor de får en indføring i vandsektoren og i, hvad der kræves for at kunne varetage hvervet som bestyrelsesmedlem.

Også i november afholdt DANVA Dansk Vand Konference med stor succes. Cirka 80 forskellige indlæg på to dage blev overværet af godt 475 deltagere, hvilket er rekord.

Vandselskaberne har ikke brug for pisk

Der er stor bevågenhed blandt selskaberne for at lære af hinanden og arbejde excellent. Vandsektorens seneste nøgletal, ”Vand i tal” viser, at vandselskabernes gennemsnitlige, faktiske driftsomkostninger er faldet med 8,3 procent. Samtidig er selskabernes investeringer til blandt andet udvikling af vandteknologi og klimaløsninger steget markant.

Det fremgår også af ”Vand i tal 2013”, at de spildevandsselskaber, der bruger DANVAs benchmarking, klarer sig 11 procent bedre end de øvrige selskaber, og at vandforbruget er faldet med 13,1 procent de seneste ti år. Resultaterne af anstrengelserne er overbragt til ministre og politikerne i blandt andet miljø- og finans-udvalgene med henblik på at argumentere for, at vandselskaberne ikke har brug for pisk i den nye kommende vandsektorlov. Evalueringen skal tværtimod give vandselskaberne positive incitamenter til at udvikle sig løbende.

Prislofter er forsinket igen

Forsyningssekretariatet meddelte i november, at det bliver forsinket med genbehandlingen af prislofterne for 2012, 2013 og 2014 for 136 forsyninger. Vandselskaberne har på grund af de manglende prislofter ikke kunnet forudse, hvordan den økonomiske situation ville udvikle sig fremadrettet i forhold til de krav, Forsyningssekretariatet ville præsentere efterfølgende. Den situation gentager sig.

Det er også i den forbindelse en styrke, at vandselskaberne er sig deres ansvar bevidst. De har nemlig ikke tilladt, at det reguleringsmæssige tomrum, som de fejlagtige og forsinkede prislofter har givet, påvirker leverancerne og dermed kunderne.

Trappemodel

2013 var året, hvor politikerne vedtog en ny model for betaling af spildevand, den såkaldte trappemodel. Vi har reageret over for politikerne og videregivet medlemmernes negative erfaringer med den måde, som virksomheder har skullet tilmelde sig ordningen på. Tendensen viser sig, at omkring 10-15 % af tilmeldingerne er uberettigede til at få rabat. Vi presser på, for at der fremadrettet indføres en procedure, som ikke belaster selskaberne økonomisk og administrativt.

Skattesag

DANVA er også i gang med den omkostningstunge skattesag. Det er godt, at medlemmerne har givet hinanden håndslag på at løfte den problemstilling i flok også. For alt tyder på, at den vil blive langvarig og dermed også dyrere end forventet at føre ved domstolene, hvorfor det ville være nærmest umuligt for hvert enkelt medlem at klare opgøret alene. Landsskatteretten har netop besluttet, at der ikke er behov for flere møder i sagen, og at den nu arbejder på at afslutte sagsbehandlingen med henblik på at beramme et retsmøde.

Men frem for alt bliver 2014 året for den nye vandsektorlov. Den netop afsluttede evaluering af vandsektorloven skal danne baggrund for revisionen.

Evaluering af vandsektorloven

Evalueringen af vandsektorloven er blevet overdraget til Miljøministeriet i slutningen af november, og vi forventer, at det bliver muligt for DANVA og miljøordførerne at få indblik i anbefalingerne snarest. DANVAs medlemmer har bidraget med at fortælle om deres syn på vandsektorloven og ønskerne for en bedre regulering.

På den baggrund vil DANVA opfordre til, at innovation og grøn omstilling sættes i centrum. Et af målene må være, at vandsektoren bliver i stand til at skabe mange nye grønne og private produktionsarbejdspladser, og at de kan deltage på fornuftig vis i udviklingen af nye og innovative løsninger og teknologier.

Det er også en forudsætning, at den kommende økonomiske regulering af vandsektoren, giver vandselskaberne mulighed for at investere i nye innovative produkter og løsninger, og at selskaberne selv har midler til at deltage i samarbejdet med teknologileverandørerne om udvikling og innovation.

Vi forudsætter, at der er enighed om, at den kommercielle udrulning af nye teknologier på såvel det danske som det globale marked foretages af private teknologi- og udstyrsproducenter. Men vi lægger også afgørende vægt på, at vandselskaberne får rammer og muligheder for at bidrage til innovation og at skabe en international dimension i deres arbejde.

Dette skal ske samtidigt med, at effektiviseringen af vandsektoren fortsætter. Derfor er det nødvendigt med en ny og mindre bureaukratisk, økonomisk regulering af sektoren.

Det er afgørende ændringer, der skal til, hvis der skal skabes basis for grøn omstilling og mange nye arbejdspladser i den danske vandsektor.

DANVA tror på, at opgaven kan løses. Og vi er indstillet på at bidrage til at finde den rette balance og til at være med til at tackle denne spændende udfordring til glæde for vores medlemmer og Danmark.

Godt nytår.